Szervezeti és intézményi kommunikáció (KommMédia) (2016-17-II szerda 16:15-19:45)

Printer-friendly version

Szervezeti és intézményi kommunikáció (KommMédia)

Hogyan mehet csődbe egy nemzetközi nagyvállalat egy félresikerült kommunikációs kampánynak köszönhetően? Mi köze a jól megfogalmazott briefnek az üzleti tervekhez? Miért elengedhetetlen fázisa a piackutatás a termékmenedzsmentnek? Hogyan viselkedjen a sajtószóvivő krízishelyzetben? Milyen kommunikációs trükköket vethet be az a PR-munkatárs, aki egy új brandet szeretne köztudatba hozni? Milyen látásmódra és problémaérzékenységre van szükség egy kreatív koncepció megtervezéséhez? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ az Intézményi Kommunikáció órán, mely tabudöntögető előadások és izgalmas gyakorlati feladatok során a Public Relations területére kalauzolja az érdeklődőket.

2016-17-II Szervezeti és intézményi kommunikáció (KommMédia)

Részletes leírás: 

A tárgy során a hallgatók a szervezeti és intézményi kommunikáció interdiszciplináris elméleti alapjait sajátíthatják el, miközben változatos esettanulmányok elemzése során a gyakorlatban is hasznosítható, versenyképes ismereteket kapnak a Public Relations működési mechanizmusairól. A kurzus célja olyan ismeretek átadása, melynek segítségével a hallgatók egy vállalat, civil szervezet, tudományos intézmény vagy politikai párt kommunikációs lehetőségeit átlátják, menedzsment szinten kezelik és működtetik, legyen szó média-, fogyasztói-, üzleti vagy szakmai kapcsolatairól; a szervezet belső rendszerének kommunikációs dinamizálásáról; vagy az intézmény egységes nyilvános arculatról. A tárgy további célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a media üzeneteinek alakítására, az esetleges krízisek kezelésére és a nyilvánossággal folytatott tudatos szervezeti kommunikáció irányítására.

Az előadások során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az intézményen belüli kommunikáció menedzselésébe, az intézmény reputációjának külső PR segítségével történő fejlesztésébe, az intézmény egésze körüli reklám-folyamatokba és mindezen tevékenységek kommunikációs stratégiába foglalásába. A gyakori interaktív feladatok célja, hogy a hallgatók felismerve a brandépítésben rejlő stratégiai és taktikai lehetőségeket, az előadások során megszerzett tudást önállóan, illetve kiscsoportos feladatok elvégzésével alkalmazzák a gyakorlatban. A kurzus célja a hírnévmenedzsment cégértéknövelő szerepének bemutatása, miközben a hallgatók kritikai érzékük és médiatudatosságuk fejlesztésével saját kutatási területükön is haladhatnak.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 1. Belső kommunikáció
 2. A kutatás szerepe és témái kommunikációs projektekben: helyzet- és igényfelmérés
 3. Briefing
 4. Kommunikációs-, stratégiai kampány-, és kreatív tervezés
 5. Public Relations alapok
 6. Szervezetfejlesztés
 7. Branding
 8. Válságkommunikáció és krízismenedzsment alapok
 9. Média- és eseménymenedzsment
 10. ATL, BTL és TTL marketing és reklám alapok
 11. Politikai és közéleti kommunikációs alapok
 12. Reputációvédelem
 13. Imázsépítés
 14. Társadalmi felelősségvállalás (CSR) mint hirdetés
 15. Médiatudatosság

 

Követelmények: 
 • Négyet nem meghaladó hiányzás, aktív órai részvétel.
 • 3 db félévközi zárthelyi dolgozat; zárthelyinként 5 kérdés 5 pontért. A zárthelyik mindegyikének legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 3 db zárthelyi a végső jegyben 75%-os súllyal szerepel. A zárthelyik időpontjai: március 1., április 5., május 10.
 • Év végi beadandó a kötelező és ajánlott szakirodalom felhasználásával 25% értékben. Leadási határidő: ápr. 30. 24:00.

