Publikációink

Láng Benedek
Balassi Kiadó, 2015
Mi a közös a széteső házasságban élő és rokonaival pereskedő magyar költő, az életéért rettegő szerb kém, a tudására féltékeny erdélyi pénznyomó, a törököt és Habsburgot egyaránt megvető magyar nemes, a konstantinápolyi követeivel levelező császár és az olasz ügynökével üzenetet váltó érsek tevékenységében? Ezek a személyek a társadalmi ranglétra különféle fokán álltak. Bár mindannyian írástudók voltak, műveltségük erősen eltért egymástól, nem különben hatalmuk és befolyásuk a politika menetére...
Zemplén Gábor
Typotex, 2015
Isaac Newton korszakalkotó felfedezéseivel a tudományos forradalom egyik legfényesebb alakja volt. Igazi alkimista, valódi vallását titokban tartó, növekvő formátumú középosztálybeli, aki alszolgadiákként kezdte Cambridge egyetemén, majd az angol királyi Pénzverdét vezetve öregen már élet és halál ura volt. Első tudományos cikke egy új fényelméletet két új szóval vezetett be: spektrum és törékenység. Aki elfogadta Newton két nyelvi újítását és döntő kísérletét, az átléphetett a fény...
Tanács János - Zemplén Gábor szerk.
, 2015
Az elmúlt évtizedek alatt a válságkommunikáció mind az állami, mind a vállalkozói szférában intézményesült: bizonyos méret felett az intézmények külön erőforrásokat allokálnak a stratégiai kommunikáció tervezésére és a krízisek kezelésére. A kríziskommunikáció fejlődése és növekvő jelentősége részben annak köszönhető, hogy egyre több a „válság” a globalizálódó médiában és mind a cégeknek, mind az állami szerveknek egyre fontosabb olyan kommunikációs terveket...
Forrai Gábor
L'Harmattan Kft., 2014
Mi a tudás? Mikor tekinthetünk valamit igazoltnak? Vajon minden tudásunk a tapasztalatból származik? Lehet, hogy nem tudunk semmit? Ha valamit én igaznak vélek, te pedig hamisnak, lehetséges-e, hogy mindkettőnknek igaza van? A kötet ezeket a klasszikus ismeretelméleti kérdéseket tekinti át az elmúlt ötven év ismeretelméleti vitái nyomán. Részletesen tárgyalja a legfontosabb álláspontokat, a mellettük és ellenük szóló érvekkel együtt. Külön figyelmet szentel azoknak a megközelítéseknek, melyek...
Forrai Gábor (szerk.)
L'Harmattan, 2013
Az intuíció a filozófiában az igazság közvetlen felismerését jelenti. Az intuitív megismerés ugyanolyan közvetlen, mint az érzékszervi észlelés, csakhogy nem a környezetünkről nyújt információt, hanem meglehetősen absztrakt és általános ismereteket nyújt. Az ókortól egészen napjainkig a filozófusok többsége úgy gondolta, hogy az intuíciónak kulcsszerepe van az emberi megismerésben, nem utolsósorban a filozófiai megismerésben. De pontosan mi ez a szerep, és miért tarthatjuk az intuíciót tudásunk...
Láng Benedek
Jaffa Kiadó, 2011
Apokrif evangélium vagy egyszerű imakönyv? Hamisítvány vagy hiteles történeti emlék? Elfeledett írás vagy szuperbiztos kód, esetleg mesterséges nyelv? Magyar, román, szanszkrit, latin, netalán török? A Rohonci kódex hírnevét különös kettősség jellemzi: helyet kapott a világtörténelem megfejtetlen írásainak illusztris társaságában, miközben a legutóbbi időkig komoly kísérlet nem történt rejtélyes jeleinek elolvasására. Láng Benedek könyve egy izgalmas nyomozás története, amelyet a szerző e...
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor (szerk.)
L'Harmattan, 2010
Mi köze a freudi szexualitásnak az okkultizmushoz? Hatással lehetnek-e a bölcsészek absztrakt vitái az egyetemek jövőjére? Hogyan kommunikál a kutyaetológus a gazdákkal, az állatokkal, és tudóstársaival? Tanítsunk-e biológiaórán vallási nézetekkel összeegyeztethető keletkezéstörténetet? Valóban átjárhatatlanok a nyugati és keleti orvoslási hagyományok közötti határok? Hogyan befolyásolta a politika a magyar társadalomtudományok kialakulását? Miként hat az üzleti szemlélet a tudományos...
Tihamér Margitay (ed.)
Cambridge Scholars Publishing, 2010
Michael Polanyi is one of the most inspiring and original thinkers in the 20th century. He launched a new and independent philosophical tradition and fertilized many intellectual areas from cognitive psychology to management sciences. Polanyi's systematic thoughts span over many areas of philosophy, yet his most fruitful ideas, the fundamentals of his system are contributions to epistemology and ontology. His theory of tacit knowledge, his critique of both the objectivist and the...
