BMEGT41M101

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Érvelés és elemzési módszerek
A tárgy angol címe: 
Methods of Argumentation and Argument Analysis
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
5
Órabontás: 
4+0+0 f
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
4
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi
Oktatás módja: 

Interaktív előadás. A kurzus során viszonylag egyszerű példákon keresztül vezetjük a vitaszituációk és az érvelések elemzésére szolgáló fogalmi apparátust és releváns elméleteket, melyek alkalmazását aztán valós és viszonylag komplex eseteken gyakoroljuk.

Tárgyfelelős: 
A tárgy célkitűzése: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és (formális és informális) logikai elemzési eszközök használatát, és képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során. Az elemzési képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési módszerekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek érvelések stratégiai integrálását igénylik.

Követelmény: 

3 zárthelyi dolgozat. Javításuk és pótlásuk a pótlási héten.

Házi feladatok. Beadási idejük mindig a megadott óra kezdete. Nem pótolhatók és nem javíthatók.

A kurzus teljesítésének feltételei. Legalább 40 pont megszerzése, valamint a 3 zárthelyi dolgozaton legalább 30 pont megszerzése.

Tematika: 

1. Érvelés és vita

Az érvelés fogalma. Az érvelés határesetei. Érvelési szerkezetű nem érvek. A viták típusai. Az érvelés funkciói különböző típusú viták. Az érvelés különféle megközelítései. Normatív vs. deskriptív. Kontextuális vs. nem-kontextuális. Logika, retorika, dialektika.

2. A racionális vita koreográfiája és szabályai

A vita forgatókönyve: a pragmadialektikai modell. Beszédaktus-elmélet és a vitaszakaszai. Szerepek a vitákban, a résztvevők feladatai. A rosszul sikerült viták, a kudarcok okai. A modell korlátai

3. Az egyszerű érvek rekonstrukciója

Érv mint struktúra: logikai megközelítések. Deduktív és induktív érvek elhatárolása. A nem-argumentatív elemek kiszűrése, az érvek azonosítása. A konklúziók és a premisszák felismerése, árulkodó lexikai elemek és performatívumok. Implicit premisszák és konklúziók azonosítása. Grice kommunikációs maximái.

4. Az összetett érvek rekonstrukciója.

Rekonstrukciós műveletek: explikálás, átfogalmazás, átrendezés. A rekonstrukció folyamata és dilemmái: hermeneutikai kör, jóindulat elve, szándékolt érv és tulajdonított érv. Érvelési szerkezetek: független, konvergens és hierarchikus szerkezetek. A szerkezetek ábrázolása diagramokkal. Az ábrázolás korlátai. Az érvelési szerkezetek pragmadialektikai értelmezése

5. A formális logika módszerei a deduktív érvek értékelésére

Deduktív érvényesség mint formális érvényesség. Érvényes formális sémák. A logika formális nyelvére fordítás nehézségei. Rivális elképzelések a formális logika hasznáról a hétköznapi érvek elemzésében.

6. Kijelentéslogika I

Logikai kötőszavak. Az érvényesség megállapítása az igazságtáblázatok módszerével

7. Kijelentéslogika II

Gyakorlás.

8. Kategorikus szillogizmus

Kategorikus kijelentések. Logikai forma a kategorikus szillogizmusoknál. A kategorikus szillogizmusok érvényességének ellenőrzése Venn-diagrammal.

9. Nem-deduktív érvek jellemzése és értékelése az informális logika eszközeivel

Induktív és statisztikus általánosítások. Oksági érvek. Analogikus érvek. Az egyes érvtípusok kapcsolódó hibák (elsietett általánosítás, post hoc hibák, csúszós lejtő, félrevezető analógiák). Pl. körforgás, a bizonyítás terhének áthárítása, szalmabábú, személyeskedés, túl sokat állító kérdés, bunkó érv, érzelmekre apellálása.

10. Érvelési sémák

A megdönthető érvelés fogalma. Kritikus kérdések. Fontosabb érvelési sémák. Érvelési sémák alkalmazása a nem-deduktív érvek értékelésére

11. Fallációk

A falláció fogalma. Klasszikus fallációk. A fallációk pragmadialektikai értelmezése. A fallációk értelmezése dialógustípusokkal és érvelési sémákkal.

12. Retorikai témák I

Klasszikus és modern retorika. Az érvelő személye mint meggyőzési eszköz (éthosz). A hallgatóság érzelmei mint meggyőzési eszközök (páthosz)

13. Retorikai témák II és kérdések

Az érvelés elrendezése, mint meggyőzési eszköz. Toposzok. A klasszikus elrendezés. Rossz kérdések. Kérdőívek összeállítása

 

Ajánlott irodalom: 

Eemeren, van H. F. – Grootendorst, R. – Henkemans, F. S.: Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation, Mahwah, New Jersey/ London: Elrbaum, 2002.

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2. kiadás, Budapest: Typotex, 2007.

Walton, Douglas: Fundamentals of Critical Argumentation, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Konzultációs lehetőségek: 

Lásd az oktató fogadói óráinál: http://www.filozofia.bme.hu/people/Forrai-Gabor

Pótlási lehetőségek: 

Pótlási héten.

Előtanulmányok: 

A tárgy felvételének nincsenek előkövetelményei.

Kontakt óra: 
56 óra
Félévközi készülés órákra: 
64 óra
Házi feladattal töltött idő: 
12 óra
Felkészülés zárthelyire: 
18 óra
Összesen: 
150 óra