Érvelési és meggyőzési készségek (KommMédia) (2019-20-I szerda 10:15-13:45)

Printer-friendly version

2019-20-I Érvelési és meggyőzési készségek

Részletes leírás: 

A kurzus leírása

 

A tárgy célja a hallgatók vita- és érvelési készségének fejlesztése, a racionális konfliktuskezelési képességek és kritikai attitűd kialakítása. Az argumentáció-elemzés szempontjainak és technikájának bemutatása: a gondolatmenetek rekonstrukciójához, elemzéséhez és kritizálásához szükséges elméleti eszközök és gyakorlati módszerek megismertetése. A tárgy további célja, hogy a hallgatók olyan alapvető logikai ismeretekre és képességekre tegyenek szert, amelyek a kommunikációs tudományterületen belül a különböző diszciplínákkal (nyelvészet, kognitív tudomány, mesterséges intelligencia-kutatás) történő érintkezés során nélkülözhetetlenek.

Mind az üzleti, mind a tudományos szférában szükség van érvelésre, érvelési készségekre. A kommunikációs szakembereknek különböző célok mentén és eltérő körülmények között mind műfaji, mind technológiai szempontokat tekintetbe kell venniük a megfelelő kommunikációs, érvelési stratégia kiválasztásánál.

 

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

 1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, üzleti tárgyalás, racionális vita. A vita célja és eszközei. A vita manipulálása. A racionális vita feltételei.
 1. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Jóindulat elve. Internális, externális kritika.
 2. Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések elemzése. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.  
 3. Kognitív és emotív jelentés. Az érzelmi tartalom szerepe a vitában. Keretezés. Kétértelműség és homályosság.
 4. Érvelés a médiában. Műfaji, technológiai meghatározottság: korlátok, lehetőségek. Stratégiai manőverezés.
 5. Törvényszéki tárgyalás típusú vita. Attitűd, attitűdváltoztatás, kognitív disszonancia, az emlékezet szerepe a meggyőzésben, önmeggyőzés.
 6. Érvelési hibák. I. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák I.:  személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre.
 7. Érvelési hibák. II. A hitelességet érintő érvelési hibák II.:  tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.
 8. Érvelési hibák. III. Egyéb érvelési hibák: globális vagy tárgyi irrelevancia, lokális irrelevancia, témaváltás, vita elterelése, a tárgy figyelmen kívül hagyása, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, kompozíciós hiba, felosztás hiba, következményekre hivatkozás, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban, hibás kontrafaktuális stb.
 9. Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.
 10. Induktív érvek. Induktív érvek értékelése, REI-módszer. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.
 11. Formális logika. I.  Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. Hamis dilemma.
 12. Formális logika II. Formális logika I-hez kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.
 13. Formális logika III. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Bikondicionális.
 14. Formális logika IV. Formális logika III-hoz kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus, modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. 
Követelmények: 

 

A kurzus teljesítésének feltételei

 

a.     A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi)

 • A félév során 2 db zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. A zárthelyik egyenként legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 2 db zárthelyi a végső jegyben összesen 40 %-os (össz. max. 40 pont) súllyal szerepel.
 • Évközi gyakorlati feladatok max. 30 pont értékben.

§  Facebookos komment-elemzés: 15 pont

§  Önmegfigyelési gyakorlat: 15 pont

§ Több oldalról való tájékozódási gyakorlat: 15 pont

§ Az évközi gyakorlati feladatok nem pótolhatók és nem javíthatók.

§ A félév során órai aktivitás révén (pl. részvétel vitában) további szorgalmi pontok szerezhetők, amelyek a gyakorlati pontokhoz adódnak. 

§ Az aláírás megszerzésének feltétele: mindkét zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése a pótlási hét végére, és legalább 12 gyakorlati pont megszerzése. 

b.       A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja):

 • A végső jegyben 30 %-nyi súllyal szereplő (max. 30 pont értékű) írásbeli vizsga.

 

 

Pótlási lehetőségek (száma, időpontja):

 • A zárthelyik pótlása vagy javítása a pótlási héten történik. Pótlásra az jogosult, aki a két zárthelyiből legalább egyet elsőre és legalább elégséges szinten (minimum 40 %-ot elér) teljesít. 

 

 

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja

 

A félévi jegy komponensei:

%

Megjegyzés

Értékelés:

·         Zárthelyik (2db)

40 %

 

86-100 %:

jeles

·         Gyakorlati feladatok (részvételek és feladatok, lásd alább)

·         Írásbeli vizsga

30 %

 

30%

 

70-85 %:

 

 

 

56-69 %:

közepes

 

 

 

40-55 %:

elégséges

 

 

 

0-39 %:

elégtelen

 

 

Gyakorlati feladatok:

Facebookos komment-elemzés: 15 pont

Önmegfigyelési gyakorlat: 15 pont

Több oldalról való tájékozódási gyakorlat: 15 pont

 

A félév során három órai vita fog lezajlani. Az egyes szerepekért az alábbi pontok járnak:

·      Részvétel a vitában bíróként: 3 pont

·      Részvétel a vitában vitavezetőként: 4 pont

·      Részvétel a vitában érvelőként: 7 pont

·      Vita jegyzőkönyvének kiértékelése: 4 pont

 

Az évközi gyakorlati feladatok nem pótolhatók és nem javíthatók.

