Érvelés és elemzési módszerek (KommMédia) (2018-19-I kedd 08:15-11:45)

Printer-friendly version

Érvelés és elemzési módszerek (KommMédia)

A tárgy célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és (formális és informális) logikai elemzési eszközök használatát, és képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során. Az elemzési képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési módszerekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek érvelések stratégiai integrálását igénylik.

2018-19-I Érvelés és elemzési módszerek

Részletes leírás: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és (formális és informális) logikai elemzési eszközök használatát, és képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során. Az elemzési képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési módszerekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek érvelések stratégiai integrálását igénylik.

1. Érvelés és vita

Az érvelés fogalma. Az érvelés határesetei. Érvelési szerkezetű nem érvek. A viták típusai. Az érvelés funkciói különböző típusú viták. Az érvelés különféle megközelítései. Normatív vs. deskriptív. Kontextuális vs. nem-kontextuális. Logika, retorika, dialektika.

2. A racionális vita koreográfiája és szabályai

A vita forgatókönyve: a pragmadialektikai modell. Beszédaktus-elmélet és a vita szakaszai. Szerepek a vitákban, a résztvevők feladatai. A rosszul sikerült viták, a kudarcok okai. A modell korlátai.

3. Az egyszerű érvek rekonstrukciója

Érv mint struktúra: logikai megközelítések. Deduktív és induktív érvek elhatárolása. A nem-argumentatív elemek kiszűrése, az érvek azonosítása. A konklúziók és a premisszák felismerése, árulkodó lexikai elemek és performatívumok. Implicit premisszák és konklúziók azonosítása. Grice kommunikációs maximái.

4. Az összetett érvek rekonstrukciója.

Rekonstrukciós műveletek: explikálás, átfogalmazás, átrendezés. A rekonstrukció folyamata és dilemmái: hermeneutikai kör, jóindulat elve, szándékolt érv és tulajdonított érv. Érvelési szerkezetek: független, konvergens és hierarchikus szerkezetek. A szerkezetek ábrázolása diagramokkal. Az ábrázolás korlátai. Az érvelési szerkezetek pragmadialektikai értelmezése.

5. A formális logika módszerei a deduktív érvek értékelésére

Deduktív érvényesség mint formális érvényesség. Érvényes formális sémák. A logika formális nyelvére fordítás nehézségei. Rivális elképzelések a formális logika hasznáról a hétköznapi érvek elemzésében.

6. Kijelentéslogika I

Logikai kötőszavak. Az érvényesség megállapítása az igazságtáblázatok módszerével.

7. Kijelentéslogika II

Gyakorlás.

8. Kategorikus szillogizmus

Kategorikus kijelentések. Logikai forma a kategorikus szillogizmusoknál. A kategorikus szillogizmusok érvényességének ellenőrzése Venn-diagrammal.

9. Nem-deduktív érvek jellemzése és értékelése az informális logika eszközeivel

Induktív és statisztikus általánosítások. Oksági érvek. Analogikus érvek. Az egyes érvtípusok kapcsolódó hibák (elsietett általánosítás, post hoc hibák, csúszós lejtő, félrevezető analógiák). Pl. körforgás, a bizonyítás terhének áthárítása, szalmabábú, személyeskedés, túl sokat állító kérdés, bunkó érv, érzelmekre apellálása.

10. Érvelési sémák

A megdönthető érvelés fogalma. Kritikus kérdések. Fontosabb érvelési sémák. Érvelési sémák alkalmazása a nem-deduktív érvek értékelésére

11. Fallációk

A falláció fogalma. Klasszikus fallációk. A fallációk pragmadialektikai értelmezése. A fallációk értelmezése dialógustípusokkal és érvelési sémákkal.

12. Retorikai témák I

Klasszikus és modern retorika. Az érvelő személye mint meggyőzési eszköz (éthosz). A hallgatóság érzelmei mint meggyőzési eszközök (páthosz)

13. Retorikai témák II és kérdések

Az érvelés elrendezése, mint meggyőzési eszköz. Toposzok. A klasszikus elrendezés. Rossz kérdések. Kérdőívek összeállítása

 

Kötelező irodalom: 

Eemeren, van H. F. – Grootendorst, R. – Henkemans, F. S.: Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation, Mahwah, New Jersey/ London: Elrbaum, 2002.

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2. kiadás, Budapest: Typotex, 2007.

Walton, Douglas: Fundamentals of Critical Argumentation, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Ajánlott irodalom:

Eemeren, van H. F. – Grootendorst, R. – Henkemans, F. S., szerk.: Fundamentals of Argumentation Theory,  Mahwah, New Jersey: Elrbaum, 1996.

                          

Követelmények: 

A kurzus teljesítésének feltétele

Minimum 40 pont elérése, valamint a három zh-n minimum 30 pont elérése.

 

A zh-k és a házi feladatok pontozása

Az 1. és a 3. zh-n 25, a 2. zh-n 20 pont szerezhető.

Minden zh előtt a zh-val egyező formátumú házi feladat lesz, melyekkel 10-10 pont szerezhető.

 

Pluszpontok

órai munka: max. 10 pont

projekt feladat: max. 10 pont

anyaggyűjtés: max. 10 pont

alkalmi szorgalmi feladatok

Projektfeladat. 3 fős csoportok végzik. Egy feladatra egy csapat maximum 30, egy résztvevő maximum 10 pontot kaphat. A csapat maga dönt, hogy a pontszámból az egyes tagok hogyan részesülnek. A jelentkezésnél előnyt élvez, aki még nem vett részt projektfeladatban.

Anyaggyűjtés. Olyan szöveg, szövegrészlet vagy videó keresése, amely a tantárgy tanítása során felhasználható, és annak elemzése. Tehát nem elég az anyagot eljuttatni, részletesen el kell magyarázni, hogy milyen jelenségről van szó, és meg kell indokolni, hogy miért. A maximális pontszámot csak több oldalas elemzéssel ellátott anyagért lehet kapni. Leadási határidő: december 7.

 

Zh-k időpontjai

1. október 9.

2. november 6.

3. december 4.

                   

Pótlási lehetőségek

A legrosszabbul sikerült házi feladat helyett lehet dolgozatot írni egy később megadandó témából. Ennek leadási határideje: december 7. A pótzh-k időpontjai és helye: később. Bármely alkalommal bármely zh-t megírhatja.

A zh-k pótlási időpontjai: december 10., 11., 12. 9:00-10:00. Helyszín: E304.
Mindegyik alkalommal mindhárom zh-t lehet javítani, de egy alkalommal csak egyiket.

 

Osztályozás

85-100 %: jeles

70-84 %: jó

55-69 %: közepes

40-54 %: elégséges

0-39 %: elégtelen

                                     

Időtartam: 
4