2018-19-I Érveléstechnika - logika (GTK) ED

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A tárgy célkitűzése: 

A kurzus legfőbb célja az argumentációs készségek fejlesztése és kritikai attitűd kialakítása érveléselemzési eszköztárak elsajátítása által. A racionális és a törvényszéki tárgyalás típusú viták, eszköztáraik megismerése, érvelési gyakorlatok értékelése különböző vitatípusok mentén.  

Tematika: 

 1. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, üzleti tárgyalás, racionális vita. A vita célja és eszközei. Erősség, hatásosság.
 2. Az attitűd aspektusai, mérése és funkciói. Az attítűd megváltoztatása, érzelmi, kognitív és konatív úton. Szisztematikus- és heurisztikus feldolgozás.
 3. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.
 4. Induktív érvek. Induktív érvek értékelése. Analógiás érvek. Gyakori induktív érvelési hibák.
 5. Retorika. A retorikai helyzet jellemzői és elemzési szempontok. Éthosz, pátosz, logosz. Tipikus retorikai hibák. Keretezés. Testbeszéd, nonverbális kommunikáció.
 6. Érvelési hibák I. Együttműködési alapelvek. Racionális vita szabályai. Érvelési hibák: hamis dilemma, körbenforgó érvelés, csúszós lejtő érvelési hiba, álláspont illegitim megváltoztatása, szalmabáb érvelés, árnyékbokszolás, kibújás a bizonyítás terhe alól, nem tudásra apellálás stb.
 7. Érvelési hibák II. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás,közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre. Tekintélyre hivatkozás: rossz szakértőre hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértőfélreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.
 8. Érvelések nyilvános térben. Médiaszereplők fellépései a publikum előtt. Videóelemzések.
 9. Vitaóra. Érveléstechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazása.
 10. Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések elemzése. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.
 11. Az érvelés szerepe a befolyásolás és a manipuláció során. Meggyőzés, a manipuláció típusai, előnyei és hátrányai és az észlelés.

Követelmények: 

 

Két zárthelyi dolgozat teljesítése. Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyi eredménye elégtelennél jobb legyen ÉS a pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi eredménye (az esetleges pótlások vagy javítások után) elégtelennél jobb legyen. 

86 % - jeles

70-85 % jó

56-69 % közepes

40-55 % elégséges

0-39 % elégtelen

(A végső ponthatárok rögzítése a zh ponthatárok megállapítása mellett történik. A zh-k esetében a csoport legjobbja által elért eredményt fogjuk 100%-nak tekinteni.)

 

ZH-k időpontjai: 

ELSŐ ZH: 2018. október 10.

MÁSODIK ZH: 2018. december 5.

 

Videótárhely

A kurzuson levetített videók elérhetők a következő linken: https://www.mediafire.com/folder/l2y8ghblbl5bx/Videos. Ide órai bontásban, folyamatosan feltöltjük az aktuális videókat.

 

Konzultációs lehetőségek: 

Az oktató által meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

 

Pótlási lehetőségek: 

A zárthelyik a szorgalmi időszakban pótzárthelyire meghirdetett időpont(ok)ban pótolhatók, amennyiben legalább az egyik (szorgalmi időszakban megírt) zárthelyi eredménye elégtelennél jobb.

 

Ha a fájlok letöltésével vagy megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd e-mailben!

 

Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján az egres.dorottya@filozofia.bme.hu e-mail címen az E/608-ban.

 

Ajánlott irodalom: 

1.       Aronson, Elliot – Anthony R. Pratkanis (1992): A Rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: AB OVO Kiadói Kft.

2.       Bognár László –  Forrai Gábor (2004): Esszéírás és Informális logika. Miskolc.

3.       Margitay, T. (2007): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Budapest: Typotex.

4.       Smith, Eliot R.  – Diane Mackie (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

5.       Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest: Typotex.