Tanács János
L'Harmattan, 2009
Tanács János könyve a matematikatörténet fordulópontját jelentő Bolyai János-féle geometria központi kifejezését, a „parallela” terminust teszi alapos vizsgálódás tárgyává. A matematikatörténet „a párhuzamosok problémája” néven ismeri azt a több mint kétezer éves történeti folyamatot, amely a kifejezés jelentésárnyalatainak valamint ezek egymáshoz való viszonyának tisztázására irányult. Ahogyan Bolyai János műve, az Appendix meghatározó módon járult hozzá azon kérdés tisztázásához, hogy mit...
Láng Benedek - Tóth G. Péter (szerk.)
L'Harmattan (Fontes Ethnologiae Hungaricae sorozat), 2009
A mágikus kézikönyvek irodalmában a kora újkorban jelentős átrendeződés figyelhető meg mind Nyugat-Európában, mind Magyarországon. Fokozatosan jellemzővé válik egy – a középkorban ritka – mágiatípus: a kincskeresés, hogy aztán a XVIII–XIX. században ez váljon a viszonylagos bőségben fennmaradt varázskönyvek domináns műfajává, lett légyen szó latin, magyar vagy német nyelven írt kéziratokról. Kötetünk egyfelől ennek a mágiatípusnak az eddig csak alkalmanként kutatott válfajait és csak...
Benedek Láng
Pennsylvania State University Press, 2008
During the Middle Ages, the Western world translated the incredible Arabic scientific corpus and imported it into Western culture: Arabic philosophy, optics, and physics, as well as alchemy, astrology, and talismanic magic. The line between the scientific and the magical was blurred. According to popular lore, magicians of the Middle Ages were trained in the art of magic in "magician schools" located in various metropolitan areas, such as Naples, Athens, and Toledo. It was common...
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor
Typotex, 2008
„Miközben e sorokat írjuk, egy ismert médiasztár istenemberi lényünkről beszélget egy kineziológussal egy divatos rádióban, ahol reggelenként közgazdászok és tőzsdeszakértők gazdasági folyamatokat elemeznek. Racionális döntéselméletre pirkad és ezoterikára sötétedik – még egyetlen adó is sokféle igazságot közvetít. Összeférnek ezek egymással? Ez a kérdés pusztán elméletinek tűnhet, hisz nem mind tőzsdézünk, és talán azt sem értjük pontosan, mi az a kineziológia. Személyes életünkben mégis...
Láng Benedek
Typotex, 2007
Hogyan lehet méhekből tehenet gyártani, mágikus eszközökkel várakat elfoglalni, kristálygömbbel angyalokat idézni, talizmánnal szerelmeseket szétválasztani? Hogyan tudjuk imák segítségével az egyetemi tantárgyak anyagát néhány hét alatt elsajátítani, és miért érdemes egészségünk megőrzése érdekében kígyókat és békákat fogyasztanunk? Miért olvastak középkori értelmiségiek, egyetemi professzorok, szerzetesek és udvaroncok ilyen különös témákról, és hogyan tudták az olvasottakat komolyan venni?...
Binzberger Viktor - Fehér Márta - Zemplén Gábor (szerk..)
L'Harmattan, 2007
Létezik-e valamilyen korokon és kultúrákon átívelő racionalitás? Ez jellemzi és vezérli-e a tudományos megismerést? Van-e valamiféle józan ész, közös emberi ésszerűség, amelynek ítélőszéke előtt a sokféle megközelítésből kibontakozhat az igazság és megteremthető a tények közös világa? A XXI. század elején egy olyan korban, amikor a mindennapi élet szintjén is megjelenik a multikulturalitás és pluralitás, a szokások, kultúrák, és gondolkodásmódok együtt létező sokfélesége egyre sürgetőbben...
Margitay Tihamér
Typotex, 2007
Margitay Tihamér tankönyve átfogóan tárgyalja az érvelések megértésének, elemzésének és értékelésének eszközeit, gazdag és széles elméleti háttéren nyugszik, de elsősorban a gyakorlat és alkalmazás igényeit tartja szem előtt. Az érveléstechnikai fogalmakat és eszközöket hétköznapi alkalmazási példákon keresztül, "működés közben" mutatja be, míg a háttérben meghúzódó elvont filozófiai, nyelvpragmatikai, formális logikai és pszichológiai megfontolásokat csak a szükséges mértékben...
Fehér Márta - Zemplén Gábor - Binzberger Viktor
L'Harmattan, 2006
„A kérdés, amelyet felvetek, meglehetősen paradox: vajon segíthet-e a társadalomtudomány egy olyan problémát megoldani, amelyet saját tevékenysége hozott felszínre a logikai hagyomány folyamatos támadásai közepette, és amely a Sokal-ügy kapcsán újra időszerűvé vált, nevezetesen a történelem felettinek tartott igazság történeti eredetének problémáját. Hogyan lehetséges, hogy egy történelembe illeszkedő történeti tevékenység, mint a tudományos tevékenység történelemtől független, transzhistorikus...
