Érvelés és elemzési módszerek (2011-12-I kedd 08:15-11:45)

Printer-friendly version

Érvelés és elemzési módszerek (KommMédia)

A tárgy célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és (formális és informális) logikai elemzési eszközök használatát, és képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során. Az elemzési képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési módszerekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek érvelések stratégiai integrálását igénylik.

2011-12-I Érvelés és elemzési módszerek

Részletes leírás: 

A tárgy az alapképzésben megszerzett elemzési ismeretekre és produkciós készségekre épít, azokat foglalja egységes elméleti keretbe és fejleszti tovább. A kurzus a gondolatok kifejtésének, vélemények, álláspontok indoklásának szisztematikus érveléstechnikai alapjait mutatja be a hallgatóknak, intenzív gyakorlással egybekötve az elméleti oktatást. Célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és (formális és informális) logikai elemzési eszközök használatát, és képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során egyaránt. Szemben az általános gyakorlattal, ahol ezeket a területeket egymástól független argumentációs modellek részeiként tanítják (érvelési-hiba tipológiák, informális logika, formális logika, retorika), a kurzus kísérletet tesz egy egységes, pragma-dialektikai és retorikai elemeket ötvöző, funkcionális és folyamatelvűérveléselmélet átadására.

Az elemzési képességek magasabb szintre emelése mellett, kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési ismeretekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek stratégiai érvelési ismereteket, tervezést és integrálást igényelnek.A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók úgy tudjanak hozzákezdeni egy argumentációt érintő probléma megoldásához, hogy rendelkeznek azokkal az érveléstechnikai eszközökkel és készségekkel, amelyek gondolataik világosan strukturált, megalapozott, és ugyanakkor meggyőző érvelés formájában való kifejtését lehetővé teszik. Emiatt a dialektikai és retorikai szempontok együtt jelennek meg (például a stratégiai manőverezés kapcsán) és az elemzési módszerek kapcsolódnak a sikeres produkció feltételeinek megteremtésével. A félév a hallgatók igénye és idegennyelv-ismerete függvényében magyar nyelven és részben angol szemléltető feladatokkal folyik.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

  • Az argumentáció jelentősége. Készségek, kompetenciák, fejlődési lehetőségek. Az argumentáció elméletei, elemzési megközelítések. Folyamat ill. produktum alapú elemzések. Az érvelések produkciójának és elemzésének kapcsolata, a sikeres produkció ill. a sikeres elemzés feltételei.
  • A vita típusai, a racionális vita feltételei, manipuláció a feltételekkel. A vitaszituáció irányítása. A bizonyítás kényszere, a kérdések és a vitaszituációk kapcsolata. Kooperatív és nem kooperatív vitaszituációk, célok, stratégiák, taktikák és technikák. A helyzet és a résztvevők észlelése.
  • Gondolatmenetek rekonstrukciója, premissza-konklúzió szerkezetek, a jóindulat elve. Monologikus és dialogikus elemzési módszerek. Erősség, hatásosság, érvényesség, helytállóság. A rekonstrukció módszertani problémái. Észlelés, kategorizálás, értékelés. A stratégiai és a taktikai manőverezés. A manőverezés tere, a topikus potenciál. A tartalmi és formai elemzés. Internális és externális kritika. kritika és konstruktív ellenérvelés, ellenpélda. A kooperativitás, a zsarolás és a kihasználás. Az érvelési tér lehetőségeinek felhasználása (a niche).
  • Gyakran előforduló következtetési sémák és érvelési hibák. Témára, helyzetre, személyre jellemző hibák. Osztályozási és értékelési szempontok.
  • Támadások és védekezések. A célok és stratégiák azonosítása. A kontextus lehetőségei és hatásai. A taktikák kidolgozása, a technikák kiválasztása. Személyeskedés, hibás és jogos személyeskedések, a személyeskedések értékelése, lehetséges válaszok a személyeskedésre. Az irrelevanciák értelmezése és különböző formái. Tekintélyre való hivatkozás, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás, más is így csinálja, az érzelmekre apellálás, argumentum ad populum, argumentum ad baculum. A csapdák, a kémek és a terep kiválasztásának jelentősége. A uralkodó és a hadvezér kapcsolata.
  • Kognitív és emotív jelentés, a nyelvhasználatból eredő hibák, kétértelműség, homályosság, definíciók, terminusok. A terep veszélyei. A lehetséges veszteségek és nyereségek. Általánosítások különböző formái, induktív hibák, a statisztikai adatok problémái, korreláció és okság, oksági hibák. A meggondolatlanságból eredő hibák. A felkészülés az érvelésre. Tervezés és megvalósítás. A lehetőségek kihasználása.
  • Analogikus érvelések, logikai és tartalmi analógiák, analógiák vizsgálatának különböző sémái. A jelentés és értelmezés tulajdonítása. Dialektikai és retorikai célok, stratégiai manőverezés és érvelések tervezése. A topikus potenciál feltérképezése és kihasználása. Elemzési technikák választása a rendelkezésre álló idő és célok figyelembe vételével. Az érvelési és elemzési készségek fenntartható fejlesztése.
Követelmények: 

