2010-11-I Érvelés és elemzési módszerek TJ

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

Érvelési és elemzési módszerek

előadás + gyakorlat

Tanács János

BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

2010. őszifélév, szerda 12-16, E306

 

Kód: BMEGT41A100

A kurzus kreditértéke: 5

Heti óraszám: 4

A számonkérés formája: félévközi jegy (f)

Konzultáció: kedd 14-15

E-mail: janos.tanacs@gmail.com

 

 

 

A kurzus leírása.

Tantárgyi adatlap szerint, illetve a tantárgyi adatlap leírásának az oktató által – a kurzus alapvető célját és tartalmát figyelembe vevő – pontosított, kiegészített változata. A tantárgyi adatlapok Szőke Mártánál elérhetőek.

 

 

A kurzus előadásai során tárgyalt főbb témakörök

 

 1. A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.
 2. Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések hibái: agresszív kérdés, túl sokat állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történő válaszolás. A kérdések elemzése.
 3. Vita és érvelés. Érvelések rekonstrukciója: a gondolatmenet rekonstrukciójának a technikája.  A jóindulat elve és alkalmazása. Premisszák, konklúziók azonosítása, részérvelések keresése. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.
 4. Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.
 5. Bizonyító érvelések. Tartalom és forma megkülönböztetése. Informális hibákról általában. Irreleváns megjegyzések. Globális és lokális irrelevencia. Témaváltás és árnyék bokszolás
 6. Érvényesség, helytállóság.
 7. Bizonyító és meggyőző érvelések összehasonlítása. Meggyőző érvelések értékelése forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere, az információ jelentősége, MEI-módszer.
 8. Érvelési hibák. A nyelvhasználatból eredő hibák: Kétértelműség, homályosság. A tekintélyre való hivatkozás. Hamis dilemma, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás hibák. Az érzelmekre való apellálás jellegű hibák: argumentum ad populum, argumentum ad baculum, a szerencsétlenségre való apellálás.
 9. Személyeskedés: a partner személyének, illetve körülményeinek a támadása. Hibás és jogos személyeskedések. Egy algoritmus a személyeskedések értékeléséhez. Lehetséges válaszok a személyeskedésre.
 10. Analogikus érvelések logikai és tartalmi analógiák. Az analógiák vizsgálatának különbözõ sémái. Az analógiák szerepe az érvelésekben.
 11. Az általánosítások különböző formái. Induktív hibák, a statisztikák elfogultsága, a statisztikák értelmezése. Korreláció és Kauzális kapcsolat. A kauzális kapcsolatok formái. Oksági hibák.
 12. Formális logika 1.: negáció, logikai konjunkció, alternáció, diszjunkció. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.
 13. Formális logika 2.: kondicionális, bikondicionális. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus. Feltételes érvelések: modus ponens és modus tollens, tipikus hibák. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.

 

 

 

A kurzus teljesítésének feltételei

 

 

 • A félév teljesítéséhez szükséges minimális követelmények:

Előadás:az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre.

Gyakorlat:az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre

A gyakorlati feladatok közül (3 db) legalább kettő elégséges szintű teljesítése.

A zárthelyik mindegyikének (4 db) legalább elégséges szintű teljesítése.

 

 • Pótlási lehetőségek (száma, időpontja):

A határidőre leadott, de el nem fogadott gyakorlati feladatok egyszer pótolhatók.

 

A zárthelyik pótlásra a pótlási héten, valamint a vizsgaidőszakban kerül sor. Pótlásra az jogosult, aki a 4 zárthelyiből legalább 2-őt elsőre és legalább elégségesre teljesít. Egy zárthelyi maximum 2-szer pótolható, és összesen 4 pótlási alkalom  kerül kiírásra.  

 

 

A félévi jegy kiszámításának módja

 

A félévi jegy komponensei:

%

Megjegyzés

Értékelés:

 • Zárthelyik (4 db)

60 %

Az egyes zéhák érdemjegyeiből, 3-as szorzóval. (Maximum: 4 db zh x 5-ös érdemjegy x 3= 60 pont, azaz 60 %)

86-90 %:

jeles

 • Gyakorlati feladatok (részvételek és feladatok, lásd alább)

40 %

 

70-85 %:

 •  

 

 

56-70 %:

közepes

 •  

 

 

40-55 %:

elégséges

 •  

 

 

0-39 %:

elégtelen

 

 

A gyakorlati feladatokkal max. 40 pontot (40%) lehet szerezni, és minimális követelmény két feladat legalább elfogadható, elégséges szintű teljesítése. 

Részvétel a vitában bíróként: 2 pont

Részvétel a vitában vitavezetőként: 3 pont

Részvétel a vitában érvelőként: 6 pont

Részvétel a Beugróban: 5 p.

Beugrós házi feladat: 10 p.

Utcai vita elemzése beadandó: 12 p.

Stratégiai manőverezés beadandó: 15 p.

