2009-10-I Kutatásmódszertan

Printer-friendly version
Részletes leírás: 


A kurzus célja, hogy a hallgatók tudatos viszonyt alakítsanak ki saját tudományterületük fogalmi és módszertani eszközeivel. A kurzusban a tudományos megismerés alapvető jellemzőit és a kutatás legfontosabb módszertani normáit tárgyaljuk. Elemezzük a tudományos gondolkodás fogalmi alapjait (mit értünk tudás alatt, mi az oksági viszony, mi a természeti törvény), valamint megvizsgáljuk a megismerés folyamatának fázisait (tapasztalás, hipotézis- és elméletalkotás). A kutatási módszerek közül tárgyaljuk a kísérlet, a mérés, a kvantifikáció és a hipotézis-ellenőrzés (bizonyítás és cáfolás) problémáit, a matematika szerepét a természettudományokban. Megvizsgáljuk, mikor tekinthetünk egy elméletet bizonyítottnak, avagy megcáfoltnak, és hogy milyen vizsgálati eredmények támasztanak alá egy adott elméletet. A kurzus folyamán történeti és kortárs példákkal illusztráljuk, hogy a tudomány működése során hogyan valósulnak meg a bemutatott módszertani szabályok.

Követelmények: 

 

A tárgy kétkredites formájának (BMEGT41A002) felvétele esetén a félévközi jegy megszerzésének feltétele mindkét zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése.

Ha legalább az egyik zárthelyi dolgozat eredménye legalább elégséges, akkor a pótlási héten bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja. A tárgy háromkredites formájának (BMEGT41A004) felvétele esetén az aláírás megszerzésének feltétele az első zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése. Ez a pótlási héten pótolható.
A vizsgajegy megszerzésének feltétele egy legalább 3000 leütés, kb. egy oldal hosszú házidolgozat készítése. A házidolgozat témája az órán elhangzottak feldolgozása vagy kiegészítése, konkrétan az alábbi három témát javasoljuk:
 

  1. Fogalmi-tartalmi kapcsolat két kiválasztott előadás között  (kivéve a bevezető előadást).
  2. Egy előadás vagy előadásjegyzet konstruktív kritikája.
  3. Egy előadáson bemutatott fogalom vagy probléma konkrét esete(i) saját tudományterületemen.

 

 

A házidolgozatot legkésőbb a pótlási hét végéig kell elküldeni a hera.gabor@kla.hu email-címre.

 

 

A vizsgajegy megszerzésének további feltétele egy vizsga felvétele, és mindkét félévközi zárthelyi dolgozat vagy egy vizsgaidőszakban megtartott vizsga legalább elégséges teljesítése. Ha legalább az egyik félévközi zárthelyi dolgozat eredménye legalább elégséges, akkor a pótlási héten bármelyik félévközi dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja. A félévközi zárthelyi dolgozatok eredményének számtani átlaga adja a félévközi jegyet, illetve a megajánlott vizsgajegyet. Ha az átlag két jegy közé esik, akkor a második, lényegesen nagyobb anyagot átfogó zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg, hogy felfelé vagy lefelé kerekítünk.   A tárgy mindkét formája (BMEGT41A002, BMEGT41A004) egyéni kutatómunka és dolgozat készítésével is teljesíthető, az oktatókkal a szorgalmi időszak 5. hetéig egyeztetett témában.  

 A második ZH az utolsó héten lesz az órák időpontjaiban