BMEGT419058

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Vallás és ember
A tárgy angol címe: 
Religion and Mankind
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
2+0+0 v
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
2
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

 Előadás

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A tantárgy bemutatja a vallást, a vallás társadalmi szerepét, s a világon jelenleg létező, ható nagy vallások tanítását, értékrendjét. Szélesíti hallgatóink látókörét, segíti őket világunk – múltunk és jelenünk – jobb megértésében, a humánus és felelős értékválasztásban; segíti erkölcsi és szociális érzékenységük kialakítását. A leendő mérnökök – elsősorban az építészek – számára hasznos a szakrális építészet, művészet funkciójának jobb megértéséhez.

Követelmény: 

a.  A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása

b.  A vizsgaidőszakban: írásbeli dolgozat és annak megvédése

Tematika: 

1. mi a vallás?  A vallás körülírása, előzetes meghatározása. – A vallás főbb jellemzői. – Megközelítés: a vallás (összetett) kulturális képződmény.

2. a vallás elemei, összetevői  Hiedelmek, nézetek, tanítás. – Kultikus cselekedetek, rítus. – Vallásos közösség és szervezet. – A vallás összetevőinek kapcsolatáról. – Vallás és vallások. – Vallástipológia.

3. törzsi társadalmak és vallás.  A törzsi társadalmak főbb jellemzői. – A vallás első formáiról. – Mítoszok a törzsi társadalomban. – Totemizmus. – Mágia. – Példák az etnológiai irodalomból.

4. a hinduizmus  India nagy vallásának kialakulása, fejlődésének történeti szakaszai.  – A szent szövegek és a vallásos világkép, eszmerendszer.  – A brahmanizmus mint társadalmi rendszer. – Hinduizmus a jelenkorban.

5. buddhizmus  A buddhizmus kialakulása. Buddha élete, tevékenysége és tanítása. A buddhizmus irányzatai: a hinajana és mahajana buddhizmus. A szerzetesség a buddhizmusban, szerzetesek és laikusok.

6. vallások kínában  A konfucianizmus. Konfuciusz tanítása, a konfuciánus iskola. A konfucianizmus szerepe a kínai társadalomban és történelemben. – A taoizmus. Taoista filozófia és népi taoizmus.  – A buddhizmus Kínában.  – A vallási szinkretizmus.  – A kínai univerzizmus.

7. a zsidó vallás  A zsidó nép kialakulása, ókori története.  – A monoteizmus megszületése.  – A mózesi törvény vallása.  – A próféták. Fogság, diaszpóra és ennek következményei.  – Az Ótestamentum és jelentősége.  – A zsidó vallás későbbi töréneti alakulása, jelene.

8. kereszténység  A keresztény vallás keletkezése. Társadalmi-történeti feltételek. Jézus élete és tanítása. Szt. Pál tevékenysége. Az első keresztény közösségek.  – A keresztény vallás jellemzői. – Kereszténység és történelem. – Kereszténység a jelenkorban.

9. iszlám  Mohamed élete, tevékenysége. – A Korán, az iszlám szent könyve. Az iszlám tanítása és vallási előírásai. A Korán mint a társadalmi élet égészének szabályozója. – A hódító iszlám. – Irányzatok az iszlámban. – Iszlám a jelenkorban.

10. vallás, közösség, egyén (idividuum)  A különböző vallások s az egyének eltérő helyzete s viszonya a valláshoz. – (A vallás szubjektív, pszichikus gyökerei és vetülete. A vallásosság pszichikai motívumai.) – A naív, laikus vallásoság. – A konvencionális vallásosság. – Az őszinte, mély vallásosság. – A vallás mint hivatás: a "professzionisták". – A vallástörténet kiemelkedő személyiségei.

11. vallás és vallásosság a jelenkorban  Ez elmúlt fél évszázad fontosabb változásai, tendenciái. – Szekularizáció vagy a hit és vallás új virágkora? – A XX. századi modern ember és a vallás.

Kötelező irodalom: 

Max Weber: Vallásszociológia In: Max Weber: Gazdaság és társadalom 1/2. KJK 1992, 109-219. o.

Mircea Eliade: A szent és a profán Európa K. 1987

Clifford Geertz: A vallás mint kulturális rendszer In: C. Geertz: Az értelmezés hatalma  Osiris, 1994, 63-103. o.

Tomka Miklós: Vallásszociológia (Elérhető az interneten)

Ajánlott irodalom: 

LAO-CE: Tao Te King (Az Út és Erény könyve)  Helikon, Bp. 1980

Buddha beszédei. (Vál. és ford.: VEKERDI József) Helikon, Bp. 1989

A Magasztos szózata. Bhagavad-gítá. (Ford: LAKATOS István, VEKERDI József)  Európa, Bp. 1987

Biblia, azaz Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése
(Ford.: a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága)  Bp. 1975

Korán. (Ford.: SIMON Róbert)  Helikon, Bp. 1987

KÁLVIN János: Tanítás a keresztyén vallásra  M. Ref. Egyh. Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bp. 1986

GLASENAPP, H. von: Az öt világvallás  Gondolat, Bp. 1975

BELLINGER, G. J.: Nagy valláskalauz  Akadémiai K., Bp. 1993

OTTO, R.: A szent  Osiris, Bp. 1997

ELIADE, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története
                I. Osiris-Századvég Bp. 1994

                II. Osiris Kiadó, Bp. 1995

                III. Osiris Kiadó, Bp. 1996

HAMILTON, M. B.: Vallás, ember, társadalom (Elméleti és összehasonlító
          vallásszociológia) AduPrint, Bp. 1998

HORVÁTH Pál: Vallásismeret  Calibra Kiadó, Bp. (1998)

LEEUW, G. van der: A vallás fenomenológiája Osiris, Bp. 2001

Konzultációs lehetőségek: 

Szorgalmi időszakban: kedd 16-17

Vizsgaidőszakban: kedd 10:30-12:00

 

Pótlási lehetőségek: 

Megbeszélés szerint

Előtanulmányok: 

A tárgy felvételének nincsenek előkövetelményei.

Előismeretek: 

-

Kontakt óra: 
28 óra
Vizsgafelkészülés: 
32 óra
Összesen: 
60 óra