 

 

 

 

Értékelési szempontok

 

 • A beadandó feladatok elfogadásának alapkövetelménye, hogy a munka formai megjelenése egy kommunikációs szakembertől elvárható minőséget üssön meg.
 • Beugrós házi feladat: 10 p. (4motívum x 2p: tartalom; 2p: formai, tartalmi szempontok)
 • Utcai vita elemzése: 12 p. (3érv.hiba x 3p: tartalom; 3p: formai, tartalmi szempontok)
 • Stratégiai manőverezés beadandó: 15 p. (3 feladat x 4p: tartalom; 3p: formai, tartalmi szempontok)

 

 

 

 

 


A félév tervezett programja

 

Alk.

Dátum

Előadások ÉS

Gyakorlatok témái

kötelező és ajánlott szakirodalom

feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.

 1.  

Szept. 8.

ELŐADÁS: A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.

 

GYAKORLAT: Felkészülés az 1. órai vitára, szereplők és téma kijelölése.

 • Margitay: 23-32., 43-64.
 • Zentai: Miért és hogyan vitatkozzunk? c. fejezet A vita  létrehozása és forgatókönyve c. résszel bezárólag, 49-64. old)
 • Forrai: 1. fejezet (A racionális vita)

 

 1.  

Szept. 15.

ELŐADÁS: A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.

GYAKORLAT: 1. órai vita

 • Margitay: 23-32., 43-64.
 • Zentai: Miért és hogyan vitatkozzunk? c. fejezet A vita  létrehozása és forgatókönyve c. résszel bezárólag, 49-64. old)
 • Forrai: 1. fejezet (A racionális vita)

 

 1.  

Szept. 22.

ELŐADÁS: Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai.

A kérdések hibái: agresszív kérdés, túl sokat állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történő válaszolás.

A kérdések elemzése.

 

GYAKORLAT: A kérdés-felelet szituáció.

A BEUGRÓ c. szerepgyakorlatban való csoport (téma)-, sorrend-, elemzésbeosztás ismertetése

 • Margiaty: 515-535.
 • Zentai: A kérdés-felet szituáció (210-218.)
 • Forrai: 8. fejezet (Kérdések és válaszok)

 

 1.  

Szept. 29.

ELŐADÁS: Vita és érvelés.

Érvelések rekonstrukciója: a gondolatmenet rekonstrukciójának a technikája.  

A jóindulat elve és alkalmazása.

Premisszák, konklúziók azonosítása, részérvelések keresése.

A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.

 

GYAKORLAT: A BEUGRÓ c. szerepgyakorlat: vita-  és kérdéstípusok

 • Margitay: 65-90.
 • Forrai: 2. fejezet (Érvek, premisszák, konlúziók)

Kapcsolódó házifeladat kiadása (1. feladat)

 1.  

Okt. 6.

ELŐADÁS: Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.

 

GYAKORLAT: Rekonstrukciós és értelmezési gyakorlat: az alapképzés egy fontos szakirodalmi szövegének értelmezése, rekonstrukciója

 • Margitay: 65-90.

Forrai: 2. fejezet (Érvek, premisszák, konlúziók)

1. ZH az előadás idejében, az előadási anyagból

 1.  

Okt. 13.

ELŐADÁS: Bizonyító érvelések. Tartalom és forma megkülönböztetése. Informális hibákról általában. Irreleváns megjegyzések. Globális és lokális irrelevancia. Témaváltás és árnyék bokszolás.

 

GYAKORLAT: Felkészülés a 2. órai vitára, szereplők és téma kijelölése.

Margitay: 91-122.

Zentai: Irreleváns érvek c. fejezetből Alapvető irrelevanciák rész. (85-89. old.)

1. feladat leadása

 1.  

Okt. 20.

ELŐADÁS: Érvényesség, helytállóság.

 

GYAKORLAT: Érvelési rekonstrukció, ellentétes konklúzió, stratégiai manőverezés c. gyakorlat

Margitay: 91-122.

Zentai: Irreleváns érvek c. fejezetből Alapvető irrelevanciák rész. (85-89. old.)

Kapcsolódó házifeladat kiadása (2. feladat)

 1.  

Okt. 27.

ELŐADÁS: Bizonyító és meggyőző érvelések összehasonlítása. Meggyőző érvelések értékelése forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere. MEI-módszer.

 

GYAKORLAT: 2. órai vita

Margitay: 91-122.

Zentai: Irreleváns érvek c. fejezetből Alapvető irrelevanciák rész. (85-89. old.)

 

 1.  

Nov. 3.

ELŐADÁS: Érvelési hibák 1. A nyelvhasználatból eredő hibák: Kétértelműség, homályosság. A tekintélyre való hivatkozás. Hamis dilemma, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás hibák. Az érzelmekre való apellálás jellegű hibák: argumentum ad populum, argumentum ad baculum, a szerencsétlenségre való apellálás.

