2011-12-I Érvelési és elemzési módszerek

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

 

Érvelési és elemzési módszerek

előadás + gyakorlat

Tanács János

 

Időpont: szerda, 12-16

Tanterem: E 305

Kód: BMEGT41A100

A kurzus kreditértéke: 5

Heti óraszám: 4

A számonkérés formája: félévközi jegy (f)

Konzultáció: kedd 14.30-15.30

E-mail: janos.tanacs@gmail.com

 

 

 

A kurzus leírása.

A tárgy célja a hallgatók vita- és érvelési készségének fejlesztése, a racionális konfliktuskezelési képességek kialakítása. Az argumentációelemzés szempontjainak és technikájának bemutatása: a gondolatmenetek rekonstrukciójához, elemzéséhez és kritizálásához szükséges elméleti eszközök és gyakorlati módszerek megismertetése. A tárgy további célja, hogy a hallgatók olyan alapvető logikai ismeretekre és képességekre tegyenek szert, amelyek a kommunikációs tudományterületen belül a különböző diszciplínákkal (nyelvészet, kognitív tudomány, mesterséges intelligencia-kutatás) történő érintkezés során nélkülözhetetlenek.

 

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

Tantárgyi adatlap szerint, illetve a tantárgyi adatlap tematikájának az oktató által – a kurzus alapvető célját és tartalmát figyelembe vevő – pontosított, kiegészített változata.

 

A kurzus előadásai során tárgyalt főbb témakörök

 

 1. A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.
 2. Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések hibái: agresszív kérdés, túl sokat állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történő válaszolás. A kérdések elemzése.
 3. Vita és érvelés. Érvelések rekonstrukciója: a gondolatmenet rekonstrukciójának a technikája.  A jóindulat elve és alkalmazása. Premisszák, konklúziók azonosítása, részérvelések keresése. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.
 4. Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.
 5. Bizonyító érvelések. Tartalom és forma megkülönböztetése. Informális hibákról általában. Irreleváns megjegyzések. Globális és lokális irrelevencia. Témaváltás és árnyék bokszolás
 6. Érvényesség, helytállóság.
 7. Bizonyító és meggyőző érvelések összehasonlítása. Meggyőző érvelések értékelése forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere, az információ jelentősége, MEI-módszer.
 8. Érvelési hibák. A nyelvhasználatból eredő hibák: Kétértelműség, homályosság. A tekintélyre való hivatkozás. Hamis dilemma, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás hibák. Az érzelmekre való apellálás jellegű hibák: argumentum ad populum, argumentum ad baculum, a szerencsétlenségre való apellálás.
 9. Személyeskedés: a partner személyének, illetve körülményeinek a támadása. Hibás és jogos személyeskedések. Egy algoritmus a személyeskedések értékeléséhez. Lehetséges válaszok a személyeskedésre.
 10. Analogikus érvelések logikai és tartalmi analógiák. Az analógiák vizsgálatának különbözõ sémái. Az analógiák szerepe az érvelésekben.
 11. Az általánosítások különböző formái. Induktív hibák, a statisztikák elfogultsága, a statisztikák értelmezése. Korreláció és Kauzális kapcsolat. A kauzális kapcsolatok formái. Oksági hibák.
 12. Formális logika 1.: negáció, logikai konjunkció, alternáció, diszjunkció. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.
 13. Formális logika 2.: kondicionális, bikondicionális. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus. Feltételes érvelések: modus ponens és modus tollens, tipikus hibák. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.

 

 

A kurzus teljesítésének feltételei

 

 • A félév teljesítéséhez szükséges minimális követelmények:
 • A kurzus során teljesítendő feladatok:
  • 4 db zárthelyi dolgozat.
   • A zárthelyik mindegyikének (4 db) legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 4 db zárthelyi a végső jegyben 60%-os súllyal szerepel.
  • Évközi gyakorlati feladatok 40 pont értékben.
   • Az évközi órai gyakorlati feladatokhoz (3 db vita + a Beugró szerepgyakorlat) 3 db kötelező házi feladat társul. A gyakorlati feladatokra és részvételre kapott pontok a végső jegyben 40%-os súllyal jutnak szerephez.
   • A 3 db kötelező gyakorlati házi feladat közül legalább kettő egyenkénti 40%-os teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének.
   • A 40 gyakorlati pont 40%-ának (minimum 16 pont) megszerzése szükséges.
   • A gyakorlati feladatók nem pótolhatók és nem javíthatók.

 

A szükséges feltételek összesítve:

 • Minden ZH sikeres, legalább elégséges szintű teljesítése.
 • A 3 db kötelező gyakorlati feladat közül legalább kettő egyenkénti 40%-os teljesítése.
 • Minimum 16 gyakorlati pont megszerzése.

