2010-11-I Érvelés és elemzési módszerek

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

 

A tárgy az alapképzésben megszerzett elemzési ismeretekre és készségekre épít, azokat foglalja egységes elméleti keretbe és fejleszti tovább. Célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és (formális és informális) logikai elemzési eszközök használatát, és képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során egyaránt.  Az elemzési képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési módszerekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek érvelések stratégiai integrálását igénylik.

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

 •  Az argumentáció elméletei, elemzési megközelítések. Folyamat ill. produktum alapú elemzések. Az érvelések produkciójának és elemzésének kapcsolata.
 • A vita típusai, a racionális vita feltételei, manipuláció a feltételekkel. Kooperatív és nem kooperatív vitaszituációk.
 • Gondolatmenetek rekonstrukciója, premissza-konklúzió szerkezetek, a jóindulat elve. Monologikus és dialogikus elemzési módszerek. Erősség, hatásosság, érvényesség, helytállóság.
 • Gyakran előforduló következtetési sémák és érvelési hibák. Osztályozási és értékelési szempontok.
  • Az irrelevanciák értelmezése és különböző formái
  • Személyeskedés, hibás és jogos személyeskedések, a személyeskedések értékelése, lehetséges válaszok a személyeskedésre
  • Tekintélyre való hivatkozás, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás, más is így csinálja, az érzelmekre apellálás, argumentum ad populum, argumentum ad baculum
 • Analogikus érvelések, logikai és tartalmi analógiák, analógiák vizsgálatának különböző sémái
 • Általánosítások különböző formái, induktív hibák, a statisztikai adatok problémái, korreláció és okság, oksági hibák
 • Kognitív és emotív jelentés, a nyelvhasználatból eredő hibák, kétértelműség, homályosság, definíciók, terminusok
 • Az érvelések kritizálásának stratégiái: internális és externális, tartalmi és formai kritika, a bizonyítás kényszere, kritika és konstruktív ellenérvelés, ellenpélda.
 • Dialektikai és retorikai célok, stratégiai manőverezés és érvelések tervezése. A topikus potenciál feltérképezése és kihasználása. Elemzési technikák választása a rendelkezésre álló idő és célok figyelembe vételével. Az érvelési és elemzési készségek fenntartható fejlesztése.

 

 

Követelmények

 

 1. Az aláírás feltétele az órák legalább 70 %-án való részvétel. A tárgy kreditjei nem szerezhetők meg, ha a hallgató az órák több mint 30 %-áról hiányzott, vagy ha az félévközi feladatok több mint 30 %-át nem adta le határidőre.
 2. A kurzus értékelése a szorgalmi időszakban benyújtott félévközi feladatok, az órai munka, és a félév végi elemző dolgozat alapján történik. A félévközi feladatok lehetnek egyéniek vagy csoportosak, és típusok változhat, lehet például kötelező szakirodalom feldolgozása, recenziók, gyakorlati feladatok, órai számonkérések (20%-nál kisebb súly a jegyben és 30 percnél rövidebb időben), prezentációk, elemzések, beszámolók, nyilvános szereplésekre való felkészülés.
 3.  

Értékelési szempontok

 

A kurzus ismeretbővítő és készségfejlesztő. Az értékelés ez alapján éppúgy hivatott a megszerzett ismeretek pontosságát mérni, mint azok felhasználási képességét és kreatív alkalmazását. Az érvelések elemzése és produkciója egymást erősítő hatású és a pozitív visszacsatolás meredekebb tanulási görbét eredményez. Ugyanakkor az elemzés során megszerzett készségek beépülése az érvelésprodukcióba lassabb és jelentős egyéni különbségekkel történik. Így a produkció értékelése során a hangsúly mindig a konstruktív kritikán és nem a penalizáción lesz, szemben a pusztán elméleti ismeretekkel, ahol a kommunikációs szakember hibái és pontatlanságai súlyos következményekkel járhatnak.

