Tudománytörténet (2017-18-II csütörtök 16:15-17:45)

Printer-friendly version

2017-18-II Tudománytörténet PD

Részletes leírás: 

Az óra célja egy átfogó kép kialakítása a tudomány és filozófia alapvető szemléletváltásairól és irányvonalairól, tudomány és filozófia lényegéről és jelentőségéről.

 

1. óra:  A filozófia kezdete.

Mi a filozófia? Tudomány-e az ókori filozófia? Mi a különleges a görögökben?

A görög kultúra, történelem és írás jelentősége. Mitikus vs. filozófiai elvekre épülő gondolkodás.

2. óra:  Az első filozófiai irányvonalak

A preszókratikusok, pl.: Thalész, Püthagorasz, Parmenidész, Hérakleitosz, Démokritosz.

A szofista filozófia. Mi a különleges Athénban? Demokrácia és filozófia. Prótagorasz.

3. óra:  Platón.

Platón és a szofisták. Platón államelmélete és ideatana, a platóni tanítás jelentősége.

4. óra: Arisztotelész.

Arisztotelész Platón kritikája, az arisztotelészi metafizika.

Az arisztotelészi filozófia és tudomány. Tudásformák: technikai, teoretikus és gyakorlati tudás. Logika: kategóriák, szillogizmusok, dedukció, indukció. Pszichológia és biológia: lélekrészek, fajok.

5. óra:  Az arisztoteliánus és a mechanikus világkép.

A késő középkori arisztoteliánus világkép és a kialakuló mechanisztikus világkép összevetése.

6. óra: Az új tudomány.

A csillagászat a XVI. Században. Kopernikusz, Kepler, Galilei, a galileánus fizika és világkép.

Newton és az új tudomány.

7. óra:  Koraújkori filozófia.

Empiricizmus, racionalizmus, Descartes-i filozófiai és természettudomány.

8. óra: Újkori filozófia, tudomány.

A felvilágosodás világképe, haladáselméletek.

9. óra: Újkori biológia.

Egy speciális tudomány „természetrajza”. Az újkori biológia kialakulása, evolúcióelmélet; Lamarck és a vitalizmus; Darwin és a természetes kiválasztódás.

10. óra: "Modern" fizika.

20. századi tudomány, Einstein, stb. és pozitivizmus.

11. óra: Kuhn és az új szemlélet.

A kuhni pozitivizmus-kritika és a kuhni relativista tudományfejlődés-modell.

Néhány új szemlélet: Wiener és a kibernetika, Bertalanffy és a rendszerelmélet.

12. óra: evoluciós szemlélet.

A modern mechanikus szemlélet kritikája; darwinizmus-kritika, evolúció és rendszerszemlélet, emergencia és az élet visszavezethetetlen struktúrája.

Követelmények: 

Vizsga a félév anyagából.

 

 

Időtartam: 
2