 

Értékelési szempontok

 

A beadandó feladatok elfogadásának alapkövetelménye, hogy a munka formai megjelenése egy kommunikációs szakembertől elvárható minőséget üssön meg.

 • Facebook komment-elemzés: 15 pont (3 motívum x 4 p, 3 p: formai, tartalmi szempontok)
 • Önmegfigyelési gyakorlat: 15 pont (Tartalom: 12 p, forma: 3 p)
 • „Tájékozódás több oldalról” házi feladat (Tartalom: 12 p, forma: 3 p)

 

Önmegfigyelési házi feladat leírása: 

Tűzzön ki maga elé egy kommunikációs célt, amire fókuszál az elkövetkezendő időszakban. Ez lehet valaminek a fejlesztése, elhagyása, megváltoztatása. Pl.: őzés leküzdése, saját vélemény felvállalása, amikor a többség máshogy gondolkodik, lámpaláz kezelése stb. 

A házi feladatban dokumentáljon négy olyan alkalmat, amikor a kitűzött célhoz megpróbált közelebb kerülni, amikor kipróbált valamilyen módszert, praktikát. Írja le, előzetesen hogyan készült a sziutációra, milyen eszközt próbált felhasználni a cél elérése érdekében, milyen eredménnyel zárult mindez a gyakorlatban, milyen tanulságok vonhatók le mindebből a jövőre nézve. 

Terjedelem: min. 2 oldal. 

Leadási határidő: dec. 11. 10:15

Leadás módja: kinyomtatva, az órára behozni 

 

Önmegfigyelési házi feladat elfogadásának feltételei:

 • Időben történő leadás: december 11. 10:15, az óra kezdetekor
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • A betűtípus és egyéb formázási kérdésekben a hallgató dönthet, szabad kezet adok. 
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása. Minimális terjedelem: 2 oldal.
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra valamilyen szakirodalmi ismeretre)
 • A választott cikkre, videóra, órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Index Facebook-oldala, http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/07/a_tesco_otosre_vizsgazott_szexizmusbol_mikulas_alkalmabol/ Utolsó megtekintés: 2016. november 7. és Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelési és meggyőzési készségek - órai jegyzet 2016/2017. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

A Facebook-komment házi feladat leírása:

Keressen érvelési hibákat! Bejegyzések, videók alatti kommentek között mutasson rá három érvelési hibára!

A házi feladatból derüljön ki pontosan, milyen forrásból dolgozik (lásd alább, az ellenőrzési listánál)

A házi feladatban háromféle érvelési hibát kell mutatni.

 

Tartalmi elemek:

 • Érvelési hiba plusz definíciója, mit is jelent a hiba
 • Hogyan hangzott el az adott szituációban (pontos, szó szerinti vagy tartalmi idézet)
 • Milyen hatása volt, milyen hatása lehetne másra az adott érvelési hibának.

Terjedelmi korlát: 1,5 oldal. (Érdemes egy hibához tartozó blokkra max. fél oldalt szánni)

Leadási határidő: nov. 13. 10:15 

 

 

A Facebook-komment házi feladat elfogadásának feltételei:

 • Időben történő leadás: november 13. 10:15, az óra kezdetekor
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása. Maximális terjedelem: 1,5 oldal.
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • A választott cikkre, videóra és az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Index Facebook-oldala, http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/07/a_tesco_otosre_vizsgazott_szexizmusbol_mikulas_alkalmabol/ Utolsó megtekintés: 2016. november 7. és Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelési és meggyőzési készségek - órai jegyzet 2016/2017. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíti a feladatkiírásnak?
 • Betartja a terjedelmi korlátot?
 • Von be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozik?

 

 

„Tájékozódás több oldalról” házi feladat

Elérhető pontszám: 15

 

Feladatleírás:

Háromhetes megfigyelési gyakorlat dokumentálása

Egy hétig mindenképp tájékozódjon kormánypárti sajtóból (pl.: Hír TV, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata hetilap, Mandiner és ezek internetes oldalai, Facebook-oldalai, origo, 888.hu, PestiSracok.hu stb.), egy hétig pedig mindenképp fókuszáljon nem kormánypárti/ellenzéki/független médiumokra (pl.: Atv, Népszava, 168 óra hetilap, Magyar Narancs hetilap és ezek internetes oldalai, Facebook-oldalai, index.hu, hvg.hu, 444.hu, alfahir.hu stb.). A harmadik héten pedig mindkét oldal forrásaiból tájékozódjon! 

