2010-11-II Érveléstechnika - logika

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei.

2. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.

3. Elemi és összetett érvelések. Független és kapcsolt premisszák. Logikai térkép. Hiányos következtetések. Kiegyensúlyozott álláspont. Érvelés rekonstrukciójának lépései. Körbenforgó érvelés.

4. Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.

5. Első vita óra.

6. A racionális vita általános és speciális szabályai. Vitában előforduló hibák: álláspont illegitim  megváltoztatása, szalmabáb érvelés (árnyákbokszolás), nevetségessé tétel, kibújás a bizonyítás  kényszere alól, a bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása. 

7. Első zárthelyi dolgozat az addig tanultakból (Az 1-4. és 6. óra anyagából).

8. Gyakori érvelési hibák: tekintélyre hivatkozás, nem tudásra apellálás, érzelmekre apellálás, szánalomra apellálás, átminősítés, fenyegetésre  apellálás. Induktív érvek. R-E-I-A módszer. Induktív általánosítás.

9. Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

10. Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok. Hamis dilemma.

11. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba.

12. Második vita óra.

13. Második zárthelyi dolgozat. (A 8-11. óra anyagából.)

Követelmények: 

Évközi két ZH dolgozat megírása.

Aktív részvétel az órákon.

A ZH dolgozatokra való felkészülést a honlapon található órai diasorok támogatják.

A megajánlott jegy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 60+60=120), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból tevődik össze.

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége,

2., javított kiadás, Typotex, 2007.