Érvelési és elemzési módszerek (2015-16-I szerda 12:15-15:45)

Printer-friendly version

Érvelés és elemzési módszerek (KommMédia)

A tárgy célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és (formális és informális) logikai elemzési eszközök használatát, és képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során. Az elemzési képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési módszerekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek érvelések stratégiai integrálását igénylik.

2015-16-I Érvelés és elemzési módszerek

Részletes leírás: 

Tantárgyi adatlap szerint, illetve a tantárgyi adatlap tematikájának az oktató által – a kurzus alapvető célját és tartalmát figyelembe vevő – pontosított, kiegészített változata.

A kurzus előadásai során tárgyalt főbb témakörök

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

 

 1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, üzleti tárgyalás, racionális vita. A vita célja és eszközei. A vita manipulálása. A racionális vita feltételei.
 1. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Jóindulat elve. Internális, externális kritika.
 2. Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések elemzése. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.  
 3. Kognitív és emotív jelentés. Az érzelmi tartalom szerepe a vitában. Keretezés. Kétértelműség és homályosság.
 4. Érvelés a médiában. Műfaji, technológiai meghatározottság: korlátok, lehetőségek. Stratégiai manőverezés.
 5. Törvényszéki tárgyalás típusú vita. Attitűd, attitűdváltoztatás, kognitív disszonancia, az emlékezet szerepe a meggyőzésben, önmeggyőzés.
 6. Érvelési hibák. I. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák I.:  személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre.
 7. Érvelési hibák. II. A hitelességet érintő érvelési hibák II.:  tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.
 8. Érvelési hibák. III. Egyéb érvelési hibák: globális vagy tárgyi irrelevancia, lokális irrelevancia, témaváltás, vita elterelése, a tárgy figyelmen kívül hagyása, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, kompozíciós hiba, felosztás hiba, következményekre hivatkozás, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban, hibás kontrafaktuális stb.
 9. Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.
 10. Formális logika. I.  Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. Hamis dilemma.
 11. Formális logika II. Formális logika I-hez kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.
 12. Formális logika III. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Bikondicionális.
 13. Formális logika IV. Formális logika III-hoz kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus, modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba.
 14. Induktív érvek. Induktív érvek értékelése, REI-módszer. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák. 
Követelmények: 

A kurzus teljesítésének feltételei

 

 

 • A félév teljesítéséhez szükséges minimális követelmények:
 • A kurzus során teljesítendő feladatok:
  • 3 db zárthelyi dolgozat.

§ A zárthelyik mindegyikének (3 db) legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 3 db zárthelyi a végső jegyben 60%-os súllyal szerepel.

 • Évközi gyakorlati feladatok 40 pont értékben.

§ A félév során 1 db kötelezően választható házi feladatot kell elvégezni

§ A félév során 3 db órai vita, Beugró szerepgyakorlat fog lezajlani ezekhez kapcsolódó házi feladatokkal. Ezeken felül szorgalmi házi feladatokat lehet vállalni. Ezekre további gyakorlati pontokat lehet szerezni.

§ A gyakorlati feladatokra és részvételre kapott pontok a végső jegyben 40%-os súllyal jutnak szerephez.

§ A 40 gyakorlati pont 40%-ának (minimum 16 pont) megszerzése szükséges.

§ A gyakorlati feladatok nem pótolhatók és nem javíthatók.

 

A szükséges feltételek összesítve:

§ Minden ZH sikeres, legalább elégséges szintű teljesítése.

§ A 40 gyakorlati pont 40%-ának (minimum 16 pont) megszerzése és 1 db házi feladat megírása szükséges

 

 

 • Pótlási lehetőségek (száma, időpontja):
  • A zárthelyik pótlására vagy javítására a pótlási héten történik. Pótlásra az jogosult, aki a három zárthelyiből legalább kettőt elsőre és legalább elégséges szinten (minimum 40 %-ot elér) teljesít. Egy zárthelyi maximum kétszer pótolható, és összesen négy pótlási alkalom kerül kiírásra. 

 

 

A félévi jegy (félévközi jegy) kiszámításának módja

 

A félévi jegy komponensei:

%

Megjegyzés

Értékelés:

·         Zárthelyik

(3 db)

60 %

Az egyes zárt-helyiken elért pontokból arányosan számolva

86-100 %:

jeles

·         Gyakorlati feladatok

(részvételek és feladatok,

lásd alább)

40 %

 

70-85 %:

 

 

 

56-69 %:

közepes

 

 

 

40-55 %:

elégséges

 

 

 

0-39 %:

elégtelen

 

 

A gyakorlati feladatokkal max. 40 pontot (40%) lehet szerezni, és minimális követelmény a 40 gyakorlati pont 40%-ának (minimum 16 pontnak) a megszerzése és egy házi feladat megírása elégséges szinten (min. 40 % elérése a pontszámból).

