2019-20-I Érveléstechnika - logika (GTK) ED

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A tárgy célkitűzése: 

A kurzus legfőbb célja az argumentációs készségek fejlesztése és kritikai attitűd kialakítása érveléselemzési eszköztárak elsajátítása által. A racionális és a törvényszéki tárgyalás típusú viták, eszköztáraik megismerése, érvelési gyakorlatok értékelése különböző vitatípusok mentén.  

Tematika: 

Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, üzleti tárgyalás, racionális vita. A vita célja és eszközei. Erősség és hatásosság. Az érvelés szerepe a befolyásolás és a manipuláció során. Meggyőzés, a manipuláció típusai, előnyei és hátrányai.

Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Internális, externális kritika. Az attitűd aspektusai, mérése és funkciói. Az attítűd megváltoztatása, érzelmi, kognitív és konatív úton. Szisztematikus- és heurisztikus feldolgozás.

Érvelési hibák: hamis dilemma, körbenforgó érvelés, csúszós lejtő érvelési hiba, álláspont illegitim megváltoztatása, szalmabáb érvelés, árnyékbokszolás, kibújás a bizonyítás terhe alól, nem tudásra apellálás. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre. Tekintélyre hivatkozás: rossz szakértőre hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.

Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. Retorika. A retorikai helyzet jellemzői és elemzési szempontok. Éthosz, pátosz, logosz. Keretezés. Testbeszéd, nonverbális kommunikáció.

 

Tömbösített órák időpontjai: szeptember 11., szeptember 18. 8:15-11:45, szeptember 25. 8:15-11.45

Követelmények: 

 

Két zárthelyi dolgozat teljesítése. Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyi eredménye elégtelennél jobb legyen ÉS a pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi eredménye (az esetleges pótlások vagy javítások után) elégtelennél jobb legyen. 

86 % - jeles

70-85 % jó

56-69 % közepes

40-55 % elégséges

0-39 % elégtelen

 

ZH-k időpontjai: 

A tömbösítés miatt bármelyik, akár mindkét ZH megírható a következő három alkalommal:

Október 9. 10:15

December 11. 10:15

 

Pótlási lehetőségek: 

A zárthelyik a szorgalmi időszakban pótzárthelyire meghirdetett időpont(ok)ban pótolhatók, amennyiben legalább az egyik (szorgalmi időszakban megírt) zárthelyi eredménye elégtelennél jobb.

 

Ha a fájlok letöltésével vagy megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd e-mailben!

 

Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján az egres.dorottya@filozofia.bme.hu e-mail címen az E/608-ban.

 

Ajánlott irodalom: 

1.       Aronson, Elliot – Anthony R. Pratkanis (1992): A Rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: AB OVO Kiadói Kft.

2.       Bognár László –  Forrai Gábor (2004): Esszéírás és Informális logika. Miskolc.

3.       Margitay, T. (2007): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Budapest: Typotex.

4.       Smith, Eliot R.  – Diane Mackie (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

5.       Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest: Typotex.