 

 

 

 • Pótlási lehetőségek (száma, időpontja):

 

 • A zárthelyik pótlására vagy javítására a pótlási héten. Pótlásra az jogosult, aki a 4 zárthelyiből legalább 2-őt elsőre és legalább elégségesre teljesít. Egy zárthelyi maximum 2-szer pótolható, és összesen 4 pótlási alkalom  kerül kiírásra. 

 

 

 

A félévi jegy (félévközi jegy) kiszámításának módja

 

A félévi jegy komponensei:

%

Megjegyzés

Értékelés:

 • Zárthelyik (4 db)

60 %

Az egyes zéhák érdemjegyeiből, 3-as szorzóval. (Maximum: 4 db zh x 5-ös érdemjegy x 3= 60 pont, azaz 60 %)

86-100 %:

jeles

 • Gyakorlati feladatok (részvételek és feladatok, lásd alább)

40 %

 

70-85 %:

 •  

 

 

56-69 %:

közepes

 •  

 

 

40-55 %:

elégséges

 •  

 

 

0-39 %:

elégtelen

 

 

A gyakorlati feladatokkal max. 40 pontot (40%) lehet szerezni, és minimális követelmény két házi feladat legalább elfogadható, elégséges szintű teljesítése. 

Kötelező gyakorlati házi feladatok:

Beugrós házi feladat: 10 p.

Utcai vita elemzése beadandó: 12 p.

Stratégiai manőverezés beadandó: 15 p.

 

Órai gyakorlatok:

Részvétel a Beugróban: 5 p.

      A félév során 3 vita fog lezajlani. Az egyes szerepekért az alábbi pontok járnak:

 • Részvétel a vitában bíróként: 4 pont
 • Részvétel a vitában vitavezetőként: 4 pont
 • Részvétel a vitában érvelőként: 7 pont
 • Vita jegyzőkönyvének kiértékelése: 4 pont

 

 

 

 

Értékelési szempontok

 

 • A beadandó feladatok elfogadásának alapkövetelménye, hogy a munka formai megjelenése egy kommunikációs szakembertől elvárható minőséget üssön meg.
 • Beugrós házi feladat: 10 p. (4motívum x 2p: tartalom; 2p: formai, tartalmi szempontok)
 • Utcai vita elemzése: 12 p. (3érv.hiba x 3p: tartalom; 3p: formai, tartalmi szempontok)
 • Stratégiai manőverezés beadandó: 15 p. (eredeti szempontok: 3 pont; megváltoztatott szempontok: 3 pont, eredeti szöveg rekonstrukciója: 3 pont; átírt szöveg: 3 pont; forma: 3 pont)

 

 

 


A félév tervezett programja

 

Alk.

Dátum

Előadások ÉS

Gyakorlatok témái

kötelező és ajánlott szakirodalom

feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.

 1.  

Szept. 7.

ELŐADÁS: A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.

 

GYAKORLAT:

 • Margitay: 23-32., 43-64.
 • Zentai: Miért és hogyan vitatkozzunk? c. fejezet A vita  létrehozása és forgatókönyve c. résszel bezárólag, 49-64. old)
 • Forrai: 1. fejezet (A racionális vita)

 

 1.  

Szept. 14.

ELŐADÁS: Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai.

A kérdések hibái: agresszív kérdés, túl sokat állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történő válaszolás.

A kérdések elemzése. A kérdés-felelet szituáció.

 

 

GYAKORLAT: Felkészülés az 1. órai vitára, szereplők és téma kijelölése. Stratégiai érvelés.

A BEUGRÓ c. szerepgyakorlatban való csoport (téma)-, sorrend-, elemzésbeosztás ismertetése

 • Margiaty: 515-535.
 • Zentai: A kérdés-felet szituáció (210-218.)
 • Forrai: 8. fejezet (Kérdések és válaszok

 

 1.  

Szept. 21.

ELŐADÁS: Vita és érvelés.

Érvelések rekonstrukciója: a gondolatmenet rekonstrukciójának a technikája.  

A jóindulat elve és alkalmazása.

Premisszák, konklúziók azonosítása, részérvelések keresése.

A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.

 

GYAKORLAT: 1. órai vita

 • Margitay: 65-90.

Forrai: 2. fejezet (Érvek, premisszák, konlúziók)

 

 1.  

Szept. 28.

GT Kari Sportnap

 

 1.  

Okt. 5.

ELŐADÁS: Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.