 

Kötelezően választható gyakorlati házi feladatok (minimum egyet kell választani):

Beugrós házi feladat: 10 pont

Kreatív cikk beadandó: 15 pont

Facebook komment-elemzés: 12 pont

 

A félév során három órai vita fog lezajlani. Az egyes szerepekért az alábbi pontok járnak:

·      Részvétel a vitában bíróként: 3 pont

·      Részvétel a vitában vitavezetőként: 4 pont

·      Részvétel a vitában érvelőként: 7 pont

·      Vita jegyzőkönyvének kiértékelése: 4 pont

 

Részvétel a Beugróban: 5 pont

 

Értékelési szempontok

 • A beadandó feladatok elfogadásának alapkövetelménye, hogy a munka formai megjelenése egy kommunikációs szakembertől elvárható minőséget üssön meg.
 • Beugrós házi feladat: 10 pont (4 motívum x 2p: tartalom; 2p: formai, tartalmi szempontok)
 • Kreatív cikk(át)írás beadandó: 15 pont (3 feladat x 4p: tartalom; 3p: formai, tartalmi szempontok)
 • Facebook komment-elemzés: 12 pont (3 motívum x 3 p, 3p: formai, tartalmi szempontok)

 

 

Az órák friss hírei: 

A Beugró házi feladat tartalmi leírása:

A saját és a beosztás alapján vett elemzendő csoport vitájából kiemelni egy-egy pozitív és egy-egy negatív elemet (vita- vagy kérdéstípus megvalósítása). Az elemzésben összesen egy oldalban kell értékelnie egy-egy pozitív és negatív mozzanatot a vitákból, használva a vita- és kérdéstípusok definícióját és jellemzőit. Mindkét fajta mozzanatnál indoklás szükséges, a negatív értékelésnél javasolt megoldás is.

Tehát: vitánként 1 pozitív és 1 negatív momentum! 

Házi feladat értékelése:

4 momentum: 4 * 2 pont

Forma, megjelenés, átláthatóság: 2 pont

 

A Beugró házi feladat elfogadásának feltételei:

 • Időben történő leadás: október 28. 12:15, az óra kezdetekor
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása: Maximális terjedelem: 1 oldal.
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2014/2015. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

 

Stratégiai manőverezés (kreatív cikkírás) házi feladat

A tanszéki honlapon lévő minta házi feladat alapján a legcélszerűbb megírni. (Stratégiai manőverezés-Van még lejjebb minta hf.)

A feladat leírása:

0. Keress egy érvelő szöveget! (Nem kell politikai jellegű! Hobby, érdeklődési kör stb.)

1.Stratégiai manőverezés – szöveg elemzése (Premissza, konklúzió rekonstrukció kiemelten fontos)

2.Új stratégiai manőverezési szempontok

3.Új szöveg

 

Maximális terjedelem: 2 oldal (eredeti szöveg mellékletként csatolva, nem számít bele!)

 

Elvárások:

 1. Konklúzió, főbb premisszák, implicit premisszák (nem kell ágrajz…) (lásd Érvelési rekonstrukciós ppt)
 2. Azonosítani a célt, közönséget, utat, korlátokat, elvárásokat, elköteleződéseket
 3. Jelezni mik a változatlan és az új szempontok
 4. Új szöveget megírni a (3.) szempontjai alapján!

 

Formai követelmények:

 • Időben történő leadás (legkésőbb november 4. 12:15)
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest, 2007. 517. oldal vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2014/2015. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

Érvelési hibás, Facebook-komment házi feladat

 

Keress érvelési hibákat! Egy bejegyzés alatti kommentek között mutass rá három érvelési hibára.

A házi feladatból derüljön ki, milyen forrásból dolgozol.

A házi feladatban három érvelési hibát kell mutatni:

 • Érvelési hiba plusz definíciója, mit is jelent a hiba
 • Hogyan hangzott el az adott szituációban (pontos, szó szerinti vagy tartalmi idézet)
 • Milyen hatása volt, milyen hatása lehetne másra az adott érvelési hibának.

Terjedelmi korlát: 1,5 oldal. (Érdemes egy hibához tartozó blokkra max. fél oldalt szánni)

 

Formai követelmények:

 • Időben történő leadás (legkésőbb december 2. 12:15)
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest, 2007. 517. oldal vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2014/2015. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

 

 

Időtartam: 
4