 

Követelmények

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele: a rövid zárthelyikből (max. 30 perc) min. 20 pont összegyűjtése ill. azok 70 %-ának megírása.

A kurzus során teljesítendő feladatok és pótlási lehetőségek:

Rövid zárthelyik. Max. 30 perc hosszúak, max. 3 hét anyagából. Nem pótolhatóak. Afélévközi ellenőrzések ezen csoportjában az eredmény megállapítása a megtartott ellenőrzések hallgató számára legkedvezőbb (lefelé kerekített) maximum kétharmada alapján történik.

ZH.Egy Logika és egy Félévzáró zárthelyi dolgozat. Mindkettő egyszer pótolható ill. javítható a pótlási héten.  

WIKI: 1 db. min. 1000  karakteres Wikipedia szócikk a félév anyagához kapcsolódóan. Határidő: szorgalmi időszak vége. Nem pótolható, pótlási héten javítható.

KommBME: 1 db min. 2500 karakteres cikk a komm.bme.hu-n a félév anyagához kapcsolódóan (vázlat, munkaverzió és végleges változat). Határidő: a pótlási hét vége. Nem javítható.

Értékelési szempontok

A kurzus ismeretbővítő és készségfejlesztő. Az értékelés ez alapján éppúgy hivatott a megszerzett ismeretek pontosságát mérni, mint azok felhasználási képességét és kreatív alkalmazását. Az érvelések elemzése és produkciója egymást erősítő hatású és a pozitív visszacsatolás meredekebb tanulási görbét eredményez. Ugyanakkor az elemzés során megszerzett készségek beépülése az érvelésprodukcióba lassabb és jelentős egyéni különbségekkel történik. Így a produkció értékelése során a hangsúly mindig a konstruktív kritikán és nem a penalizáción lesz, szemben a pusztán elméleti ismeretekkel, ahol a kommunikációs szakember hibái és pontatlanságai súlyos következményekkel járhatnak.

A házi feladatok leadási határideje

Írásban leadandó feladat határideje: az óra kezdete, nyomtatásban (3 pl. amelyből egy leadása után kettő a hallgatónál ill. társánál marad)

Internetes feltöltés esetén a határidő az órát követő péntek éjfél, kommentek készítésénél a következő hét hétfő éjfél. A kiválasztott (mintaértékűnek ill. problematikusnak tartott) házi feladatokat a következő órán, rövid prezentációban ismertetjük.

A félévközi jegy kiszámításának módja

A félév során a feladatok elvégzéséért pontok járnak. Ezek a pontszámok határozzák meg a jegyet, bár felső maximum-pontszám nincs.

A félévi jegy komponensei:

 

·         Rövid zárthelyi

10 pont

·         Wikipedia szócikk

20 pont

·         Órai munka

5-20 pont

·         Logika ZH

25 pont

·         Félévzáró ZH

35 pont

·         Komm BME cikk

25 pont

Értékelés:

85-100 %:

jeles

70-84 %:

55-69 %:

közepes

40-54 %:

elégséges

0-39 %:

elégtelen

 

Szakirodalom

  • MT: Margitay T., 2007, Az érvelés mestersége. (2., javított kiadás) Budapest: Typotex. (megvásárolható)
  • E1: Eemeren, van H. F. et al., 1996, Fundamentals of Argumentation Theory. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
  • E2: Eemeren, van H. F.—Grootendorst, R.—Henkemans, F. S., 2002, Argumentation, Mahwah: Lawrence Erlbaum.