Készítsen megfigyelési naplót! Dokumentálja megfigyeléseit, milyen hatással volt önre az adott hét, milyen attitűdöket ébresztett a kísérlet önben (pl.: mi az, amiben újat hozott, meglepett, feszültséget okozott, most már jobban megért valamit, az adott médium anyagait a továbbiakban is olvasni fogja, mert nem is olyan, mint amilyennek gondolta stb.). Ha egymásnak ellentmondó információkkal, megközelítésekkel is találkozott (pl. kormánypárti sajtós hete alatt elolvasta ugyanannak a történésnek az ellenzéki interpretációját is), az ezzel kapcsolatos tapasztalatait is írja le.

Terjedelem: min. 2 oldal.

Leadási határidő: nov. 6. 10:15, az órára behozva, kinyomtatva

Formai szempontból ennél a házinál szabadkezet kapnak, a formai értékelésnél a terjedelmi korlátot és az igényességet, gondosságot fogom figyelembe venni. 

 

Az órák friss hírei: 

 

Alk.

Dátum

Téma

Megjegyzés, feladat

1.

szeptember 11.

Előadás:

A félév menete. Teljesítési feltételek. A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.

 

Gyakorlat:

Kevert többszereplős vita – csoportos gyakorlat.

 

2.

szeptember 18.

Előadás:

Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója: a gondolatmenet rekonstrukciójának technikája. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Jóindulat elve és alkalmazása. Internális, externális kritika. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.

 

Gyakorlat:

Erősség – hatásosság, lehetséges fejlődési irányok, gyakorlási lehetőségek.

Önmegfigyelés, önfejlesztés HF

Önmegfigyelés, önfejlesztés HF. Leadási határidő: dec. 11.

3.

szeptember 25.

Előadás:

Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések elemzése. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

 

Gyakorlat:

Felkészülés az 1. órai vitára, szereplők és téma kijelölése.

Nyilvános szereplés – alapvetések.

 

4.

október 2.

Előadás:

Kognitív és emotív jelentés. Az érzelmi tartalom szerepe a vitában. Keretezés. A keretezés hatása az észlelésre. Kétértelműség és homályosság.

Szövegelemzés, keretezési gyakorlat.

 

Gyakorlat:

1. órai vita

1. óra vita

5.

október 9.

Előadás:

Törvényszéki tárgyalás típusú vita. Attitűd, attitűdváltoztatás, heurisztikák. Heurisztikus, szisztematikus feldolgozás. Kognitív disszonancia.

 

Gyakorlat:

Tájékozódás több oldalról házi feladat ismertetése.

Nyilvános szereplés – alapvetések, gyakorlatok.

Tájékozódás több oldalról HF leadási határidő: nov. 6.

6.

október 16.

Előadás: 1. zh

 

Gyakorlat:

Érvelési hibák. I. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák I.:  személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre, tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.

1. zh

7.

október 23.

x

x

8.

október 30.

Előadás:

Egyéb gyakori érvelési hibák: globális vagy tárgyi irrelevancia, lokális irrelevancia, témaváltás, vita elterelése, a tárgy figyelmen kívül hagyása, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, kompozíciós hiba, felosztás hiba, következményekre hivatkozás, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban, hibás kontrafaktuális stb.

 

Gyakorlat:

Felkészülés a 2. órai vitára

Nyilvános szereplés – alapvetések, gyakorlatok.

 

9.

november 6.

Előadás:

Érvelési hibák összegzés. Facebook-kommentes házi feladat ismertetése.

 

Gyakorlat:

2. órai vita

2. óra vita

 

Tájékozódás több oldalról házi feladat leadási határidő.

 

Facebook-kommentes HF leadási határidő: nov. 13.

10.

november 13.

Előadás:

Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma. Induktív érvek. Induktív érvek értékelése, REI-módszer. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

 

Gyakorlat:

ZH-felkészítés, érvényesség-helytállóság, REI-módszeres gyakorlatok.

Facebook-kommentes HF leadási határideje

11.

november 20.

Előadás:

2. zh

 

Gyakorlat:

Videóelemzés, órai gyakorlat.

2. zh

12.

november 27.

Előadás:

Formális logika. Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. Hamis dilemma. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.

 

Gyakorlat:

Videóelemzés

 

13.

december 4.

Előadás:

Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus.

 

Gyakorlat:

Gyakorlatok: igazságtáblás feladatok. Vizsgafelkészítés I. 

Felkészítés a 3. órai vitára, szereplők, téma kijelölése

 

14.

december 11.

Előadás:

Gyakorlatok: igazságtáblás feladatok. Vizsgafelkészítés II.

 

Gyakorlat:

3. órai vita

3. órai vita

Pótlási hét

 

 

 

 

Időtartam: 
4