Érvelési és meggyőzési készségek (KommMédia) (2017-18-I szerda 12:15-15:45)

Printer-friendly version

2017-18-I Érvelési és meggyőzési készségek

Részletes leírás: 

A kurzus leírása

 

A tárgy célja a hallgatók vita- és érvelési készségének fejlesztése, a racionális konfliktuskezelési képességek és kritikai attitűd kialakítása. Az argumentáció-elemzés szempontjainak és technikájának bemutatása: a gondolatmenetek rekonstrukciójához, elemzéséhez és kritizálásához szükséges elméleti eszközök és gyakorlati módszerek megismertetése. A tárgy további célja, hogy a hallgatók olyan alapvető logikai ismeretekre és képességekre tegyenek szert, amelyek a kommunikációs tudományterületen belül a különböző diszciplínákkal (nyelvészet, kognitív tudomány, mesterséges intelligencia-kutatás) történő érintkezés során nélkülözhetetlenek.

Mind az üzleti, mind a tudományos szférában szükség van érvelésre, érvelési készségekre. A kommunikációs szakembereknek különböző célok mentén és eltérő körülmények között mind műfaji, mind technológiai szempontokat tekintetbe kell venniük a megfelelő kommunikációs, érvelési stratégia kiválasztásánál.

 

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

 1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, üzleti tárgyalás, racionális vita. A vita célja és eszközei. A vita manipulálása. A racionális vita feltételei.
 1. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Jóindulat elve. Internális, externális kritika.
 2. Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések elemzése. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.  
 3. Kognitív és emotív jelentés. Az érzelmi tartalom szerepe a vitában. Keretezés. Kétértelműség és homályosság.
 4. Érvelés a médiában. Műfaji, technológiai meghatározottság: korlátok, lehetőségek. Stratégiai manőverezés.
 5. Törvényszéki tárgyalás típusú vita. Attitűd, attitűdváltoztatás, kognitív disszonancia, az emlékezet szerepe a meggyőzésben, önmeggyőzés.
 6. Érvelési hibák. I. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák I.:  személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre.
 7. Érvelési hibák. II. A hitelességet érintő érvelési hibák II.:  tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.
 8. Érvelési hibák. III. Egyéb érvelési hibák: globális vagy tárgyi irrelevancia, lokális irrelevancia, témaváltás, vita elterelése, a tárgy figyelmen kívül hagyása, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, kompozíciós hiba, felosztás hiba, következményekre hivatkozás, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban, hibás kontrafaktuális stb.
 9. Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.
 10. Induktív érvek. Induktív érvek értékelése, REI-módszer. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.
 11. Formális logika. I.  Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. Hamis dilemma.
 12. Formális logika II. Formális logika I-hez kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.
 13. Formális logika III. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Bikondicionális.
 14. Formális logika IV. Formális logika III-hoz kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus, modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. 
Követelmények: 

 

A kurzus teljesítésének feltételei

 

a.     A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi)

 • A félév során 2 db zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. A zárthelyik egyenként legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 2 db zárthelyi a végső jegyben összesen 40%-os (össz. max. 40 pont) súllyal szerepel.
 • Évközi gyakorlati feladatok max. 30 pont értékben.

§  „Beugró show” házi feladat: 15 pont

§  Kreatív érvelő cikk: 15 pont

§  Facebook komment-elemzés: 15 pont

§ Megfigyelési gyakorlat: 15 pont

§ Az évközi gyakorlati feladatok nem pótolhatók és nem javíthatók.

§ A félév során órai aktivitás révén (pld. részvétel vitában) további szorgalmi pontok szerezhetők, amelyek a gyakorlati pontokhoz adódnak. A félévre érvényes szorgalmi pontokat a félévre aktualizált sillabusz tartalmazza, és az első óra kezdetéig közzétételre kerülnek a tárgy tanszéki honlapján.

§ Az aláírás megszerzésének feltétele: mindkét zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése a pótlási hét végére, és legalább 12 gyakorlati pont megszerzése. 

b.       A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja):

 • A végső jegyben 30%-nyi súllyal szereplő (max. 30 pont értékű) írásbeli vizsga.

