Érveléstechnika - logika (2011-12-II szakoktatóknak)

Printer-friendly version

2012-13-I Érvelés és elemzési módszerek

Részletes leírás: 

Tantárgyi adatlap szerint, illetve a tantárgyi adatlap tematikájának az oktató által – a kurzus alapvető célját és tartalmát figyelembe vevő – pontosított, kiegészített változata.

A kurzus előadásai során tárgyalt főbb témakörök

A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.

Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések hibái: agresszív kérdés, túl sokat állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történő válaszolás. A kérdések elemzése.

Vita és érvelés. Érvelések rekonstrukciója: a gondolatmenet rekonstrukciójának a technikája.  A jóindulat elve és alkalmazása. Premisszák, konklúziók azonosítása, részérvelések keresése. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.

Bizonyító érvelések. Tartalom és forma megkülönböztetése. Informális hibákról általában. Irreleváns megjegyzések. Globális és lokális irrelevencia. Témaváltás és árnyék bokszolás

Érvényesség, helytállóság.

Bizonyító és meggyőző érvelések összehasonlítása. Meggyőző érvelések értékelése forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere, az információ jelentősége, MEI-módszer.

Érvelési hibák. A nyelvhasználatból eredő hibák: Kétértelműség, homályosság. A tekintélyre való hivatkozás. Hamis dilemma, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás hibák. Az érzelmekre való apellálás jellegű hibák: argumentum ad populum, argumentum ad baculum, a szerencsétlenségre való apellálás.

Személyeskedés: a partner személyének, illetve körülményeinek a támadása. Hibás és jogos személyeskedések. Egy algoritmus a személyeskedések értékeléséhez. Lehetséges válaszok a személyeskedésre.

Analogikus érvelések logikai és tartalmi analógiák. Az analógiák vizsgálatának különböző sémái. Az analógiák szerepe az érvelésekben.

Az általánosítások különböző formái. Induktív hibák, a statisztikák elfogultsága, a statisztikák értelmezése. Korreláció és Kauzális kapcsolat. A kauzális kapcsolatok formái. Oksági hibák.

Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.

Formális logika 1.: negáció, logikai konjunkció, alternáció, diszjunkció. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.

Formális logika 2.: kondicionális, bikondicionális. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus. Feltételes érvelések: modus ponens és modus tollens, tipikus hibák. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.

Követelmények: 

A félév teljesítéséhez szükséges minimális követelmények:

A kurzus során teljesítendő feladatok:

o       4 db zárthelyi dolgozat.

§   A zárthelyik mindegyikének (4 db) legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 4 db zárthelyi a végső jegyben 60%-os súllyal szerepel.

o       Évközi gyakorlati feladatok 40 pont értékben.

§   A félév során 3 db kötelező házi feladat van (Beugrós házi feladat, Utcai vita elemzése, Kreatív cikk beadandó). A 3 db kötelező gyakorlati házi feladat közül legalább kettő egyenkénti 40%-os teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének.

§   A félév során 3 db órai vita + a Beugró szerepgyakorlat fog lezajlani. Ezekre a kötelezőkön kívül további gyakorlati pontokat lehet szerezni.

§   A gyakorlati feladatokra és részvételre kapott pontok a végső jegyben 40%-os súllyal jutnak szerephez.

§   A 40 gyakorlati pont 40%-ának (minimum 16 pont) megszerzése szükséges.

§   A gyakorlati feladatok nem pótolhatók és nem javíthatók.

 

A szükséges feltételek összesítve:

§   Minden ZH sikeres, legalább elégséges szintű teljesítése.

§   A 3 db kötelező gyakorlati feladat közül legalább kettő egyenkénti 40%-os teljesítése.

§   Minimum 16 gyakorlati pont megszerzése.

 

Pótlási lehetőségek (száma, időpontja):

o       A zárthelyik pótlására vagy javítására a pótlási héten. Pótlásra az jogosult, aki a 4 zárthelyiből legalább 2-őt elsőre és legalább elégségesre teljesít. Egy zárthelyi maximum 2-szer pótolható, és összesen 4 pótlási alkalom kerül kiírásra.  

Az órák friss hírei: 

Stratégiai manőverezés Házi feladat: 

Keress egy érvelő szöveget! Nem kell politikai jellegű! Hobby, érdeklődési kör…

1.Premissza, konklúzió rekonstrukció

2.Stratégiai manőverezés – szöveg elemzése

3.Új stratégiai manőverezési szempontok

4.Új szöveg

Maximális terjedelem: 2 oldal (eredeti szöveg mellékletben csatolva, nem számít bele!!!)

 

Határidő: október 30. szerda 12:15, kinyomtatva

Formai követelmények mint eddig (Times New Roman, 12-es méret, másfeles sorköz, borító, rajta szükséges információk stb... 

 

Beugró Házi feladat:

Az elemzésben 0,5-0,5 oldalban kell értékelnie 1-1 pozitív és negatív mozzanatot a vitákból, használva a vita- és kérdéstípusok definícióját és jellemzőit. Mindkét fajta mozzanatnál indoklás szükséges, a negatív értékelésnél javasolt megoldás is.

Tehát: vitánként 1 pozitív és 1 negatív momentum! 

Házi feladat értékelése résztvevőknek:

4 momentum: 4 * 2 pont

Forma, megjelenés, átláthatóság: 2 pont

 

Elfogadási feltételek:

-Időben történő leadás: október 9. 12:15, az óra kezdetekor

-Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva

-Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe

-Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva

-Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása

-Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)

-Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 

-Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)

-A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)

-Áttekinthető, strukturált?

-Logikus a felépítése?

-Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?

-Betartod a terjedelmi korlátot?

-Vonsz be elméleti ismereteket?

-Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

 

Időtartam: 
1