Választható témák:

 1. Vázolja egy komplex integrált kommunikációs projekt tervét!
 2. Mutasson be egy konkrét kommunikációs kampányt megelőző kutatási tevékenységet, mindenre kiterjedő helyzet- és igényfelmérést a kampány célkitűzéseinek fényében!
 3. Teljeskörűen mutasson be és elemezzen egy ismert komplex integrált kommunikációs- vagy médiakampányt, vázolja sikerének Ön szerint legfontosabb tényezőit!
 4. Cégük arculatot vált, készítsen egy ezt támogató „best practise”-tanulmányt, dolgozzon ki egy értékelő szempontrendszert, majd tegye meg javaslatait!
 5. Mutassa be és elemezze bármely nemzetközi nagyvállalat Public Relations tevékenységét! Foglalja össze fejlesztésre irányuló javaslatait!
 6. Mutassa be és elemezze bármely szervezet vagy brand válságkommunikációját! Foglalja össze fejlesztésre irányuló javaslatait!
 7. Mutassa be és elemezze bármely nemzetközi nagyvállalat CSR tevékenységét! Foglalja össze fejlesztésre irányuló javaslatait!
 8. Cégük új termékcsaládot tervez piacra dobni, melyet sajtótájékoztató keretein belül jelent be. A sajtótájékoztatót teljes hírzárlat előzi meg, a sajtótájékoztató viszont egyben egy nagyszabású médiakampány kezdete is. Maradéktalanul tervezze meg a sajtótájékoztatót, vázolja a médiakampányt meghatározó szempontokat!
 9. Egy intézmény kommunikációs képviselőjeként írjon egy adott probléma kapcsán mindenre kiterjedő brief-et a felkért ügynökség tájékoztatására!
 10. A hallgató egy kereskedelmi cég dolgozója. Cégük több telephellyel, kiváló árukészlettel, személyi- és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A munkahelyi légkör, a munkatársak elismertsége és motivációja azonban nem megfelelő, ennek eredményeként a vásárlók véleménye az értékesítésben dolgozó munkatársakról nem ideális, a cég iránti bizalom ingatag. Egy kisvárosban működő telephelyükre vezetői pályázatot írtak ki. A lehetőség a hallgató fantáziáját is megragadta; ötleteit mutassa be pályázati formában!
 11. Egy konkrét munkahely számára részletesen tervezzen meg egy 2 napos csapatépítő tréninget! Munkatársai 20 és 40 év közötti nők és férfiak. Arányuk nagyjából kiegyenlített, a csoport nagyjából 50 fős. Mutassa be, hogy milyen előnyöket jelent a szervezet számára egy jó csapatépítő hétvége!
 12. Egy konkrét intézmény számára dolgozzon ki belső és külső kommunikációs ügymenetet. Határidőkkel, felelősségi körökkel, szankciókkal és folyamatábrával illusztrálja az információs csatornák optimális működését!

Formai és terjedelmi követelmények:

 • 20000 karakter szóközökkel
 • 12es betűméret, 1,5-es sortávolsággal
 • Figyelem: pontos jegyzetapparátus és a felhasznált internetes irodalom megjelölése nélkül a dolgozatot nem áll módomban elfogadni!
 • A 25 gyakorlati pont 50%-ának (minimum 12 pont) megszerzése szükséges.
 • A beadandó nem pótolható és nem javítható.

Pótlási lehetőségek (száma, időpontja): május 17.

 • A zárthelyik pótlására vagy javítására a pótlási héten van lehetőség. Pótlásra az jogosult, aki a három zárthelyiből legalább kettőt elsőre és legalább elégségesre teljesít. Egy zárthelyi maximum egyszer pótolható, és összesen 1 db pótlási alkalom kerül kiírásra.

Pluszpont szerzési lehetőség:

 • A kurzus tematikájában a Média 2.0 szakmai blogon megjelent publikáció valamilyen aktuális intézményi kommunikációs témában maximum 10 pont értékben.

