BMEGT41A009

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Tárgyak, formák, képek
A tárgy angol címe: 
Artfefacts, forms, images
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
vizsga
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
2
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Előadás és szeminárium. A kiadott írásos anyag közös feldolgozása, megvitatása.

Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
Követelmény: 

Az értékelés alapja aktív részvétel az órákon és kisebb (írásbeli, vagy rajzos, netán zenei) feladatok teljesítése.

Aki ezen a módon nem szerez osztályzatot, vagy a megszerzett osztályzattal nem ért egyet, beszámolhat az anyagból, illetve ha vizsgaköteles, vizsgázhat.

Ezen kívül készíthet referátumot szabadon választott filozófiai kérdésről. Az értékelés szempontjai: a téma irodalmának ismerete és önálló gondolkozás. A referátumot szóban meg is kell védeni.

Tematika: 

1. Az esztétika fogalma, az esztétikai tapasztalat. Esztétika és művészelelmélet.

2-3. Érosz és  szépség: Platon.

4-5. Arisztotelész gyakorlati filozófiája és művészetfelfogása. A Poétika.

6. Az ízlés. Shaftesbury, Hume

6. Az ítélet, ítélőerő problémája. Kant, Arendt.

7. A német idealizmus esztétikai rendszere: Hegel és Schelling.

8. Schopenhauer és Nietzsche.

8. A pragmatizmus esztétikája: a művészet mint tapasztalat. Dewey.

10. Ontológia és esztétika: Heidegger: A műalkotás eredete.

11.  Hermeneutika és esztétika: Hans-Georg Gadamer.

11. A kritikai elmélet esztétikai felfogása: Adorno, Benjamin.

12-13. Strukturalizmus és szemiotika: Jacobson, Lotman és Eco.

14. Poszstrukturalista esztétika:  Barthes, de Man, Derrida.

15. A művészet vagy a művészetfilozófia vége? Arthur Danto, Hans Belting.

Kötelező irodalom: 

A kiadott, elektronikus formában is hozzáférhető saját jegyzet.

Ajánlott irodalom: 

Tatarkiewicz, W., 2000, Az esztétika alapfogalmai. Budapest: Kossuth.

Almási M., 1992, Anti-esztétika. Séták a művészetfilozófia labirintusában. Budapest: T-Twins.

Shusterman, R., 2003, Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása. Pozsony, Budapest: Kalligram.

Orbán, Gy., 2002, Esztétikai olvasókönyv. A szép aktualitása kérdéséhez. Kolozsvár: Polis.

Konzultációs lehetőségek: 

A kiírt és a tanszéken kifüggesztett időpontban hetenként. Ezen kívül személyes egyeztetés alapján.

Pótlási lehetőségek: 

Beszámoló a feldolgozási héten.

Kontakt óra: 
30 óra
Félévközi készülés órákra: 
20 óra
Házi feladattal töltött idő: 
10 óra
Összesen: 
60 óra