BMEGT41A028

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Tudomány, tudományellenesség, áltudomány
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
félévközi jegy
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

 előadás

Tárgyfelelős: 
A tárgy célkitűzése: 

Cél, hogy a hallgatók reflektált és tudatos viszonyt alakítsanak ki a tudomány és az áltudományok megkülönböztetését illetőleg. A kurzus a fontosabb elméleti hagyományok ismertetésén túl komoly hangsúlyt helyez a hétköznapi életben felmerülő gyakorlati kérdések vizsgálatára is. Egy olyan korban, amikor a tudomány tekintélyét újabb és újabb irányzatok próbálják kikezdeni, vagy felhasználni (lásd pl. kreácionizmus, parapszichológia) az egyetemi képzések kiemelten fontos területe a módszertani tudatosság fejlesztése és a hallgatók felkészítése arra, hogy a társadalmat is érintő tudományos kérdésekkel kapcsolatban megalapozott véleményt alakítsanak ki. Éppen ezért a kurzus az áltudományok és a demarkáció problémáján túl vizsgálja a megbízható és nem megbízható tudásformák közti különbséget, a tudomány, az oktatás, a társadalom és a média kapcsolatát, valamint a szakértőiség kérdését.

Követelmény: 

A szorgalmi időszakban: Az órák látogatása (min.70%), az aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat megírása, ezek alapján jegy. Az érdemjegy megszerzésének feltétele, hogy a szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyi eredménye elégtelennél jobb legyen ÉS a pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi eredménye (az esetleges pótlások (javítások) után) elégtelennél jobb legyen.

A vizsgaidőszakban: félévközi jegy esetén csak pótvizsga lehetséges a pótlási hetet követően.

Elővizsga: Lehetséges.

Tematika: 

1. Bevezetés. A tudományok és áltudományok problémája mindennapjainkban. A kurzus célkitűzésének ismertetése, beszélgetés.

2. Megoldási hagyományok 1.: a tudományfilozófia kísérletei a tudomány elválasztására az áltudománytól és az értelmetlenségtől.

3. Megoldási hagyományok 2.: a tudománytörténet-írás mint az utólagos elválasztás eszköze, a határok időbeli változása

4. Megoldási hagyományok 3.: határmeghúzási kísérletek a tudományszociológia segítségével, a tudomány egysége

5. Esettanulmányok 1.: parapszichológia, paratudományok. A tartalmi elválasztás problémája, határmeghúzási stratégiák.

6. Esettanulmányok 2.: csillagászat és asztrológia régen és ma. Visszatérés a tudományos módszer kérdéséhez

7. Számonkérés a félév első felének anyagából.

8. Esettanulmányok 3.: történetírás és áltörténetírás problematikája.

9. Esettanulmányok 4.: evolúcióelmélet és kreacionizmus. A vallás kérdése, a nyelvhasználat és az érvelési stílus problémája

10. Esettanulmányok 5.: az alternatív orvoslás hagyományai. Társadalmi és kulturális autoritás.

11. Határmunkálatok a tudományban. Viták a tudomány határainál.

12. A tudomány publikus megértése. Az oktatás és a média szerepe. Tudományos vagy társadalmi probléma az elhatárolódás?

13. Számonkérés a félév második felének anyagából.

Kötelező irodalom: 

Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor: A tudomány határai. Budapest: Typotex, 2008.

Ajánlott irodalom: 

Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor (szerk.): „Tudományon innen és túl”. Tematikus blokk a Replika c. folyóiratban 54–55. szám (2006), 119-205. o. (Lásd Kutrovátz–Láng–Zemplén, Vermeir, Shapin, Gieryn, Gregory–Miller cikkeit.)

Beck Mihály (2004): Parajelenségek és paratudományok. Budapest: Vince Kiadó.

Bunge, Mario A. (1982): Demarcating Science from Pseudo-Science. In Fundamenta Scientiae 3: 369–388.

Grim, Patrick. (1982): Philosophy of Science and the Occult. Albany: State University of New York Press.

Shermer, Michael (2001): Hogyan hiszünk. Istenkeresés a tudomány korában. Budapest: Typotex.

Konzultációs lehetőségek: 

Előadások előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel.

Pótlási lehetőségek: 

Pótlási héten. Ezt követően UV lehetőség a félév végén meghirdetett időpontokban (írásban).

Előtanulmányok: 

Kötelező előtanulmányi rend nincs. Témaütközés nincs.

Előismeretek: 

Alapvető humán- és természettudományos ismeretek.

Kontakt óra: 
30 óra
Félévközi készülés órákra: 
10 óra
Felkészülés zárthelyire: 
20 óra
Összesen: 
60 óra