Nyilvános kommunikáció (KommMédia) (2016-17-II szerda 12:15-15:45)

Printer-friendly version

Nyilvános kommunikáció (KommMédia)

A tárgy célja: felkészíteni a hallgatókat a nyilvános megszólalásokra: szabad beszéd, tudományos és szakmai/üzleti előadások tartására, interjú helyzetekben (televízió, rádió, vitaműsor, állásinterjú) történő megnyilvánulásokra. A félév során elméleti ismeretek elsajátítására és ezek gyakorlatba ültetésére is lesz mód.

A tárgy három fő blokkra tagolódik, melyek a nyilvános beszédre való felkészülést (1) tartalom, (2) vizuális és technikai megjelenítés, valamint (3) beszédkészség fejlesztése és helyzetkezelés szerint tárgyalják. Ezek elméleti szinten a retorikát, a verbális és nem verbális kommunikáció alapvető ismérveit, a megszólaló szerepét, a célcsoportra szabott üzenetek kialakításának módját (tartalom, felépítés és forma), továbbá az egyes megnyilatkozásokhoz kapcsolódó befolyásolási technikákat jelentik. Továbbá, a nyilvános beszéd műfajaihoz kapcsolódóan, érinteni fogjuk a helyes kérdéskezelés és a mellébeszélés témaköreit is.

Gyakorlati szinten a hallgatók segítséget kapnak írás-, beszéd- és előadói készségeik fejlesztéséhez, hatékony előadás- és prezentáció-készítéshez (PowerPoint, Prezi, flipchart) és megtartásához. Az egyes gyakorlati feladatok (pl. beszédírás és tartás, mini előadások készítése és megtartása, állásinterjú szimulálás és hozzá kapcsolóan önéletrajz, motivációs, ajánló és kísérőlevél írás, továbbá a különféle beszédcentrikus gyakorlatok) segítségével fejlesztjük a hallgatók verbális és nem verbális előadói készségeit, és technikai felkészültségét, melyek számos területen (pl. oktatás, konferenciák, állásinterjúk, üzleti prezentációk, szóvivői képviselet stb.) előnyt jelentenek és segítik a hallgatókat a pályájukon való előrehaladásban.

2016-17-II 2016-17-II Nyilvános kommunikáció (KommMédia)

Részletes leírás: 

Követelmények: 

A tárgy teljesítésének feltételei

 • Részvétel az órák min. 50%-án (6 alkalom).
 • Interjú/Vitahelyzet és állásinterjú szimuláció.
 • Interjú/Vitahelyzet/Állásinterjú szimuláció elemzése.

 

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja:

A félév során max. 100 pont szerezhető.

 • 50 pont alatt: elégtelen
 • 50 - 62 pont: elégséges
 • 62,5 -75 pont: közepes
 • 75,5 - 87 pont: jó
 • 87 pont felett: jeles

 

Értékelési szempontok:

A kiadott órai feladatokhoz és a vizsgafeladathoz mindig részletes tartalmi és formai leírás kapcsolódik, ezeket azok szerint értékeljük. A megszerezhető 100 pont eloszlása a következő:

 • Interjú/Vitahelyzet szimuláció: 20 pont (kötelező, pótolható a pótlási héten)
 • CV írás: 10 pont
 • Motivációs levél írás: 10 pont
 • Kísérőlevél és ajánlás írás: 10 pont
 • Állásinterjú szimuláció: 20 pont (kötelező, pótolható a pótlási héten)
 • Prezentáció tartás:10 pont
 • Interjú/Vitahelyzet/Állásinterjú szimuláció elemzése (kötelező, pótolható a pótlási héten): 20 pont
 • Órai aktivitással, mentorálással, illetve szorgalmi feladatokkal plusz pontok szerezhetők.

Szakirodalom:

 • Aczél Petra – Adamik András – Adamikné Jászó Anna (2005): Retorika. Osiris Kiadó Budapest.
 • Aczél Petra (2009): Új retorika - Közélet, kommunikácó, kampány. Kaligramm.
 • Aronson, Elliot – Anthony R. Pratkanis (1992): A Rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: AB OVO Kiadói Kft.
 • Aronson, Elliot (1980): A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 • Atkinson, R. L. – Atkinson, R. C. – Smith, E. E. – Bem, D. J. (1994): Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Budapest.
 • Ekman, Paul (2009): Beszédes hazugságok - A megtévesztés árulkodó jelei a politikában, az üzletben és a házasságban. Kelly Kiadó.
 • Fischer, R. – W. Ury – B. Patton (1997): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár Kiadó.
 • Forgas, Joseph P. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.
 • Margitay, Tihamér (2007): ​Az  érvelés  mestersége.  Érvelések elemzése, értékelése és kritikája (javított, bővített kiadás). 2 ed. Budapest, Typotex.
 • Smith, Eliot R. – Mackie Diane M. (2004): ​Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Ury, W. (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Kiadó, Budapest.
 • Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzés pszichológiája. Typotex, Budapest.