Vallás és ember (2019-20-II szerda 16:15-17:45)

Printer-friendly version

Vallás és ember

A vallás az egyik legősibb és legösszetettebb kulturális képződmény, amelynek jelentős szerepe volt s van az emberek (a közösségek) mindennapi életének, intézményeinek és kapcsolatainak formálásában, értékrendünk, életmódunk alakításában. A kurzus azt vizsgálja, hogy mit jelentett s jelent a vallás az emberi közösségek, illetve az egyén számára, s a vallásosságnak milyen formái léteznek. Ezen belül foglalkozik vallás és erkölcs viszonyának kérdésével, s ismerteti több nagy vallás erkölcsi tanítását.

2019-20-II Vallás és ember

Részletes leírás: 

1. mi a vallás?  A vallás körülírása, előzetes meghatározása. – A vallás főbb jellemzői. – Megközelítés: a vallás (összetett) kulturális képződmény.

2. a vallás elemei, összetevői  Hiedelmek, nézetek, tanítás. – Kultikus cselekedetek, rítus. – Vallásos közösség és szervezet. – A vallás összetevőinek kapcsolatáról. – Vallás és vallások. – Vallástipológia.

3. törzsi társadalmak és vallás A törzsi társadalmak főbb jellemzői. – A vallás első formáiról. – Mítoszok a törzsi társadalomban. – Totemizmus. – Mágia. – Példák az etnológiai irodalomból.

4. a hinduizmus  India nagy vallásának kialakulása, fejlődésének történeti szakaszai.  – A szent szövegek és a vallásos világkép, eszmerendszer.  – A brahmanizmus mint társadalmi rendszer. – Hinduizmus a jelenkorban.

5. buddhizmus  A buddhizmus kialakulása. Buddha élete, tevékenysége és tanítása. A buddhizmus irányzatai: a hinajana és mahajana buddhizmus. A szerzetesség a buddhizmusban, szerzetesek és laikusok.

6. vallások kínában  A konfucianizmus. Konfuciusz tanítása, a konfuciánus iskola. A konfucianizmus szerepe a kínai társadalomban és történelemben. – A taoizmus. Taoista filozófia és népi taoizmus.  – A buddhizmus Kínában.  – A vallási szinkretizmus.  – A kínai univerzizmus.

7. a zsidó vallás  A zsidó nép kialakulása, ókori története.  – A monoteizmus megszületése.  – A mózesi törvény vallása.  – A próféták. Fogság, diaszpóra és ennek következményei.  – Az Ótestamentum és jelentősége.  – A zsidó vallás későbbi töréneti alakulása, jelene.

8. kereszténység  A keresztény vallás keletkezése. Társadalmi-történeti feltételek. Jézus élete és tanítása. Szt. Pál tevékenysége. Az első keresztény közösségek.  – A keresztény vallás jellemzői. – Kereszténység és történelem. – Kereszténység a jelenkorban.

9. iszlám  Mohamed élete, tevékenysége. – A Korán, az iszlám szent könyve. Az iszlám tanítása és vallási előírásai. A Korán mint a társadalmi élet égészének szabályozója. – A hódító iszlám. – Irányzatok az iszlámban. – Iszlám a jelenkorban.

10. vallás, közösség, egyén (idividuum)  A különböző vallások s az egyének eltérő helyzete s viszonya a valláshoz. – (A vallás szubjektív, pszichikus gyökerei és vetülete. A vallásosság pszichikai motívumai.) – A naív, laikus vallásoság. – A konvencionális vallásosság. – Az őszinte, mély vallásosság. – A vallás mint hivatás: a "professzionisták". – A vallástörténet kiemelkedő személyiségei.

11. vallás és vallásosság a jelenkorban  Ez elmúlt fél évszázad fontosabb változásai, tendenciái. – Szekularizáció vagy a hit és vallás új virágkora? – A XX. századi modern ember és a vallás.

 

A kapcsolódó tananyagok a kurzus Moodle oldalán érhetők el:  https://edu.gtk.bme.hu/

Követelmények: 

Kapcsolat:  email: q.szabo@gmail.com

Konzultáció: szerda 15-16 ó., E608

 

Időtartam: 
2