Zentai István
Medicina, 2006
"A meggyőzéstechnika a társas befolyásolás mechanizmusait kutató, leíró, elemző tudomány. Hatókörébe tehát az ember társas világának mindennapi jelenségei tartoznak. Ezeket kívánja megismerni: megérteni, megmagyarázni és megjósolni őket. A megértéshez a hétköznapi élet jelenségeinek megfigyeléséből indul ki, számba veszi az ezekre a jelenségekre irányuló tudományos megközelítési lehetőségeket, és ezen megközelítések eredményét önálló szemléleti keretek közé foglalva alkot új megfigyelési...
Láng Benedek - Zemplén Gábor - Fehér Márta (szerk.)
L'Harmattan, 2005
A kötetben található tanulmányok témái diszciplinárisan és kronológiailag is szerteágazóak. A szerzők célja azonban közös volt: esettanulmányok révén a (matematikai ill. természettudományos, fizikai) tudást ne időtlen érvényességében, hanem időbeliségében mutassák be. Azt a (néha évtizedekig tartó) ?pillanatot? ragadják meg, amikor a tudás ?kimozdul? korábbi állapotából. Zénón nyíl apóriájának képével élve: amikor a nyíl a tér (vagy az idő) egyik pontjából (atomjából) a másikba jut át. Az...
Gábor Á. Zemplén
Universität Bern, 2005
This is not a standard history nor was it intended to be. On the one hand, several themes are chosen, and examined in detail. These include the nature of colour as expressed in a variety of phenomena, like colour mixing, the rainbow, and the prismatic spectrum. Spatial perception, as evidenced in the moon illusion and in vision following the restoration of sight, is also addressed. - The particular strength of the book is the coverage of pre- and post-Newtonian theories of colour. - Throughout...
Zentai István
Typotex, 2004
Könyvünk a meggyőzés pszichológiájával foglalkozik; olvasmányos és meggyőző tankönyvnek szánjuk. Az érveléstechnika és tárgyalástechnika mellett nagy mértékben támaszkodik a formális és informális logikára. A kommunikációs és vitakészség fejlesztése mind az egyetemek falai közt, mind a hétköznapi életben egyre nagyobb hangsúlyt kap. Éppen ezért számítunk azokra az olvasókra is, akik már némileg bizalmatlanok a könyvárusok standjain sorakozó, sikert, boldogulást, tökéletes és gyors érvényesülést...
Schwendtner Tibor - Margitay Tihamér (szerk.)
L'Harmattan, 2003
A természettudományok hermeneutikai értelmezése a mai tudományfilozófiának az egyik legmarkánsabb és legizgalmasabb ágát jelenti. E kötet tanulmányai megpróbálják feltérképezni azokat a lehetséges találkozási pontokat és konfliktusokat, melyek a tudományok hermeneutikai megközelítését más tudományfilozófiai irányzatokkal összekapcsolják, illetve azoktól elválasztják. A legfontosabb tudományfilozófiai irányzatok hermeneutikai elemzése mellett a - hermeneutika történeti érdeklodésének megfelelően...
Bor Pál
Gesta kiadó, 2003
Egy képzőművész önéletrajzba ültetett művészetelméleti, esztétikai tanulmányai. Többek között építészet és díszítőművészet; a mozgás ábrázolása; magyar szellemű művészet; karakter és stílus; határmezsgyék? (a művészeti ágak viszonya egymáshoz); színes üvegablakok, üvegképek; absztrakt világ, absztrakt kép; a formák diadala a farsangon; a 20. század stílusa.
Forrai Gábor - Margitay Tihamér (szerk.)
Typotex, 2002
Fehér Márta nemzetközi tekintélyű tudományfilozófus és tudománytörténész. Hazánkban a tudományfilozófia az ő munkássága nyomán vált elismert filozófiai diszciplínává. Tudományos munkásságának középpontjában három fő kérdéskör áll: 1. a természettudományok, különösképpen a fizika 17-18. századi története. 2. Kuhn összemérhetetlenségi tézise és a relativizmus körüli viták. 3. a tudomány tudásszociológiai megközelítése. 60. születésnapján tanítványai és pályatársai - köztük külföldi...
Zentai István
Typotex, 1999
A mű a Meggyőzés útjai című könyv folytatása, amelyben a szerző a meggyőzés pszichológiájának alapvonalait rajzolta fel az olvasók számára, a mindennapi élet szituációira alapozva, közérthető, olvasmányos stílusban. A meggyőzés csapdái összefoglalása és bemutatása a mindennapi élet párbeszédeiben, vitáiban, érveléseiben felbukkanó érveléstechnikai hibáknak. A bevezető fejezetekben az érvelések osztályozásának és kritikai értékelésének szempontjai ismertetése után az informális hibáknak a...