 

 

Pótlási lehetőségek (száma, időpontja):

 • A zárthelyik pótlása vagy javítása a pótlási héten történik. Pótlásra az jogosult, aki a két zárthelyiből legalább egyet elsőre és legalább elégséges szinten (minimum 40 %-ot elér) teljesít. Egy zárthelyi maximum kétszer pótolható, és összesen három pótlási alkalom kerül kiírásra. 

 

 

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja

 

A félévi jegy komponensei:

%

Megjegyzés

Értékelés:

·         Zárthelyik (2db)

40 %

 

86-100 %:

jeles

·         Gyakorlati feladatok (részvételek és feladatok, lásd alább)

·         Írásbeli vizsga

30 %

 

30%

 

70-85 %:

 

 

 

56-69 %:

közepes

 

 

 

40-55 %:

elégséges

 

 

 

0-39 %:

elégtelen

 

 

Gyakorlati feladatok:

„Beugró show” házi feladat: 15 pont

Kreatív érvelő cikk beadandó: 15 pont

Facebook komment-elemzés: 15 pont

Megfigyelési gyakorlat: 15 pont

 

A félév során három órai vita fog lezajlani. Az egyes szerepekért az alábbi pontok járnak:

·      Részvétel a vitában bíróként: 3 pont

·      Részvétel a vitában vitavezetőként: 4 pont

·      Részvétel a vitában érvelőként: 7 pont

·      Vita jegyzőkönyvének kiértékelése: 4 pont

 

Részvétel a „Beugró show”-ban: 5 pont

 

Az évközi gyakorlati feladatok nem pótolhatók és nem javíthatók.

 

Értékelési szempontok

 

 • A beadandó feladatok elfogadásának alapkövetelménye, hogy a munka formai megjelenése egy kommunikációs szakembertől elvárható minőséget üssön meg.
 • „Beugró show” házi feladat: 15 pont (4 motívum x 2 p: tartalom; 3 p: formai, tartalmi szempontok, 4 p: egyéni reflexió)
 • „Tájékozódás több oldalról” házi feladat (Tartalom: 12 p, forma: 3 p)

 • Facebook komment-elemzés: 15 pont (3 motívum x 4 p, 3 p: formai, tartalmi szempontok)

 • Kreatív érvelő cikk beadandó: 15 pont (3 feladat x 4 p: tartalom; 3 p: formai, tartalmi szempontok)

 

 

 

Stratégiai manőverezés (kreatív cikkírás) házi feladat

 

A honlapon lévő minta házi feladat alapján a legcélszerűbb megírni. (Stratégiai manőverezés - Van még lejjebb minta hf.)

 

A feladat leírása:

0. Keress egy érvelő szöveget! (Nem kell politikai jellegű! Hobby, érdeklődési kör stb.)

1. Szöveg elemzése (Érvelési rekonstrukció kiemelten fontos)

2.Új szempontok

3.Új szöveg

 

Maximális terjedelem: 2 oldal (eredeti szöveg mellékletként csatolva, nem számít bele!)

 

Elvárások:

 • Konklúzió, főbb premisszák, implicit premisszák (lásd Érvelési rekonstrukciós ppt(2. óra))
 • Azonosítani a célt, közönséget, utat, korlátokat, elvárásokat, elköteleződéseket
 • Jelezni, mik a változatlan és az új szempontok
 • Az új szöveget megírni a (3.) szempontjai alapján

 

Formai követelmények:

Időben történő leadás (legkésőbb november 22. 12:15)

Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva

Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe

Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva

Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása

Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)

Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás 

 

A Facebook-komment házi feladat leírása:

Keress érvelési hibákat! Bejegyzések, videók alatti kommentek között mutass rá három érvelési hibára!

A házi feladatból derüljön ki pontosan, milyen forrásból dolgozol (lásd alább, az ellenőrzési listánál)

A házi feladatban háromféle érvelési hibát kell mutatni.

