BMEGT41A300

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Érveléstechnika-logika
A tárgy angol címe: 
Argumentation – Logic
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
3
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

 Előadás, (írott és video-film) anyagok elemzése.

Tárgyfelelős: 
A tárgy célkitűzése: 

A kurzus legfőbb célja az arugentációs készségek fejlesztése és kritikai attitűd kialakítása érveléselemzési eszköztárak elsajátítása által. A racionális és a törvényszéki tárgyalás típusú viták, eszköztáraik megismerése, érvelési gyakorlatok értékelése különböző vitatípusok mentén.

Követelmény: 

A szorgalmi időszakban: Az órák 70%-án való részvétel.

Két zárthelyi dolgozat teljesítése. Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyi eredménye elégtelennél jobb legyen ÉS a pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi eredménye (az esetleges pótlások (javítások) után) elégtelennél jobb legyen.

Tematika: 
 1. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, üzleti tárgyalás, racionális vita. A vita célja és eszközei. Erősség, hatásosság.
 2. Az attitűd aspektusai, mérése és funkciói. Az attítűd megváltoztatása, érzelmi, kognitív és konatív úton. Szisztematikus- és heurisztikus feldolgozás.
 3. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.
 4. Induktív érvek. Induktív érvek értékelése. Analógiás érvek. Gyakori induktív érvelési hibák.
 5. Retorika I.: Retorikai alapfogalmak. A retorikai helyzet jellemzői és elemzési szempontok. Éthosz, pátosz, logosz. Tipikus retorikai hibák. Testbeszéd, nonverbális kommunikáció.
 6. Érvelés nyilvános térben. Médiaszereplők fellépései a publikum előtt. Videóelemzések.
 7. Érvelési hibák. I. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák I.: személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre.
 8. Érvelési hibák. II. A hitelességet érintő érvelési hibák II.:  tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája. Egyéb érvelési hibák: globális vagy tárgyi irrelevancia, lokális irrelevancia, témaváltás, vita elterelése, a tárgy figyelmen kívül hagyása, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, kompozíciós hiba, felosztás hiba, következményekre hivatkozás, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban stb.
 9. Vitaóra. Érveléstechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazása.
 10. Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések elemzése. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái. 
 11. Kognitív és emotív jelentés. Az érzelmi tartalom szerepe a vitában. Keretezés.
 12. Az érvelés szerepe a befolyásolás és a manipuláció során. Meggyőzés, a manipuláció típusai, előnyei és hátrányai és az észlelés.
 13. Vizuális érvelés. Képi premisszák, konklúziók és érvelési sémák alkalmazása az állóképek és mozgóképek elemzése során. Marketingkommunikáció és a képi érvelés kapcsolata. Perdöntő vizualitás.
Kötelező irodalom: 

A számonkérés alapját képező tananyag az óra honlapján elérhető és letölthető.

Ajánlott irodalom: 

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay, T. (2007): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Budapest: Typotex.

Smith, Eliot R.  – Dian Mackie (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Konzultációs lehetőségek: 

Az oktatók által meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

Pótlási lehetőségek: 

A zárthelyik a szorgalmi időszakban pótzárthelyire meghirdetett időpont(ok)ban pótolhatók, amennyiben legalább az egyik (szorgalmi időszakban megírt) zárthelyi eredménye elégtelennél jobb.

Előtanulmányok: 

Nincs kötelező előtanulmányi rend.

Előismeretek: 

Nem szükségesek.

Kontakt óra: 
28 óra
Félévközi készülés órákra: 
62 óra
Összesen: 
90 óra