BMEGT41A100

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Logika (Elemzési technikák)
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
5
Órabontás: 
2+2+0 f
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
4
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Interaktív előadás, gyakorlatokkal

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A tárgy célja a hallgatók vita- és érvelési készségének fejlesztése, a racionális konfliktuskezelési képességek kialakítása. Az argumentációelemzés szempontjainak és technikájának bemutatása: a gondolatmenetek rekonstrukciójához, elemzéséhez és kritizálásához szükséges elméleti eszközök és gyakorlati módszerek megismertetése. A tárgy további célja, hogy a hallgatók olyan alapvető logikai ismeretekre és képességekre tegyenek szert, amelyek a kommunikációs tudományterületen belül a különböző diszciplínákkal (nyelvészet, kognitív tudomány, mesterséges intelligencia-kutatás) történő érintkezés során nélkülözhetetlenek.

Követelmény: 

A kurzus teljesítésének feltételei

A félév teljesítéséhez szükséges minimális követelmények:

A kurzus során teljesítendő feladatok:4 db zárthelyi dolgozat.

A zárthelyik mindegyikének (4 db) legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 4 db zárthelyi a végső jegyben 60%-os súllyal szerepel.

Évközi gyakorlati feladatok 40 pont értékben.

Az évközi órai gyakorlati feladatokhoz (3 db vita + a Beugró szerepgyakorlat) 3 db kötelező házi feladat társul. A gyakorlati feladatokra és részvételre kapott pontok a végső jegyben 40%-os súllyal jutnak szerephez.

A 3 db kötelező gyakorlati házi feladat közül legalább kettő egyenkénti 40%-os teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének.

A 40 gyakorlati pont 40%-ának (minimum 16 pont) megszerzése szükséges.

A gyakorlati feladatók nem pótolhatók és nem javíthatók.

 

A szükséges feltételek összesítve:

Minden ZH sikeres, legalább elégséges szintű teljesítése.

A 3 db kötelező gyakorlati feladat közül legalább kettő egyenkénti 40%-os teljesítése.

Minimum 16 gyakorlati pont megszerzése.

Tematika: 

A kurzus előadásai során tárgyalt főbb témakörök

A vita típusai. A vita típusának manipulálása, látszatvita. A racionális vita feltételei.

Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések hibái: agresszív kérdés, túl sokat állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történő válaszolás. A kérdések elemzése.

Vita és érvelés. Érvelések rekonstrukciója: a gondolatmenet rekonstrukciójának a technikája.  A jóindulat elve és alkalmazása. Premisszák, konklúziók azonosítása, részérvelések keresése. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.

Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.

Bizonyító érvelések. Tartalom és forma megkülönböztetése. Informális hibákról általában. Irreleváns megjegyzések. Globális és lokális irrelevencia. Témaváltás és árnyék bokszolás

Érvényesség, helytállóság.

Bizonyító és meggyőző érvelések összehasonlítása. Meggyőző érvelések értékelése forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere, az információ jelentősége, MEI-módszer.

Érvelési hibák. A nyelvhasználatból eredő hibák: Kétértelműség, homályosság. A tekintélyre való hivatkozás. Hamis dilemma, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás hibák. Az érzelmekre való apellálás jellegű hibák: argumentum ad populum, argumentum ad baculum, a szerencsétlenségre való apellálás.

Személyeskedés: a partner személyének, illetve körülményeinek a támadása. Hibás és jogos személyeskedések. Egy algoritmus a személyeskedések értékeléséhez. Lehetséges válaszok a személyeskedésre.

Analogikus érvelések logikai és tartalmi analógiák. Az analógiák vizsgálatának különbözõ sémái. Az analógiák szerepe az érvelésekben.

Az általánosítások különböző formái. Induktív hibák, a statisztikák elfogultsága, a statisztikák értelmezése. Korreláció és Kauzális kapcsolat. A kauzális kapcsolatok formái. Oksági hibák.

Formális logika 1.: negáció, logikai konjunkció, alternáció, diszjunkció. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.

Formális logika 2.: kondicionális, bikondicionális. Kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus. Feltételes érvelések: modus ponens és modus tollens, tipikus hibák. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.

Kötelező irodalom: 

Forrai G.: Informális logika, online tananyag, http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

Margitay T.: Az érvelés mestersége, Typotex, Bp. 1999, (második kiadás: 2007)

Zentai I.: A meggyőzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.

Ajánlott irodalom: 

Arisztotelész: Rétorika. Telosz Kiadó, Bp. 1999

Aronson, E. - Pratkanis, A. R.: A rábeszélõgép. AB OVO, Bp. 1992

Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése. Gondolat, Bp. 1984

Pléh Cs.- Síklaki I.- Terescsényi T. (szerk.): Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Bp. 1997

Pólos L. és Ruzsa I. (1987): A logika elemei. Bp. Tankönyvkiadó

Ruzsa I. - Máté A.: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Bp. 1997

Zentai I.: A meggyőzés útjai, Typotex, Bp. 1998.

Pótlási lehetőségek: 

A zárthelyik pótlására vagy javítására a pótlási héten van lehetőség.

Pótlásra az jogosult, aki a 4 zárthelyiből legalább 2-őt elsőre és legalább elégségesre teljesít. Egy zárthelyi maximum 2-szer pótolható, és összesen 4 pótlási alkalom  kerül kiírásra.  

Kontakt óra: 
56 óra
Félévközi készülés órákra: 
30 óra
Házi feladattal töltött idő: 
20 óra
Felkészülés zárthelyire: 
44 óra
Összesen: 
150 óra