2016-17-I Kutatásmódszertan-gtk

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzusban a tudományos megismerés alapvető jellemzőit és a kutatás legfontosabb módszertani normáit tárgyaljuk. Elemezzük a tudományos gondolkodás fogalmi alapjait (mit értünk tudás alatt, mi az oksági viszony, mi a természeti törvény), valamint megvizsgáljuk a megismerés folyamatának fázisait (tapasztalás, hipotézis- és elméletalkotás). A kutatási módszerek közül tárgyaljuk a kísérlet, a mérés, a kvantifikáció és a hipotézis-ellenőrzés (bizonyítás és cáfolás) problémáit, a matematika szerepét a természettudományokban. Megvizsgáljuk, mikor tekinthetünk egy elméletet bizonyítottnak, avagy megcáfoltnak, és hogy milyen vizsgálati eredmények támasztanak alá egy adott elméletet. A kurzus folyamán történeti és kortárs példákkal illusztráljuk, hogy a tudomány működése során hogyan valósulnak meg a bemutatott módszertani szabályok.

 

 

A félév beosztása

(megtekintés nagyobb méretben)

Követelmények: 

A Kutatásmódszertan GTK tárgy (BMEGT41A004, BMEGT41A301) felvétele esetén a vizsgajegy megszerzésének feltétele két teszt és egy olvasmány számonkérés külön-külön legalább elégséges teljesítése. Az aláírás megszerzésének feltétele valamelyik számonkérés teljesítése a szorgalmi időszakban.

A vizsgajegy megszerzéséhez fel kell venni egy vizsgaidőpontot.

Olvasmányok

Francis Bacon: Novum Organum. I-től XLIV-ig

Melyik két utat járhatja Bacon szerint a tudományos kutatás, és mi ezek viszonya a tapasztalathoz és a felfedezésekhez?
Mit nevez Bacon a törzs és a piac ködképeinek? Írj egy-egy példát ezekre!
Mit nevez Bacon a barlang és a színpad ködképeinek? Írj egy-egy példát ezekre!

Paul Feyerabend: A szakember vigasztalása. 1-7. szakasz

Mi a hasonlóság és mi a különbség Feyerabend szerint a szervezett bűnözés és a tudomány között?
Mit jelent a proliferáció elve, és hogyan segíti a tudomány fejlődését?
Mit jelent az állhatatosság elve, és miért nem akadályozza a tudomány fejlődését?

Clifford Geertz: Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról.

Milyen társadalomtudományi módszerekkel dolgozik Geertz? (Milyen módszerek jelennek meg a szövegben?)
Mi a különbség és mi a hasonlóság Bentham mély-játék elmélete és a Geertz által megfogalmazott, bali kakasviadalt szimbolizáló mély játék között?
Hogyan jelenik meg a társadalmi hierarchia a kakasviadalon (a fogadás szempontjából)?
Mitől lesz mély játék a kakasviadal?


Gulyás et al.: Bevezetés a tudományfilozófiába
2.1.-2.2. szakasz (Logikai pozitivisták és a Bécsi Kör) - 27-29. oldal

Melyek a logikai pozitivisták fontos alapelvei?
Mi a motiváció a felfedezés és az igazolás kontextusának szétválasztása mögött?
Hogyan lehet a Bécsi Kör tudósai szerint a demarkációt megoldani?

3.2.1.-3.2.2. szakasz (Kuhn) - 40-47. oldal

A paradigma lételméleti (ontológiai) megközelítése milyen kérdéseket vet fel? Ez milyen problémához vezet?
A kuhni paradigmát milyen elem-csoportok alkotják? Ezek közül melyik a legfontosabb Kuhn szerint?
Mi az anomália, és hogyan kezeli a paradigmatikus tudomány?
Milyen kritikák érték a paradigmaváltás elméletét? Fejtsd ki őket!

3.4.3. szakasz (Lakatos tudományfilozófiája)  - 68-70. oldal

Miért fontos Lakatos szerint a kapcsolat tudomány és történelem között?
Mi a heurisztikák szerepe Lakatos tudományfilozófiájában? Miket határoznak meg a heurisztikák?
Lakatos szerint mikor ér véget egy kutatási program?
Mit mond Lakatos a kutatási programok összehasonlíthatóságáról?

Vizsgaidőpontot NEM kell felvenni.

ZH/Vizsga eredmények

az eredmény adatbázisban

találhatók.