 

GYAKORLAT: A BEUGRÓ c. szerepgyakorlat: vita-  és kérdéstípusok

 • Margitay: 65-90.
 • Forrai: 2. fejezet (Érvek, premisszák, konlúziók)

Kapcsolódó házifeladat kiadása (1. feladat)

 1.  

Okt. 12.

ELŐADÁS: Bizonyító érvelések. Tartalom és forma megkülönböztetése. Informális hibákról általában. Irreleváns megjegyzések. Globális és lokális irrelevancia. Témaváltás és árnyék bokszolás.

 

GYAKORLAT: Rekonstrukciós és értelmezési gyakorlat: az alapképzés egy fontos szakirodalmi szövegének értelmezése, rekonstrukciója

Margitay: 91-122.

Zentai: Irreleváns érvek c. fejezetből Alapvető irrelevanciák rész. (85-89. old.)

1. ZH az előadás idejében, az előadási anyagból

1. feladat leadása

 1.  

Okt. 19.

ELŐADÁS: Érvényesség, helytállóság.

 

GYAKORLAT: Felkészülés a 2. órai vitára, szereplők és téma kijelölése.

Margitay: 91-122.

Zentai: Irreleváns érvek c. fejezetből Alapvető irrelevanciák rész. (85-89. old.)

 

 1.  

Okt. 26.

ELŐADÁS: Bizonyító és meggyőző érvelések összehasonlítása. Meggyőző érvelések értékelése forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere. MEI-módszer.

 

GYAKORLAT: Stratégiai manőverezés

Margitay: 91-122.

Zentai: Irreleváns érvek c. fejezetből Alapvető irrelevanciák rész. (85-89. old.)

Kapcsolódó házifeladat kiadása (2. feladat)

 1.  

Nov. 2.

ELŐADÁS: Érvelési hibák 1. A nyelvhasználatból eredő hibák: Kétértelműség, homályosság. A tekintélyre való hivatkozás. Hamis dilemma, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás hibák. Az érzelmekre való apellálás jellegű hibák: argumentum ad populum, argumentum ad baculum, a szerencsétlenségre való apellálás.

GYAKORLAT: 2. órai vita

Margitay: 357-515.

 

 1.  

Nov. 9.

ELŐADÁS: Érvelési hibák 2. Személyeskedés: a partner személyének, illetve körülményeinek a támadása. Hibás és jogos személyeskedések. Egy algoritmus a személyeskedések értékeléséhez. Lehetséges válaszok a személyeskedésre. Oksági és analógiás érvelések, hibáik.

GYAKORLAT: Elemzési gyakorlat: az alapképzés egy fontos szakirodalmi szövegének értelmezése, rekonstrukciója

Margitay: 357-515.

2. ZH az előadás idejében, az előadási anyagból 

2. Házi feladat leadása

 1.  

Nov. 16.

TDK Konf.

 

 1.  

Nov. 23.

ELŐADÁS: Formális logika 1.: negáció, logikai konjunkció, alternáció, diszjunkció. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.

 

 

GYAKORLAT: Helyes érvelés, érvelési hibák – UTCAI VITA c. gyakorlat

Margitay: 127-152., 189-209.

Zentai: A hétkönapi érvelések logikája c. fejezet (119-152.)

 

Kapcsolódó házifeladat kiadása (3. feladat)

 1.  

Nov. 30.

ELŐADÁS: GYAKORLAT: Formális logika 2.: kondicionális, bikondicionális. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus. Feltételes érvelések: modus ponens és modus tollens, tipikus hibák. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.

GYAKORLAT: Formális logika gyakorlati óra + Felkészülés a 3. órai vitára, szereplők és téma kijelölése.

Margitay: 127-152., 189-209.

Zentai: A hétkönapi érvelések logikája c. fejezet (119-152.)

3. feladat leadása

 

3. ZH: az előadás idejében, a gyakorlat anyagából

 1.  

Dec. 7.

 

GYAKORLAT: 3. órai vita

 

 

4. ZH az előadás idejében, az előadási anyagból

 

 


Kontaktóra: (14x4 óra)

56

Zárthelyire készülés (4x11 óra)

44

3 db házi feladat elkészítése (3x6 óra)

20

Otthoni készülés a gyakorlatokra (10x3 óra)

30

Összesen

150

 

 

 

Szakirodalom

 

Kötelező irodalom:

Forrai G.: Informális logika, online tananyag, http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

Margitay T.: Az érvelés mestersége, Typotex, Bp. 1999, (második kiadás: 2007)

Zentai I.: A meggyőzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.

