BMEGT419733

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Filozófia
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
2+0+0 v
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

 Előadás

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

 A kurzus célja a filozófia történetének európai bölcseleti tradícióiban, különbözõ korszakaiban folytatott gondolkodó vitákon keresztül bemutatni az érvelések, elemzések, meggyõzõdések kifejtésének hatását és hatástörténetét. Ezek a viták az emberi lét alapproblémáit járták és járják körül és így egy mai értelmiségi számára is mindenképpen érvénnyel bírnak nézetei alakításában.

Követelmény: 

a., A szorgalmi időszakban:
Részvétel az órákon.
Egy félévközi zh. megírása legalább elégségesre

b., A vizsgaidőszakban:
Irásbeli vizsga

c., Elővizsga lehetséges

d., Pótlási lehetőség:
A félévközi zh. pótlására a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség. Ezután csak i.v.-al teljesíthető.

Tematika: 

 Az európai filozófiatörténet korszakai

Klasszikus ókor és keresztény filozófia. - Ember és világ összhangja. - A logosz-elv. - Rend, szabály, szimmetria. A polisz és polgárai. - Az õskeresztény gondolat. - Az emberi és az isteni állam. - Filozófia és teológia szétválása.
Klasszikus eszmények megújítási kísérletei. A reneszánsz egyetemesség és humanitás. - Az individuummá válás.
Etika és politika elválasztása. - Művészet, tudomány, technika és a filozófia szabadsága.
Felvilágosodás, klasszika, romantika. - Út a felvilágosodás racionalizmusához. -Új egyetemesség világgazdaság, világirodalom, világpolgárság. - Természetjog, emberi jogok. - Klasszikus német filozófia: a szabadság és szükségszerûség dialektikája.
Modern élethelyzetek - új elméleti kísérletek. Tudomány az emberrel szemben: pozitivizmus, neopozitivizmus. - A világnézet túlsúlya: a szocialista elméletek. - A XX. századi világ diszharmóniájának feldolgozása a mûvészetben és esztétikában. - A technikai kultúra sikerei és a kultúra válsága.

 

1. Az antik görög filozófia kezdetei; a preszókratikusok

2. Szókratész és tanítványa Platón

3. Arisztotelész - platón tanítványa és kritikusa

4. A késő antik filozófiák

5. A keresztény filozófia a középkorban

6. Reneszánsz filozófia

7. Módszertani fordulat a filozófiai megismerés kérdésében - 17. sz.

8. A felvilágosodás filozófiája - "A fény százada" - 18. sz.

9. A klasszikus német filozófia megalapozása - Kant

10. A klasszikus német filozófia rendszerei - 19. sz. első fele

11. A klasszikus német filozófia reflexiói és oppozíciói - 19. sz. második fele

12. Új irányok keresése - 20. sz. első felének filozófiái

13. Főbb filozófiai irányzatok a 20. sz. második felében

Ajánlott irodalom: 

Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténeti szövgy.) (szerk.: Steiger Kornél) Bp. 1992.
Lendvai L. Ferenc - Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története (2. javított kiadás) Bp. 1981.
Bertrand Russel: A nyugati filozófia története, Bp. 2004
Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete, Osiris 2005
D. W. Hamlyn: A nyugati filozófia története, Holnap 1998
Richard Tarnas: A nyugati gondolkodás stációi, Bp. 1995

Konzultációs lehetőségek: 

-

Pótlási lehetőségek: 

-

Előtanulmányok: 

-

Előismeretek: 

-

Kontakt óra: 
30 óra
Felkészülés zárthelyire: 
30 óra
Összesen: 
60 óra