2011-12-II Érvelési és elemzési módszerek

Printer-friendly version
Követelmények: 

Kedves Hallgatók!

 

A félév teljesítésének feltételei és menete:

I.) A 4 db zh legalább elégséges szintű teljesítése mindenki számára kötelező.

    • A normál szakaszban két zh legalább elégséges szintű teljesítése szükséges ahhoz, hogy a pótlási szakaszba léphessél.
    • A ZH-ék sorrendje azonos a tavalyi sorrenddel, és a kapcsolódó tananyaggal.
    • A normál szakaszban az adott időpontban csak az adott zh írható meg.
    • A zéhák helye: E 612.

1.  zh: március 14. 18h

2. zh: április 4. 18h

3. zh: (gyakorlati zh) május 2. 18h

4. zh: (formális logika) május 16. 18h

 

II.) A gyakorlati rész teljesítése:

·        Akinek megvan őszről a legalább 16 pont a gyakorlati 40 pontból, annak lehetősége van áthozni azt a pontszámot, és ekkor nincs további teendője a gyakorlati résszel.

·        Akinek nincs meg őszről a legalább 16 gyakorlati pont, vagy elégedetlen a megszerzett pontszámmal, annak a következő a feladat:

o       Teljesíteni kell a Stratégiai manőverezés házi feladatot (lásd alább): max. pontszám: 15 pont

o       Elemző házi dolgozat írása a hallgató által választott témában (lásd alább): max 25 pont.

 

 

Stratégiai manőverezés házi feladat:

Keress egy érvelő szöveget!
Nem kell politikai jellegű! Hobby, érdeklődési kör…
1. Premissza, konklúzió rekonstrukció
2. Stratégiai manőverezés – szöveg elemzése
3. Új stratégiai manőverezési szempontok
4. Új szöveg

Maximális terjedelem: 2 oldal (eredeti szöveg mellékletként csatolva, nem számít bele!!!)

Elvárások:

1. Konklúzió, főbb premisszák, implicit premisszák (nem kell ágrajz…)

2. Azonosítani a célt, közönséget, utat, korlátokat, elvárásokat, elköteleződéseket

3. Jelezni mik a változatlan és az új szempontok

4. Új szöveget megírni a (3.) szempontjai alapján!

 

LEADÁSI HATÁRIDŐ (mindenkinek): szorgalmi időszak utolsó hét, péntek dél, 12.00

Formai követelmények:

Időben történő leadás

Megfelelő módon történő leadás: kinyomtatva leadni E607-ben

Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe

Minden lapon (kivéve címlapon) fejléc, névvel, Neptun-kóddal 

Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva

Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása

Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)

Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest, 2007. 517. oldal vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

 

 

Elemző házi dolgozat

 

A jegy megszerzéséhez egyik részeként egy elemzést kell készíteni. A hallgatónak a dolgozatban egy választott írásmű (cikk) érveléstechnikai-logikai elemzésén keresztül kell elsajátított tudásának gyakorlati alkalmazásáról számot adnia. A dolgozatot nyomtatott formában, címlappal, irodalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni. Az elemzett írás a függelék részét képezi, és függelékként kell csatolni! Ügyeljenek a felhasznált források korrekt hivatkozására – minden forrásra hivatkozzon!

 

 

A dolgozat tárgya lehet:

A)Egy választott, érvelő jellegű (2-3 újságoldalnál nem hosszabb) írás, újságcikk stb. érveléstechnikai-logikai elemzése.

B)Egy adott tárgyra, témára irányuló több (legalább két) különböző érvelő írás álláspontjának összevetése a következők szerint: az írások elemzése, az írások és érveik összevetése egymással, végül pedig az érvek rangsorolását és értékelését követően a témával kapcsolatos összegzés.

 

A dolgozatot terjedelme:

Az elemzésnek 10-15 ezer  karakter terjedelműnek kell lennie.

 

A dolgozatok elkészítéséhez ajánlott irodalmak:

1. Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, Typotex Kiadó: Budapest

 

ONLINE JEGYZETEK:

1.         Bognár László, Forrai Gábor: Esszéírás és informális logika, Tananyagok: Informális logika

            http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/

 

2.         Zentai István – Tóth Orsolya: A meggyőzés csapdái  Budapest : Typotex, 2002, pdf-ben ingyenesen letölthető:

            http://www.neumann-haz.hu/tei/bhi/szakirodalom_hu.html

 

Néhány javaslat a dolgozattal kapcsolatban:

·       Ügyeljenek a feldolgozott probléma súlyára – ne foglalkozzanak jelentéktelen ügyekkel, és főként erejüket meghaladó feladatot ne vállaljanak! Reklámok érveléstechnikai feldolgozását nem javaslom.