 

 

Ajánlott irodalom:

Arisztotelész: Rétorika. Telosz Kiadó, Bp. 1999

Aronson, E. - Pratkanis, A. R.: A rábeszélõgép. AB OVO, Bp. 1992

Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése. Gondolat, Bp. 1984

Pléh Cs.- Síklaki I.- Terescsényi T. (szerk.): Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Bp. 1997

Pólos L. és Ruzsa I. (1987): A logika elemei. Bp. Tankönyvkiadó

Ruzsa I. - Máté A.: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Bp. 1997

Zentai I.: A meggyőzés útjai, Typotex, Bp. 1998.

 

 

Az órák friss hírei: 

Javítási időpontok, eredmények

 

Az újra leadott házi feladatok (Beugró, Stratégiai manőverezés) eredményei december 16. 23:59-ig kerülnek fel ide, a honlapra. 

Az 1. pót zh eredményei már elérhetők. 

A 2. pót zh eredményei legkésőbb december 19. 23:59-ig kerülnek ki. 

A 3. pót zh eredményei pedig december 22-e éjfélig. 

 

Megjegyzés: a 3. és 4. zh-ból ismert plusz feladatok a pót zh-kban már nem szerepelnek. 

 

 

Utcai vita házi feladat

 

 • A beszélgetésről készült felvétel alapján azonosíts 3 érvelési hibát
 • Indokold meg a hiba definíciójának segítségével, hogy miért tekinthető az idézet az adott hibának
 • A definíciót hivatkozd meg (Margitay Tihamér könyve vagy az online jegyzet vagy az órai jegyzet alapján)
 • Írd le, milyen hatása volt ennek az érvelési hibának
 • A 3 példád elemzésekor írd le külön, hogy a felvételen hol találhatók (pl.: 1:02-1:58)

 

Leadási határidő:

 • A november 24-i és 25-i beszélgetések résztvevőinek: november 30. 12:15
 • A későbbi időpontokra jelentkezőknek: december 7. 12:15.

Maximális terjedelem: 1,5 oldal

Elérhető pontszám: 13 pont 

 

Elfogadási feltételek:

 • Névvel, email címmel jelentkezés a kiküldött doodle-be
 • A jelentkezésnek megfelelően megjelenés a választott beszélgetésen
 • Időben történő leadás (november 30. 12:15 vagy december 7. 12:15, a beszélgetés időpontjától függően)
 • Órára behozva, kinyomtatva
 • Terjedelmi korlát betartása: max. 1,5 oldal
 • Borító, rajta a szükséges információk (lásd alább, a Beugrónál)
 • Fejléc, rajta név, Neptun-kód, a beszélgetés ideje, témája
 • Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv, sorkizárt
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

 

Stratégiai manőverezés házi feladat

 

Keress egy érvelő szöveget!

Nem kell politikai jellegű! Hobby, érdeklődési kör…

 

A házi feladat tartalmazza:

 1. Premissza, konklúzió rekonstrukció (Út: Mit)
 2. Stratégiai manőverezés – szöveg elemzése
 3. Új stratégiai manőverezési szempontok
 4. Új szöveg

Maximális terjedelem: 2 oldal (eredeti szöveg mellékletben csatolva, nem számít bele!!!)

 

Elvárások:

 1. Konklúzió, főbb premisszák, implicit premisszák

            (nem kell ágrajz…)

 1. Azonosítani a célt, közönséget, utat, korlátokat, elvárásokat, elköteleződéseket
 2. Jelezni mik a változatlan és az új szempontok (új szempontok kifejtése)
 3. Új szöveget megírni a (3.) szempontjai alapján!

 

Határidő: November 9. szerda 12:15, kinyomtatva

(Használjatok fejlécet az oldalakon, a fejlécen legyen név, Neptun-kód!)

Formai követelmények a Beugróhoz hasonlóak:

Időben történő leadás, Times New Roman, 12-es betűméret stb. Lásd lentebb (A Beugró házi feladat elfogadási feltételei… részt)

 

 

A Beugró házi feladat elfogadásának feltételei azoknak, részt vettek az október 5-i Beugró szerepgyakorlatos órán:

 • Időben történő leadás: október 12. 12:15, az óra kezdetekor
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • A dokumentumból (borító/ fejléc) derüljön ki, hogy melyik csoportban  szerepeltél és ezen kívül mely másik csoportot elemzed
 • Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása: Maximális terjedelem: 1 oldal.
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

 

A Beugró házi feladat elfogadásának feltételei azoknak, akik NEM VETTEK RÉSZT az október 5-i Beugró szerepgyakorlatos órán.

 

A leadási határidő október 12.

Maximális terjedelem: 1,5 oldal.

