Bevezetés a tudományfilozófiába (PhD) (2016-17-I péntek 08:15-09:45)

Printer-friendly version

2016-17-I Bevezetés a tudományfilozófiába

Részletes leírás: 

A kurzus a tudományfilozófia standard témáiba nyújt bevezetést. Módszere: közös szövegolvasás, értelmezés, illetve a tárgyalt problémák kontextusának felvázolása. Cél a szövegértelmezés technikáinak készségszintű elsajátítása, valamint a tudományfilozófia fő problémáinak áttekintése.

1. Standard tudománykép (scientizmus, metodologizmus, filozófia és tudomány).

2. Tudomány, nem-tudomány, áltudomány.

 • K. Popper: „Science: Conjectures and refutations” in Popper, K.: Conjectures and Refutations, számos kiadás.

3. Empirista ismeretelmélet és szemantika

 • A.J. Ayer: „The Elimination of Metaphysics” in Ayer: Language, Truth and Logic 1. fejezet

4. A tudományos elmélet szerkezete

 • H. Feigl: „The ’Orthodox’ View of Theories” (tanszéki szerveren)

5. Magyarázat

 • C. Hempel: „Laws and Their Role in Scientific Explanation” in Boyd, R.−Ph.Casper−J.D. Trout: Philosophy of Science, Cambridge MA.−London: The MIT Press, 1991, 299−317. o.
 • D-H. Ruben: „Arguments, Laws, and Explanation” in Curd,M.−J.A. Cover: Philosophy of Science. The Central Issues, New York, London: WW. Norton & Co. 1998. 720−745. o.

6. Indukció, konfirmáció

 • B. Russell: „Az indukcióról” in Russell, B.: A filozófia alapproblémái, (ford. Bánki D.), Budapest: Kossuth, 1996.
 • N. Goodman: „The New Riddle of Induction” in Goodman, N.: Fact, Fiction, and Forecast, London: The Athlone Pr. 1954, 63−86.o.

7. Holizmus, aluldetermináltság

 • P. Duhem: „Physical Theory and Experiment” (tanszéki szerveren)
 • W.O. Quine: „Az empirizmus két dogmája” (tanszéki szerveren)

8. Tudomány- és tudásszociológia

 • R.K. Merton: „A tudomány és a demokratikus társadalmi struktúra” (tanszéki szerveren)
 • D. Bloor: „The Strong Programme in the Sociology of Knowledge” in Bloor, D.: Knowledge and Social Imagery, Chicago: The University of Chicago Pr. 1991. 3−23. o.

9. Realizmus versus instrumentalizmus

 • R. Boyd: „A tudományos realizmus jelenlegi helyzete” in Laki J. (szerk) Tudományfilozófia, Budapest: Osiris−Láthatatlan Kollégium, 1998, (ford. Ambrus G.) 170−188. o.

10. A tudományfilozófia történeti fordulata

 • Th. Kuhn: „A tudománytörténet szerepe”; „A forradalmak láthatatlansága” in Kuhn Th.: A tudományos forradalmak szerkezete, (ford. Bíró D.), (tanszéki szerveren)
 • Fehér M.: „Kuhn a bűvészinas” in Binzberger−Fehér−Zemplén: Kuhn és a relativizmus, Budapest: L’Harmattan, 2007, 49−58.
Követelmények: 

A hallgatók minden órára elolvassák a megadott szövege(ke)t, elkészítik a gondolatmenet és a fő érvek vázlatát (max. 2 oldal), melyet egyikük ismertet, a többiek vitatják és kiegészítik.

Értékelés: órai munka: 80%, vizsga: 20%.