·       A dolgozathoz csak az elemzendő írás(ok) vagy videók többszöri, alapos, kritikai szemmel történt átolvasása illetve megnézése után fogjanak!

·       Törekedjenek objektivitásra! Vigyázzanak, a törekvési kísérlet hiánya látszik! A dolgozat jellege nem politikai, esztétikai stb., hanem érveléstechnikai elemzés!

·       A dolgozat tükrözze az órákon, valamint az otthoni önálló munka során szerzett ismereteiket! Az elemzési készség elengedhetetlen, dea naiv elemzés szintjén maradó, szakmai elemeket nem tartalmazó dolgozat nem elégséges a követelmények teljesítéséhez.

·       A dolgozat tükrözze az órákon, illetve az otthoni önálló munka során szerzett ismereteiket! Az elemzési készség elengedhetetlen, dea „naiv elemző”, szakmai elemeket nem tartalmazó dolgozat nem elégséges a követelmények teljesítéséhez.

·       A dolgozathoz használjanak logikai-érveléstechnikai szakirodalmat. Mindenekelőtt megadott (az órán ismertetett) irodalomra érdemes támaszkodni. A szakirodalmi forrás(ok) nélkül készített dolgozat nem lehet elégséges a tantárgyi követelményének, elvárások teljesítéséhez!

·       A felhasznált forrásokra pontosan, egyértelműen és azonosíthatóan hivatkozzanak!

·       Ügyeljenek a „vendégszövegek”, a felhasznált források, ismeretek korrekt hivatkozására, más szerzők gondolatainak hivatkozástechnikailag tisztességes parafrazálására! A nem korrektül vagy egyáltalán nem hivatkozott források egyrészt a plágium vádját vonják maguk után, másrészt érveléstechnikailag szakmai hibának minősülnek. (Szükség esetén az idézéssel, a tisztességes és a rossz parafrázissal kapcsolatban lásd: Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?, Kairosz Kiadó, 1996, 197-199. o.

·       A dolgozat az A) illetve a B) esetben (lásd fent) is minimálisan tartalmazza az alábbi elemeket:

a) az elemzett írás egy-egy állításának vagy szakaszának rövid, tömör megfogalmazása, illetve átfogalmazás premissza-konklúzió viszonyba; az érvelés esetlegesen rejtett premisszáinak és esetlegesen rejtett konklúziójának explicit kimondása, rész-konklúziók megkeresése, majd ezek alapján

b) az érvelés feltérképezése, a premissza-konklúzió térkép elkészítése,

c) az érvek értékelése, rangsorolása, érvelési és logikai hibák azonosítása,

d) az érvelés egészének illetve részeinek értékelése logikai helyesség/helytelenség, vagy M-E-I módszer segítéségével,

e) végül az eddigiek fényében az egész érvelés átfogó mérlegelése, értékelése, valamint az érvelési szituáció elemzése.

A dolgozat értékelésének szempontjai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§                     Témaválasztás, problémalátás, probléma-elemzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

§                     A dolgozat világossága, tartalmi tagoltsága és felépítése, a gondolatmenet követhetősége                                                                                                                                            

§                     Külalak, a dolgozat formai tagoltsága, szerkezetének átláthatósága                                                                                                                                                                                                                                                               

§                     A dolgozat szakszerűsége, a tanult ismeretek alkalmazása, a téma feldolgozásának módszertana                                                                                               

§                     Helyesírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A dolgozat borítóján minden olyan adatot fel kell tüntetni, pl. a hallgatók nevét és neptun-kódjait, a dátumot (év és félév), az oktató nevét, a tárgy nevét és neptun-kódját), amely az egyértelmű azonosításhoz szükséges lehet! (Az adatok hiányossága következtében előálló késedelemért a felelősség a hallgatót terheli!) Ezen kívül szerepeljen a dolgozaton az elérhetőséget biztosító emil-cím! Utóbbi a kapcsolattartást, a dolgozattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kéréseim vagy kérdéseim gyors eljuttatását, esetleg a konzultáció egyeztetésének célját szolgálja!

A dolgozat leadásának ajánlott határideje 2011. május 20-a, péntek 12.00. A határidő esetleges módosításával vagy egyéni kéréseivel kapcsolatban keressen meg az ismert kapcsolattartási formákon keresztül (tanszék, emil stb.), illetve kövesse figyelemmel a tanszéki hirdetőt!

A dolgozat leadásának helye:a Filozófia és Tudománytörténet Tanszéken (E épület) az E607-be vagy az E609-10-be beadni, vagy a falon található postaládába bedobni.