 

Tartalmi elemek:

 • Érvelési hiba plusz definíciója, mit is jelent a hiba
 • Hogyan hangzott el az adott szituációban (pontos, szó szerinti vagy tartalmi idézet)
 • Milyen hatása volt, milyen hatása lehetne másra az adott érvelési hibának.

Terjedelmi korlát: 1,5 oldal. (Érdemes egy hibához tartozó blokkra max. fél oldalt szánni)

 

Leadási határidő: November 8. szerda 12:15, kinyomtatva

 

 

A Facebook-komment házi feladat elfogadásának feltételei:

 • Időben történő leadás: november 8. 12:15, az óra kezdetekor
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása. Maximális terjedelem: 1,5 oldal.
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • A választott cikkre, videóra és az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Index Facebook-oldala, http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/07/a_tesco_otosre_vizsgazott_szexizmusbol_mikulas_alkalmabol/ Utolsó megtekintés: 2016. november 7. és Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelési és meggyőzési készségek - órai jegyzet 2016/2017. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

 

 

„Tájékozódás több oldalról” házi feladat

Elérhető pontszám: 15

 

Feladatleírás:

Kéthetes megfigyelési gyakorlat dokumentálása

Egy hétig mindenképp tájékozódj kormánypárti sajtóból (pl.: Echo TV, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata hetilap, Figyelő hetilap és ezek internetes oldalai, Facebook-oldalai, origo, 888.hu, PestiSracok.hu stb.), egy hétig pedig mindenképp fókuszálj ellenzéki médiumokra (pl.: Atv, Hír TV, Magyar Nemzet, Népszava, 168 óra hetilap, Magyar Narancs hetilap és ezek internetes oldalai, Facebook-oldalai, index.hu, hvg.hu, 444.hu, alfahir.hu stb.).

Készíts megfigyelési naplót! Dokumentáld megfigyeléseidet, milyen hatással volt rád az adott hét, milyen attitűdöket ébresztett a kísérlet benned (pl.: mi az, amiben újat hozott, meglepett, feszültséget okozott, jobban megértesz valamit, az adott médium anyagait a továbbiakban is olvasni fogod, mert nem is olyan, mint amilyennek gondoltad stb.). Ha egymásnak ellentmondó információkkal, megközelítésekkel is találkoztál (pl. kormánypárti sajtós heted alatt elolvastad ugyanannak a történésnek az ellenzéki interpretációját is), az ezzel kapcsolatos tapasztalataidat is írd le.

Terjedelem: 2-4 oldal.

Leadási határidő: dec. 6. 12:15, az órára behozva, kinyomtatva

Formai szempontból ennél a házinál szabadkezet kaptok, a formai értékelésnél a terjedelmi korlátot és az igényességet, gondosságot fogom figyelembe venni. 

Beugró show házi feladat

A saját és a beosztás alapján vett elemzendő csoport vitájából emelj ki egy-egy pozitív és egy-egy negatív elemet (vita- vagy kérdéstípus megvalósítása)!

Az elemzésben összesen egy oldalban kell értékelned egy-egy pozitív és negatív mozzanatot a vitákból, használva a vita- és kérdéstípusok definícióját és jellemzőit. Mindkét fajta mozzanatnál indoklás szükséges, a negatív értékelésnél javasolt megoldás is.

Tehát: vitánként 1 pozitív és 1 negatív momentum

Ezen felül írj egy pozitív és egy fejlesztendő területet saját szereplésedre reflektálva. Mi az, amivel elégedett vagy, amit legközelebb is így csinálnál, és mi az, ami nem volt jó most, mire kell  a jövőben jobban figyelned.

Leadási határidő: október 18. 12:15

Leadás módja: az órára behozva, kinyomtatva

 

A Beugró show házi feladat elfogadásának feltételei:

 • Időben történő leadás: október 18. 12:15, az óra kezdetekor
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása. Maximális terjedelem: 1 oldal.
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • A választott cikkre, videóra és az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Elek Nikolett, Zemplén Gábor: Érvelési és meggyőzési készségek - órai jegyzet 2017/2018. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

 

Az órák friss hírei: 

 

Pótlási, javítási lehetőségek: 

 • 2017. 12. 11. hétfő 14:00
 • 2017. 12. 12. kedd 14:00
 • 2017. 12. 14. csütörtök 14:00

 

A terem mindhárom esetben az E 306-os lesz. 

