Érvelés és elemzési módszerek (2010-11-II szerda 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Érvelés és elemzési módszerek (KommMédia)

A tárgy célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és (formális és informális) logikai elemzési eszközök használatát, és képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során. Az elemzési képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési módszerekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek érvelések stratégiai integrálását igénylik.

2010-11-II Érvelési és elemzési módszerek

Követelmények: 

Kedves Hallgatók!

 

A félév teljesítésének feltételei és menete:

I.) A 4 db zh legalább elégséges szintű teljesítése mindenki számára kötelező.

    • A normál szakaszban két zh legalább elégséges szintű teljesítése szükséges ahhoz, hogy a pótlási szakaszba léphessél.
    • A ZH-ék sorrendje azonos a tavalyi sorrenddel, és a kapcsolódó tananyaggal.
    • A normál szakaszban az adott időpontban csak az adott zh írható meg.
    • A zéhák helye: E 612.

1.  zh: március 14. 18h

2. zh: április 4. 18h

3. zh: (gyakorlati zh) május 2. 18h

4. zh: (formális logika) május 16. 18h

 

II.) A gyakorlati rész teljesítése:

·        Akinek megvan őszről a legalább 16 pont a gyakorlati 40 pontból, annak lehetősége van áthozni azt a pontszámot, és ekkor nincs további teendője a gyakorlati résszel.

·        Akinek nincs meg őszről a legalább 16 gyakorlati pont, vagy elégedetlen a megszerzett pontszámmal, annak a következő a feladat:

o       Teljesíteni kell a Stratégiai manőverezés házi feladatot (lásd alább): max. pontszám: 15 pont

o       Elemző házi dolgozat írása a hallgató által választott témában (lásd alább): max 25 pont.

 

 

Stratégiai manőverezés házi feladat:

Keress egy érvelő szöveget!
Nem kell politikai jellegű! Hobby, érdeklődési kör…
1. Premissza, konklúzió rekonstrukció
2. Stratégiai manőverezés – szöveg elemzése
3. Új stratégiai manőverezési szempontok
4. Új szöveg

Maximális terjedelem: 2 oldal (eredeti szöveg mellékletként csatolva, nem számít bele!!!)

Elvárások:

1. Konklúzió, főbb premisszák, implicit premisszák (nem kell ágrajz…)

2. Azonosítani a célt, közönséget, utat, korlátokat, elvárásokat, elköteleződéseket

3. Jelezni mik a változatlan és az új szempontok

4. Új szöveget megírni a (3.) szempontjai alapján!

 

LEADÁSI HATÁRIDŐ (mindenkinek): szorgalmi időszak utolsó hét, péntek dél, 12.00

Formai követelmények:

Időben történő leadás

Megfelelő módon történő leadás: kinyomtatva leadni E607-ben

Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe

Minden lapon (kivéve címlapon) fejléc, névvel, Neptun-kóddal 

Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva

Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása

Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)

Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest, 2007. 517. oldal vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

 

 

Elemző házi dolgozat

 

A jegy megszerzéséhez egyik részeként egy elemzést kell készíteni. A hallgatónak a dolgozatban egy választott írásmű (cikk) érveléstechnikai-logikai elemzésén keresztül kell elsajátított tudásának gyakorlati alkalmazásáról számot adnia. A dolgozatot nyomtatott formában, címlappal, irodalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni. Az elemzett írás a függelék részét képezi, és függelékként kell csatolni! Ügyeljenek a felhasznált források korrekt hivatkozására – minden forrásra hivatkozzon!

 

 

A dolgozat tárgya lehet:

A)Egy választott, érvelő jellegű (2-3 újságoldalnál nem hosszabb) írás, újságcikk stb. érveléstechnikai-logikai elemzése.

B)Egy adott tárgyra, témára irányuló több (legalább két) különböző érvelő írás álláspontjának összevetése a következők szerint: az írások elemzése, az írások és érveik összevetése egymással, végül pedig az érvek rangsorolását és értékelését követően a témával kapcsolatos összegzés.

 

A dolgozatot terjedelme:

Az elemzésnek 10-15 ezer  karakter terjedelműnek kell lennie.

 

A dolgozatok elkészítéséhez ajánlott irodalmak:

1. Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, Typotex Kiadó: Budapest

 

ONLINE JEGYZETEK:

1.         Bognár László, Forrai Gábor: Esszéírás és informális logika, Tananyagok: Informális logika

            http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/

 

2.         Zentai István – Tóth Orsolya: A meggyőzés csapdái  Budapest : Typotex, 2002, pdf-ben ingyenesen letölthető:

            http://www.neumann-haz.hu/tei/bhi/szakirodalom_hu.html

 

Néhány javaslat a dolgozattal kapcsolatban:

·       Ügyeljenek a feldolgozott probléma súlyára – ne foglalkozzanak jelentéktelen ügyekkel, és főként erejüket meghaladó feladatot ne vállaljanak! Reklámok érveléstechnikai feldolgozását nem javaslom.

