BMEGT419593

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Tárgyak, formák, képek
A tárgy angol címe: 
Artefacts, forms and images
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
2+0+0 v
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
2
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Elõadás és szeminárium. Képi és írott anyagok közös feldolgozása, elemzése

Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A tantárgy bevezetést nyújt az esztétika alapfogalmaiba, a mindennapi tárgyak és a mûalkotások elemzésébe; az alkotás, a formatervezés, a befogadás, illetve a fogyasztás problémáiba, és segíti mai kultúránk értelmezését. Két témakör kap megkülönböztetett figyelmet: a tárgyak elõállításának és fogyasztásának, illetve a képek világának az elemzése.

Követelmény: 

A tárgy a félév végén vizsgával zárul. Az aláírás és osztályzat megszerzésének feltételei:
- rendszeres órai részvétel,

- a félévközi kisfeladatok időbeni elküldése és órai bemutatása.
- kijelölt szövegek otthoni feldolgozása.

Osztályzat írásbeli dolgozat készítésével és megvédésével szerezhető. Az egyeztetendő téma lehet valamely kisfeladat továbbdolgozása vagy új téma is.

Tematika: 

1. Az esztétika fogalma, körülhatárolása. Szépség és ízlés. Tárgy és befogadás. Szakrális tárgy, műtárgy, mindennapi tárgyak. A művészet autonómiája és határai. Médiakultúra?

2. Tárgyak, korszakok, stílusok: székek tanúsága. A Thonet példája. Tárgy és épület

2. „A tárgy elnyeri formáját” – tárgyak és tárgysorozatok. A tárgyak megközelítésének, értékelésének szempontjai.

3. A forma alkotóelemei. Szempontok és gyakorlati példák Lissák György A formáról c. könyve, illetve saját gyűjtés alapján.

4. Mindennapi tárgyaink. Otthonunk/környezetünk tárgyai.

5. Mindennapi képeink: a fotó mint dokumentum, a fotó mint az emlékezés közege. A családi képektől a média képeiig

6. A fotó mint művészet: látogatás a Mai Manó Házban és az aktuális kiállításon

7. A kiállítás megbeszélése. Ízlés, ítélet, befogadás. A kritika szerepe. A művészeti lapok és honlapok.

8. Fotó, festészet, film. A művészet médiumai és a médiumok változásai. A művészet az intézményekben/múzeumban. Fotó, reprodukció, a sokszorosíthatóság problémája

9. Az intézményi megközelítés. Múzeum és kiállítás. Kanonizáció és lázadás a kánon ellen. High and low. A kortárs művészet a múzeumban. A Ludwig Múzeum

10. Művészet-e az építészet? Példák és ellenpéldák. Fotó és építészet. az építészet megjelenítése

11. Nyilvánosság, köztér/terület és művészet. Emlékezés, emlékművek

12. Közterek berendezése, tárgyai. Példa: Budapest új főutcája. Utcaburkolatok, elemek, tárgyak. Köztéri tárgyak, köztéri művészet

13. Összegzés: a környezeti minőség szempontjai és tényezői

Kötelező irodalom: 

Csikszentmihályi Mihály: Tárgyaink tükrében. az vagy, amit birtokolsz. Libri Kiadó 2011

Belting, Hans: Kép-antropológia. Kijárat Kiadó 2003

Lissák György: A formáról. Láng Kiadó é.n.

Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig. Corvina 1974

Ajánlott irodalom: 

Benjamin, Walter: A művészet a technikai sokszorosíthatóság korában. In: Kommentár és prófécia. Gondolat 1968 (újabb fordítása elérhető az interneten)

Eco, Umberto: A nyitott mű. Gondolat Kiadó 1976rnyey Gyula: Design. Tervezéselmélet és termékformálás 1750-2000. Dialóg Campus Kiadó 2000

Miller, Daniel: Artefacts and the meaning of things. In: Ingold, Tim (ed.): Companion Encyclopedia of Anthropology. Routledge 1994

Pevsner, Nikolaus: A modern formatervezés úttörõi. Gondolat 1976

Sontag, Susan: A fényképezésrõl. Európa 1981, 1998

Zalavári József: A forma tervezése. Designökológia. Scolar Kiadó 2008

Konzultációs lehetőségek: 

Minden héten a kiírt időpontban, illetve személyes egyeztetés alapján.

Pótlási lehetőségek: 

Az elmaradt vagy késve beadott feladatok pótlása egyeztetett formában, legkésőbb a feldolgozási hétig.

Előtanulmányok: 

-

Előismeretek: 

-

Kontakt óra: 
30 óra
Félévközi készülés órákra: 
15 óra
Vizsgafelkészülés: 
15 óra
Összesen: 
60 óra