 

Vizsgák: 

 • 2017. december 21. csütörtök 16:00
 • 2018. január 10. szerda 16:00
 • 2018. január 17. szerda 16:00

 

A terem mindhárom esetben az E 504 lesz. 

 

A félév menetrendje

 

Alk.

Dátum

Előadások ÉS

Gyakorlatok témái

1.                                  

Szept. 6.

ELŐADÁS: A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.

 

GYAKORLAT: Kevert többszereplős vita, ÉÉÉÉSz

2.                                  

Szept. 13.

ELŐADÁS: Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója: a gondolatmenet rekonstrukciójának technikája. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Jóindulat elve és alkalmazása. Internális, externális kritika. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.

 

GYAKORLAT: ÉÉÉÉSz

3.                                  

Szept. 20.

Tanítási szünet

4.                                  

Szept. 27.

ELŐADÁS: Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések elemzése. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

 

GYAKORLAT: a „Beugró show” c. szerepgyakorlatban való csoport (téma)-, sorrend-, elemzésbeosztás ismertetése.

5.                                  

Okt. 4.

ELŐADÁS: 1. zh

 

GYAKORLAT: „Beugró show” gyakorlat.

6.                                  

Okt. 11.

ELŐADÁS: Kognitív és emotív jelentés. Az érzelmi tartalom szerepe a vitában. Keretezés. Kétértelműség és homályosság. Törvényszéki tárgyalás típusú vita. Attitűd, attitűdváltoztatás, heurisztikák. Kognitív disszonancia. 

 

GYAKORLAT:  Felkészülés az 1. órai vitára, szereplők és téma kijelölése. Érvelési hibák. I. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák I.:  személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre, tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.

7.                                  

Okt. 18.

ELŐADÁSEgyéb gyakori érvelési hibák: globális vagy tárgyi irrelevancia, lokális irrelevancia, témaváltás, vita elterelése, a tárgy figyelmen kívül hagyása, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, kompozíciós hiba, felosztás hiba, következményekre hivatkozás, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban, hibás kontrafaktuális stb.

 

GYAKORLATVideóelemzés.

8.                                  

Okt. 25.

ELŐADÁSÉrvelési hibák összegzés. Facebook-kommentes házi feladat ismertetése. 

 

GYAKORLAT1. órai vita

9.                                  

Nov. 1.

Tanítási szünet

10.                              

Nov. 8.

ELŐADÁSÉrvelés a médiában. Műfaji, technológiai meghatározottság: korlátok, lehetőségek. Stratégiai manőverezés. Kreatív érvelő cikk feladat ismertetése.

 

GYAKORLAT: Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma. Felkészülés a 2. órai vitára, szereplők és téma kijelölése.

11.                              

Nov. 15.

ELŐADÁS: 2. zh

 

GYAKORLAT: Formális logika. Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. Hamis dilemma. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus. Felkészülés a 2. órai vitára, szereplők és téma kijelölése. 

12.                              

Nov. 22.

ELŐADÁS: Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus.

GYAKORLAT: 2. órai vita

13.                              

Nov. 29.

ELŐADÁS: Induktív érvek. Induktív érvek értékelése, REI-módszer. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

 

GYAKORLAT: Gyakorlatok: érvényes, érvénytelen sémák, igazságtábla, REI-módszer. Vizsgafelkészítés I.  Felkészítés a 3. órai vitára, szereplők, téma kijelölése

14.                              

Dec. 6.

ELŐADÁS: Gyakorlatok: érvényes, érvénytelen sémák, igazságtábla, REI-módszer. Vizsgafelkészítés II. 

GYAKORLAT: 3. órai vita

 

 

Időtartam: 
4