Üzleti kommunikáció (KommMédia) (2016-17-II kedd 12:15-15:45)

Printer-friendly version

2016-17-II Üzleti kommunikáció

Részletes leírás: 

A kurzus elsődleges céljai a kommunikációs profilok feltérképezése, a társas folyamatok modellezése és megértése, valamint kommunikációs technikák repertoárjának bővítése. A gyakorlatok során példákon keresztül vizsgáljuk a verbális és írott megnyilatkozásokat mind hatásosságuk, mind meggyőző erejük szempontjából. A tárgy a retorikai érzékenység és látásmód fejlesztését szolgálja, és segíti argumentatív szövegek létrehozását és elemzését a stratégiai manőverezés készségén keresztül. Az üzleti szituációk retorikai és dialektikai elemzése felkészít szövegek elemzésére és produkciójára, számos verbális készséget fejleszt.

A tantárgy részletes tematikája:

Stratégiai manőverezés az üzleti kommunikációban. Mi az érvelés? Mi a retorikai helyzet? Mi a dialektikai helyzet? Beszélő, szöveg, közönség. Beszélő- és üzenet-centrikus modellek.

Az állítások fajtái, toposzok, alakzatok. Pszichológiai hatások és az élő beszéd. Hierarchiaviszonyok és intézményesült struktúrák.

Álláspontokat, személyeket és cselekedeteket támogató érvek. Expresszív, konvencionális és retorikai dizájnlogikák.  

A hatásosság és az erősség. A stratégiai manőverezés alapfogalmai. Érvelési hibák strukturális és funkcionális megközelítései.

Érveléssémák a gyakorlatban. A topikus potenciál felhasználása üzleti kommunikációs szituációkban. Pragmatika, dialektika, retorika: egy egységes keretelmélet felé. Metaelméleti elköteleződések és diskurzusszabályok.

Írásos megnyilatkozások elemzése. A jóindulat elve(i). 

Szóbeli megnyilatkozások elemzése és 'jelenlét' a dialektikai helyzetekben.

Követelmények: 

Formai követelmények:

A tantárgy oktatásának módja:

Előadás (frontális oktatás és frontálisan irányított megbeszélések) és gyakorlat (koordinált csoportmunka, páros és egyéni munka). A kurzus megfigyelések és önkísérletek formájában a kontakt-órán kívüli munkára is épít.

Követelmények:

 A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi és a félévközi feladatok (és 'napló') beadása / bemutatása.

 A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a vizsgaidőszakban kerül a végső, tárgyat záró munka bemutatására.

 Elővizsga: nincs

Pótlási lehetőségek:

A zárthelyik a szorgalmi időszakban pótzárthelyire meghirdetett időpontban pótolható, amennyiben legalább az egyik (szorgalmi időszakban megírt) zárthelyi eredménye elégtelennél jobb. A félévközi feladatok beadásánál egy hét késés esetén a pontszám max. 80 %-a szerezhető meg.

Konzultációs lehetőségek:

Előadások ill. gyakorlatok előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

Fahnestock,  Jeanne;  Secor,  Marie, A Rhetoric of Argument: Brief Edition, 3rd ed. McGraw-Hill, 2004.

BME FTT - Érvelés-tanulmányok jegyzet: http://www.filozofia.bme.hu/sites/default/files/anyagok/1295/rvel%C3%A9selm%C3%A9let-filmeken_02.pdf

 

Az elfogadás feltételei:

 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva 12:15, az óra kezdetekor
 • A szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe, csoport száma/neve
 • Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása (ha van ilyen)
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre, ha kell)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe, csoport neve/száma)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

 

Értékelés

ZH1 - 20; ZH2 - 20; napló - 20; órai - 20; zárómunka - 20

HF= jelenlét Ponthatárok:86 – 100: 5;71 – 85: 4;56 – 70: 3;40 – 55: 2;0 – 39: 1