BMEGT41M123

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Problémamegoldás és döntés szervezetekben
A tárgy angol címe: 
Problem-solving and decision-making in organizations
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
5
Órabontás: 
vizsga
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
4
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
tavaszi
Oktatás módja: 

Előadás+gyakorlat+házi feladatok

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A tárgy a legfontosabb egyéni és csoportos gondolkozási, ítéletalkotási, probléma-megoldási és döntési eljárásainkat tekinti át megismerési és szervezeti szempontból. Bemutatjuk a racionális döntés (ítéletalkotás stb.) modelljét és ennek Simon-féle kritikáját, az egyéni döntések során alkalmazott heurisztikákat, a csoportos döntés mechanizmusait, a társas befolyás fontosabb döntéseket torzító jelenségeit. Megvizsgáljuk, hogy a szokásosan alkalmazott döntési eljárásaink milyen feltételek mellett vezetnek szisztematikus hibához. A fentiek alapján áttekintjük a csoportos döntés különböző eljárásait (többségi, konszenzus, nominálcsoport stb.) valamint az intézményi döntéshozatal különböző formáit (egyéni vezetői, társas informális, értekezlet, projekt). A kurzus alapvető célja, hogy a résztvevők felülvizsgálják a racionalitáshoz való viszonyukat és képessé váljanak a szokásosan alkalmazott döntési eljárások felismerésére és felülvizsgálatára.

Követelmény: 

A kurzus teljesítésének feltételei

  • Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órák legalább 70%-án való részvétel. Az egyéni (órai vagy házi) feladatok határidőre történő beadása, órai bemutatása. Legfeljebb 2 egyéni feladat pótolható a szorgalmi időszak végéig.
  • Az egyéni feladatok (a munka egy része az óra gyakorlati részében végezhető, másik része otthonra marad) célja, hogy kialakítsa a tanult jelenségek felismerésének és kezelésének képességét a hallgatókban.
  • A félév során a hallgatók minden órán rövid egyéni feladatot kapnak, amelyet legkésőbb a következő órára kell elkészíteni a következő módon:

Formátum: MS Word. Terjedelem: mindenegyes feladat kiírása tartalmazza. A fájl neve: Vezetéknév_Keresztnév_X_HF.doc, ahol X a házi feladta sorszáma, Határidő: a feladat kiadását követő órát megelőző nap 12:00 óra. Beadás módja: email mellékletként nekem (margitay@filozofia.bme.hu) elküldeni ÉS kinyomtatva a következő órákra elhozni. A feladatokat az órán megbeszéljük.

  • Vizsga: Zárthelyi vizsgadolgozat.

 

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja

 

A félévi jegy komponensei:

%

 

Értékelés:

·        egyéni feladatok

40 %

 

86-100%:

jeles

·        írásbeli vizsga

60%

 

71-85%:

·         

 

 

56-70%:

közepes

·         

 

 

41-55%:

elégséges

·         

 

 

0-40%:

elégtelen

 

 

 

 

 

 

Értékelési szempontok

Az egyéni feladatok értékelésének szempontjai: mennyire értette meg a vizsgált jelenséget, mennyire találó a példa, mennyire pontos, alapos és szakszerű az elemzés. 

Tematika: 

1.      Megismerés, gondolkozás, ítéletalkotás, döntés, problémamegoldás

2.      Racionális gondolkozás és döntés

3.      Korlátozott racionalitás, maximalizálás, optimalizálás, kielégítő megoldások, a kielégítő megoldások kritériumai

4.      Heurisztikák, a heurisztikák megismerésbeli előnyei és veszélyei, hozzáférhetőség

5.      Reprezentativitás, a megerősítés keresése

6.      Az alapeloszlás figyelmen kívül hagyása, túlzott magabiztosság

7.      Utólagos bölcsesség, lehorgonyzás

8.      Alaptalan optimizmus, az elkötelezettség irracionális fokozódása

9.      Csoportos döntés, csoportpolarizáció

10.   Csoportgondolkozás, a csoportgondolkozás kivédésének lehetőségei

11.   Konformitás, társas lazsálás, társas serkentés, hatásuk a csoportos döntésekre

12.   Csoportos döntéshozatali szabályok: többségi döntés, konszenzus, nominálcsoport

13.   Az ítéletalkotás és a döntés szervezeti keretei és megvalósulási formái, vezetői döntés, informális csoportdöntés, formális testületi döntés, döntési projektek

14.   Tudás a szervezetekben, egyéni és intézményi racionalitás, a társas megismerés

Kötelező irodalom: 

Az órai ppt. (Az órák után letölthető a tárgy honlapjáról.)

Ajánlott irodalom: 

Pohl, R., 2006, Cognitive Illusions. New York: Taylor Francis.

Bazerman, M., 2004, Judgment in Managerial Decision Making. 6. kiad. New York: John Wiley.

Simon, H.A., 1982, Korlátozott racionalitás. Budapest: KJK

Csontos L. (szerk.), 1998, A racionális döntések elmélete. Budapest: Osiris—Láthatatlan Kollégium

Plous, S., 1993, The Psychology od Judgmet and Decision Making. New York: McGraw—Hill.

Konzultációs lehetőségek: 

A fogadóórán (lásd: http://www.filozofia.bme.hu/people/Margitay-Tihamer) előzetes bejelntkezés alapján.

Pótlási lehetőségek: 

Két házi feladat pótolható a pótlási időszak végéig.

Előtanulmányok: 

Érveléstechnika

Kontakt óra: 
60 óra
Félévközi készülés órákra: 
10 óra
Házi feladattal töltött idő: 
30 óra
Vizsgafelkészülés: 
50 óra
Összesen: 
150 óra