A beadandó elemzés értékelési szempontjai:

 • A dolgozatban vizsgált kérdés pontos és világos ismertetése.
 • A felhasznált szakirodalom, forrásanyag terjedelme, minősége, relevanciája, feldolgozottsága.
 • A dolgozat felépítése, szerkezete, áttekinthetősége.
 • A gondolatmenet és az állítások világossága, az érvelés minősége, kreativitása, a fogalmak pontos, tisztázott és konzisztens használata.
 • A téma feldolgozásának minősége, az elemzés kivitelezése
 • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága, kritikai szemlélet, a kritikai észrevételek alátámasztása és megalapozottsága.
 • Az elért eredmények ismertetése, az eredmények újszerűsége, elméleti és / vagy gyakorlati jelentősége,
 • A dolgozat stílusa, nyelvi igényessége.
 • Az akadémia normák (forráshasználat, idézés, hivatkozás, bibliográfia stb.) következetes betartása.

A félévközi jegy kiszámításának módja:

 • 86-100%: jeles
 • 70-85%: jó
 • 56-69%: közepes
 • 40-55%: elégséges
 • 0-39%: elégtelen.

Kötelező irodalom:

 • Az órai ppt-k anyaga
 • Nyárády Gáborné és Szeles Péter, Publick Relations I-II. Bp: Perfekt (megvásárolható)
 • Bauer András – Horváth Dóra (2013) Marketingkommunikáció - Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Budapest. Akadémiai Kiadó

Ajánlott irodalom:

 • Horváth D. és Bauer A. (szerk.) (2013) Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Bp.: Akadémia. (megvásárolható)
 • Incze K. és Pénzes A. (2006) A reklám helye 2.0, (2. kiad.) Budapest: n.a. (megvásárolható)
 • Hamburger Béla (2009) Kampánytervezés. BGF, Online
 • Kotler, P. (2006) Marketingmenedzsment. (A 12. kiad. fordítása) Budapest: Akadémia Kiadó.
 • Pricken, M. (2008) Creative advertising: Ideas and techniques from the world’s best campaigns. London: Thames&Hudson.
 • Veres Z. és Hoffmann M. és Kozák Á. (szerk.) (2009) Bevezetés a piackutatásba. Budapest: Akadémia Kiadó. (megvásárolható)
 • Ries, A. – Ries, L. (2005) A PR tündöklése, a reklám bukása, Bp.: Geomédia.
 • Sándor I. (1997) A marketingkommunikáció kézikönyve. Budapest: BCE – Marketing Intézet.
 • Soós Péter János (2009) Mindennapi PR-ünk - Gyakorlati Public Relations. Budapest. B Swan Partners
 • Malhotra, Naresh K. (2008) Marketingkutatás. 5.kiad. Budapest: Akadémia Kiadó.  (megvásárolható)

A félév tervezett programja (A változtatás jogát fenntartjuk:)

Dátum

Témák, kötelező és ajánlott szakirodalom, feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.

Febr. 8.

Bevezetés az intézményi kommunikációba

Febr. 15.

A PR szakterületei, funkciói, alapfogalmai: ATL, BTL és TTL

Febr.22.

A PR csatornái és eszközei; média és sajtókapcsolatok

Márc. 1.

ZH 1. / Szervezetfejlesztés és belső kommunikációs folyamatok optimalizálása

Márc.8.

Briefing

Márc. 15.

Nemzeti Ünnep –az óra elmarad

Márc. 22.

A kutatás szerepe a kommunikációs projektekben

Márc. 29

Kommunikációs kampány- és stratégiai tervezés

Ápr. 5.

Kreatív tervezés és megvalósítás

Ápr. 12.

GTK kari sportnap – az óra elmarad

Ápr.19.

ZH 2.

Ápr. 26.

Bevezetés a válságkommunikációba és krízismenedzsmentbe

(Ápr. 30. 24:00)

Házi dolgozat leadásának időpontja)

Máj. 3.

Employer Branding és CSR

Máj. 10.

ZH 3. / Összefoglalás

Máj. 17.

Pótlási alkalom

 

Időtartam: 
4