 

Az elfogadás feltételei nem változtak a gyakorlat résztvevőire vonatkozókhoz képest:

 • Időben történő leadás: október 12.
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva 12:15, az óra kezdetekor
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • A dokumentumból (borító/ fejléc) derüljön ki, hogy videó alapján elemeztél
 • Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

Az 1. házi feladat (Beugró) 4 ponttól számít eldogadottnak, de a két db 3.5 pontosat is elfogadottnak tekintjük.

Követelmények: 

Zh időpontok:

 

 • október 12.
 • november 9.
 • november 30.
 • december 07.

Az 1. zh tananyaga:

 • Margitay, Az érvelés mestersége: 1-2. és 3.2-3.4. fejezetek (15-32., és 43-64. oldalak), továbbá Kérdések és válaszok fejezet (515-535. oldalak).

ZH minta-kérdések:

 • Jellemezze szabatosan a veszekedés típusú vitát, majd vesse össze szakszerűen a veszekedés és az üzleti tárgyalás típusú vitákat! Írja le a hasonlóságokat és a különbségeket!
 • Fejtse ki szakszerűen: mi a látszatvita?
 • Soroljon fel három különböző okot, amiért érdemes a vita típusát manipulálni!
 • Ismertesse a racionális vita együttműködési alapelvre épülő általános szabályait!
 • Mi az agresszív kérdés? Adja meg a definícióját és írjon rá példát! Hogyan kell megválaszolni az agresszív kérdést?
 • Írjon le és elemezzen szakszerűen egy szituációt, amelyben az órán tanultakat használta!

 

A 2. zh tananyaga:

 • Margitay, Az érvelés mestersége: 4. és 5. fejezetek (65-122. oldalak), továbbá 12.5.(Az ok-okozati összefüggések típusai és az oksági összefüggésre való következtetés hibái, 477-482. old.), valamint 12.6.2. fejezetek (Dominóhatás-érvelés, 486-488. old.)

 

2. zh minta-kérdések:

 

1. Ismertesse az ellenpélda, a helyes (érvényes) következtetés, az erős és a plauzibilis következtetés fogalmait!

2. Mutasson egy-egy egyszerű, vitán felül álló példát az alábbi esetekre:

 • Érvénytelen következtetésre, amelynek minden premisszája igaz, és konklúziója is igaz!
 • Helytelen következtetésre, amelynek premisszái között van hamis, de konklúziója igaz!
 • Érvényes következtetésre, amelynek minden premisszája igaz, és konklúziója is igaz!
 • Érvényes következtetésre, amelynek premisszái között van hamis, és konklúziója is hamis!
 • Helytálló következtetésre, amelynek premisszái között van hamis!

3. Ismertesse az REI (vagy másként MEI) módszert, majd egy példán keresztül magyarázza el alkalmazását!

4. Mi a jóindulat elve?

6. Mit nevezünk érvelési hibának?

5. Mi a logikára hivatkozás hibája?

6. Mi a post hoc ergo propter hoc érvelési hiba?

 

 

3. (Gyakorlati zh leírása)

 

 

1. feladat: Kérdéstípusok

Adott példákon keresztül a hibás kérdéstípusok azonosítása, és az ezekre érkező válaszok értékelése.

 

2. feladat: Stratégiai manőverezés

Szempontok megadása → érvelő szöveg írása.

pl.: Írj egy jegyzetet, ami a Népszabadság vélemény rovatában jelenik meg … témában! → cél, célközönség, út, korlátok, elvárások/elköteleződések meghatározása önállóan, ezeknek megfelelően érvelő szöveg elkészítése

 

3. feladat: Érvelési hibák

Az ismertetett főbb érvelési hibák közül 3 megadott érvelési hibára saját példa.. (Nem M.T., nem Zentai, nem online jegyzet, hanem saját gyűjtés.) Derüljön ki a kontextus, és a hiba definíciója. 

 

 

A 3. zh tananyaga:

Margitay, Az érvelés mestersége Kérdés-válasz fejezet (517-539), 

a Stratégiai manőverezés diasor és segédanyagok, 

és Margitay Tihamér, Az érvelés mestersége (117-119., 369-371., 541-594. oldalak közül a főbb érvelési hibákra vonatkozó részek, vagy a http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html oldalon a a főbb érvelési hibákra vonatkozó részek)

 

 

A 4. zh tananyaga:

 • Margitay, Az érvelés mestersége: 6. fejezet, azonbelül 6.1- 6.8. alfejezetek (127-151. oldalak), valamint a 7.1., 7.3-7.5. alfejezetek (181-185., 189-209. oldalak.)
 • A 4. zéhá mintazéhá kérdései a csatolt fájlban találhatók az órai anyagoknál!