·       A dolgozathoz csak az elemzendő írás(ok) vagy videók többszöri, alapos, kritikai szemmel történt átolvasása illetve megnézése után fogjanak!

·       Törekedjenek objektivitásra! Vigyázzanak, a törekvési kísérlet hiánya látszik! A dolgozat jellege nem politikai, esztétikai stb., hanem érveléstechnikai elemzés!

·       A dolgozat tükrözze az órákon, valamint az otthoni önálló munka során szerzett ismereteiket! Az elemzési készség elengedhetetlen, dea naiv elemzés szintjén maradó, szakmai elemeket nem tartalmazó dolgozat nem elégséges a követelmények teljesítéséhez.

·       A dolgozat tükrözze az órákon, illetve az otthoni önálló munka során szerzett ismereteiket! Az elemzési készség elengedhetetlen, dea „naiv elemző”, szakmai elemeket nem tartalmazó dolgozat nem elégséges a követelmények teljesítéséhez.

·       A dolgozathoz használjanak logikai-érveléstechnikai szakirodalmat. Mindenekelőtt megadott (az órán ismertetett) irodalomra érdemes támaszkodni. A szakirodalmi forrás(ok) nélkül készített dolgozat nem lehet elégséges a tantárgyi követelményének, elvárások teljesítéséhez!

·       A felhasznált forrásokra pontosan, egyértelműen és azonosíthatóan hivatkozzanak!

·       Ügyeljenek a „vendégszövegek”, a felhasznált források, ismeretek korrekt hivatkozására, más szerzők gondolatainak hivatkozástechnikailag tisztességes parafrazálására! A nem korrektül vagy egyáltalán nem hivatkozott források egyrészt a plágium vádját vonják maguk után, másrészt érveléstechnikailag szakmai hibának minősülnek. (Szükség esetén az idézéssel, a tisztességes és a rossz parafrázissal kapcsolatban lásd: Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Kairosz Kiadó, 1996, 197-199. o.

·       A dolgozat az A) illetve a B) esetben (lásd fent) is minimálisan tartalmazza az alábbi elemeket:

a) az elemzett írás egy-egy állításának vagy szakaszának rövid, tömör megfogalmazása, illetve átfogalmazás premissza-konklúzió viszonyba; az érvelés esetlegesen rejtett premisszáinak és esetlegesen rejtett konklúziójának explicit kimondása, rész-konklúziók megkeresése, majd ezek alapján

b) az érvelés feltérképezése, a premissza-konklúzió térkép elkészítése,

c) az érvek értékelése, rangsorolása, érvelési és logikai hibák azonosítása,

d) az érvelés egészének illetve részeinek értékelése logikai helyesség/helytelenség, vagy M-E-I módszer segítéségével,

e) végül az eddigiek fényében az egész érvelés átfogó mérlegelése, értékelése, valamint az érvelési szituáció elemzése.

A dolgozat értékelésének szempontjai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§                     Témaválasztás, problémalátás, probléma-elemzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

§                     A dolgozat világossága, tartalmi tagoltsága és felépítése, a gondolatmenet követhetősége                                                                                                                                            

§                     Külalak, a dolgozat formai tagoltsága, szerkezetének átláthatósága                                                                                                                                                                                                                                                               

§                     A dolgozat szakszerűsége, a tanult ismeretek alkalmazása, a téma feldolgozásának módszertana                                                                                               

§                     Helyesírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A dolgozat borítóján minden olyan adatot fel kell tüntetni, pl. a hallgatók nevét és neptun-kódjait, a dátumot (év és félév), az oktató nevét, a tárgy nevét és neptun-kódját), amely az egyértelmű azonosításhoz szükséges lehet! (Az adatok hiányossága következtében előálló késedelemért a felelősség a hallgatót terheli!) Ezen kívül szerepeljen a dolgozaton az elérhetőséget biztosító emil-cím! Utóbbi a kapcsolattartást, a dolgozattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kéréseim vagy kérdéseim gyors eljuttatását, esetleg a konzultáció egyeztetésének célját szolgálja!

A dolgozat leadásának ajánlott határideje 2011. május 20-a, péntek 12.00. A határidő esetleges módosításával vagy egyéni kéréseivel kapcsolatban keressen meg az ismert kapcsolattartási formákon keresztül (tanszék, emil stb.), illetve kövesse figyelemmel a tanszéki hirdetőt!

A dolgozat leadásának helye:a Filozófia és Tudománytörténet Tanszéken (E épület) az E607-be vagy az E609-10-be beadni, vagy a falon található postaládába bedobni.