2018-19-II Érveléstechnika - logika GV

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

TEMATIKA 2018/19 TAVASZI FÉLÉV

1. HÉT: ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK

Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita és alesetei.  A vita célja és eszközei. A vita manipulálása. Az érveléstechnika haszna.

2. HÉT: MI EGY ÉRV?

Érvelés, érv fogalma. Érvek értékelése: erősség vs. hatásosság. Állítás, premissza, konklúzió. Hogyan találjuk meg? A premisszák kapcsolódása. Az érvelés rekonstrukciója. Körbenforgó érvelés. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések?  Internális, externális kritika.

3. HÉT: RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.

Racionális vita fogalma és általános szabályai. Álláspont szabály: álláspont illegitim megváltoztatása, szalmabáb, árnyékbokszolás. Bizonyítás terhe szabály és annak megszegése: kibújás a bizonyítás kényszere alól, bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása, nemtudásra apellálás.

4. HÉT: ÉRVELÉSI HIBÁK 2.

Érvelési hibák folytatás. Érzelmek és hitelesség. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. Kognitív és emotív jelentés. Átminősítés. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás. Amikor a személyeskedés nem hibás. Válasz a személyeskedésre. Tekintélyre hivatkozás, rossz szakértőre hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás. A tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.

5. HÉT: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS

Szimmetrikus és aszimmetrikus vita. Hibás kérdések: veszélyes és túl általános kérdések. Veszélyes kérdések: agresszív, komplex és túl sokat állító kérdések. Hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

6. HÉT: ELSŐ VITAÓRA 

7. HÉT: SZÜNET

8. HÉT: ELSŐ ZH

9. HÉT: DEDUKTÍV ÉS INDUKTÍV ÉRVEK

Sémák, érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalmai. Érvényes és érvénytelen következtetések. Induktív érvek és gyakori hibáik. Adatok használata és hibái. Analógiás érvek.

10. HÉT: BEVEZETÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA

Elemi és összetett állítások. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok. Diszjunktív szillogizmus és hamis dilemma.

11. HÉT: KONDICIONÁLIS, ZH FELKÉSZÍTÉS

Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Bikondicionális.

12. HÉT: MÁSODIK VITAÓRA / ZH FELKÉSZÍTÉS

13. HÉT: SZÜNET / MÁSODIK VITAÓRA

14. ÓRA: HARMADIK VITAÓRA, ÖSSZEFOGLALÁS

15. ÓRA: MÁSODIK ZH 

Követelmények: 

Évközi két ZH dolgozat megírása. A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel és az órai diasorok támogatják. 

A megajánlott jegy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 50+50=100), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból, elvállalt plusz feladatokból tevődik össze. 

(A ZH-k minden szabadon választható (mérnök), magyar nyelvű Érveléstechnika-logika kurzusunkon egységes tananyagra és diasorra épülnek, így azokat bármelyik órán megírhatják a hallgatók.)

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

Zentai István: A meggyôzés útjai. Budapest: Typotex, 1998.

További olvasmányokat és ismeretbővítő anyagokat az oktatók szívesen ajánlanak.

 

FÉLÉVKÖZI JEGY

Kurzuskódok: BMEGT41A027, BMEGT418959

A kurzus teljesítéséhez a félév során két ZH-t kell egyenként legalább elégségesre megírni.
A két félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni a pótlási héten, de javítani (ha elsőre jobban sikerült, mint elégtelen) mindkét ZH-t lehet.

 

FÉLÉV VÉGI JEGY (VIZSGAJEGY)

Kurzuskód: BMEGT419021

Az aláíráshoz legalább az egyik ZH-t legalább elégségesre meg kell írni a szorgalmi időszakban. Az érdemjegyhez mindkét ZH-t legalább elégségesre kell megírni a vizsgaidőszak végéig.
A kiírt vizsgaidőpontok egyikére jelentkezni kell, ekkor lehet vizsgázni, de nem kötelező a vizsga, ha a hallgató elégedett a megajánlott jegyével.

 

A ZH-K IDŐPONTJAI:

1. ZH: március 27., március 28.

2. ZH: május 15., május 16.