 

GYAKORLAT: Elemezési gyakorlat: az alapképzés egy fontos szakirodalmi szövegének értelmezése, rekonstrukciója

Margitay: 357-515.

2. ZH az előadás idejében, az előadási anyagból

 1.  

Nov. 10.

ELŐADÁS: Érvelési hibák 2. Személyeskedés: a partner személyének, illetve körülményeinek a támadása. Hibás és jogos személyeskedések. Egy algoritmus a személyeskedések értékeléséhez. Lehetséges válaszok a személyeskedésre. Oksági és analógiás érvelések, hibáik.

 

GYAKORLAT: Helyes érvelés, érvelési hibák – UTCAI VITA c. gyakorlat

Margitay: 357-515.

2. feladat leadása

Kapcsolódó házifeladat kiadása (3. feladat)

 1.  

Nov. 17.

TDK Konf.

 

 1.  

Nov. 24.

ELŐADÁS: Formális logika 1.: negáció, logikai konjunkció, alternáció, diszjunkció. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.

 

GYAKORLAT: Formális logika gyakorlati óra + Felkészülés a 3. órai vitára, szereplők és téma kijelölése.

Margitay: 127-152., 189-209.

Zentai: A hétkönapi érvelések logikája c. fejezet (119-152.)

3. feladat leadása

 

 1.  

Dec. 1.

ELŐADÁS: Formális logika 2.: kondicionális, bikondicionális. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus. Feltételes érvelések: modus ponens és modus tollens, tipikus hibák. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.

 

GYAKORLAT: Formális logika gyakorlati óra

Margitay: 127-152., 189-209.

Zentai: A hétkönapi érvelések logikája c. fejezet (119-152.)

3. ZH: az előadás idejében, a gyakorlat anyagából

 1.  

Dec. 8.

 

 

GYAKORLAT:3. órai vita

 

4. ZH az előadás idejében, az előadási anyagból

 

 


Kontaktóra: (15x4 óra)

60

Zárthelyire készülés (4x10 óra)

40

3 db házi feladat elkészítése (3x6 óra)

20

Otthoni készülés a gyakorlatokra (10x3 óra)

30

Összesen

150

 

 

 

Szakirodalom

 

Kötelező irodalom:

Forrai G.: Informális logika, online tananyag, http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

Margitay T.: Az érvelés mestersége, Typotex, Bp. 1999, (második kiadás: 2007)

Zentai I.: A meggyőzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.

 

 

Ajánlott irodalom:

Arisztotelész: Rétorika. Telosz Kiadó, Bp. 1999

Aronson, E. - Pratkanis, A. R.: A rábeszélõgép. AB OVO, Bp. 1992

Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése. Gondolat, Bp. 1984

Pléh Cs.- Síklaki I.- Terescsényi T. (szerk.): Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Bp. 1997

Pólos L. és Ruzsa I. (1987): A logika elemei. Bp. Tankönyvkiadó

Ruzsa I. - Máté A.: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Bp. 1997

Zentai I.: A meggyőzés útjai, Typotex, Bp. 1998. 

Az órák friss hírei: 

  Stratégiai manőverezés házi feladat:

 

Keress egy érvelő szöveget!
Nem kell politikai jellegű! Hobby, érdeklődési kör…
1.Premissza, konklúzió rekonstrukció
2.Stratégiai manőverezés – szöveg elemzése
3.Új stratégiai manőverezési szempontok
4.Új szöveg


Maximális terjedelem: 2 oldal (eredeti szöveg mellékletként csatolva, nem számít bele!!!)

Elvárások:

1.Konklúzió, főbb premisszák, implicit premisszák (nem kell ágrajz…)
2.Azonosítani a célt, közönséget, utat, korlátokat, elvárásokat, elköteleződéseket

3.Jelezni mik a változatlan és az új szempontok

4.Új szöveget megírni a (3.) szempontjai alapján!

 

LEADÁSI HATÁRIDŐ (mindenkinek): November 3. szerda 12:15, kinyomtatva


Formai követelmények:

Időben történő leadás

Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva

Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe

Minden lapon (kivéve címlapon) fejléc, névvel, Neptun-kóddal 

Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva

Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása

Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)

Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest, 2007. 517. oldal vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 

 

 Beugró házi feladat

A Beugró házi feladat elfogadásának feltételei azoknak, akik részt vettek az október 6-i Beugró szerepgyakos órán.

(Akik nem vettek részt, azok számára október 13-tól lesz elérhető a videok linkje és a rájuk vonatkozó feladatleírás. Leadási határidő számukra október 20-a lesz. Az alábbi formai kritériumok a határidő kivételével rájuk is vonatkoznak.)

 

 • Időben történő leadás: október 13.
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • A dokumentumból (borító/ fejléc) derüljön ki, hogy melyik csoportban  szerepeltél és ezen kívül mely másik csoportot elemzed
 • Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • Az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest, 2007. 517. oldal vagy Tanács János: Érvelés és elemzési módszerek- órai jegyzet 2010/2011. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

 

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?