 

A házi feladatok leadási határideje:

Írásban leadandó feladat határideje: az óra kezdete, nyomtatásban (3 pl. amelyből egy leadása után kettő a hallgatónál ill. társánál marad)

Internetes feltöltés esetén a határidő az órát követő péntek éjfél, kommentek készítésénél a következő hét hétfő éjfél. A kiválasztott (mintaértékűnek ill. problematikusnak tartott) házi feladatokat a következő órán, rövid prezentációban ismertetjük.

A félévközi jegy kiszámításának módja

  

A félév során a feladatok elvégzéséért pontok járnak. Ezek a pontszámok határozzák meg a jegyet, bár felső maximum-pontszám nincs.

 

Házi feladat leadása időben, megfelelő számú példányban  3 pont

Minimum teljesítendő  15 pont

Megfelelő számú és minőségű komment a házi feladathoz  3 pont

Házi feladat értékelése (véletlenszerűen kiválasztott heteken)  0-10 pont

Órai prezentáció  0-10 pont

Példaértékűnek tartott (nyilvános) tartalom  5-15 pont

Egyéb munka a félév során (pl. Blog üzemeltetés)   5-25 pont

 

  

A félévi jegy komponensei:   pont    Értékelés (pont):

házi feladat   max. 30 

HF kommentálás  max. 15 

órai prezentáció  max. 20 

egyéb munka  max. 25 

nyilvános tartalom   min. 40 

  

Értékelés (pont):

90-:  jeles

75-89: 

60-74:   közepes

40-59:   elégséges

-39:  elégtelen

Követelmények: 

Szakirodalom

 

MT     Margitay T., 2007, Az érvelés mestersége. (2., javított kiadás) Budapest: Typotex. (megvásárolható)

E1                   Eemeren, van H. F. et al., 1996, Fundamentals of Argumentation Theory. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

E2                   Eemeren, van H. F.—Grootendorst, R.—Henkemans, F. S., 2002, Argumentation, Mahwah: Lawrence Erlbaum.

 

Egyéb szakirodalmat a hallgatók az órák során kapnak.

  

Házi feladatok

 

HF 1.: Keressvalamilyen módon a tudományhoz köthető* érvelést implicit konklúzióval és/vagy (a mondanivaló szempontjából releváns) implicit premisszával. Explikáld az implicit P/K-kata maximálisan argumentatív olvasat módszerével. Adj(érvelő) elemzést és indoklást arról, hogymiértnemvolt kimondvaa P / K.

*: nagyon tágan értsd: wellness-kultúra, mediatizált szakértői vita, H1N1, stb.

 

HF 2: HF 1 továbbfejlesztése: érvelésszerkezet rekonstrukciója a fontos lépések rövid, szöveges indoklásával.

 

HF3: HF 2 továbbfejlesztése : érvelések értékelése. Amennyiben a példa valamilyen, órán már vett induktív érvelési sémát tartalmazza, ennek jelzése, valammiint értékelés az érvelésséma megadott értékelési szempontjai szerint. A HF végleges, értékelésre kész, letisztázott, minden releváns információt tartalmazó változatának elkészítése 3 pl-ban.

 

Irodalom eddig: MT: 4., 5., 11., 12., fejezet 

 

HF 5  

Gyűjts össze 3 érvelési hibát (forrással, a hiba megnevezésével, ha kell rövid leírásával) ás hozd el a következő órára 3 példányban.  Ügyelj arra, hogy a hibák valahogy köthetők legyenek a tudományhoz, a tudomány felhasználásához vagy a tudományos ismeretterjesztéshez.

 

HF 6

Egy, tudománnyal kapcsolatos érvelés kritikai elemzése (felhasználható az érvelési hiba HF) és rövid, összefüggő szöveg (max2000 karakter), amelyben az eredeti álláspont, a kritika, a saját álláspont is mind megjenelik.

A HF feltöltése a posztként a tárgy interaktív (blog-) felületére – lásd instrukciók - http://erveles.komm.bme.hu/

 (segítséghez lásd a "viták - csatár - határok - csatárok" fájlt.

  

FIGYELEM - a 10b kezdetű fóliák tartalmazák az e félévi anyagot!

Zh eredmények: