BMEGT419042

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Esztétika (építészet, vizuális kultúra, média)
A tárgy angol címe: 
Aesthetics (architecture, visual culture, media)
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
vizsga
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
2
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Előadás, (írott és video-film) anyagok elemzése, hallgatói referátumok megvitatása.

Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A tárgy gyakorlati példák elemzésével tárgyalja az esztétika olyan alapfogalmait mint a forma, a funkció, a stílus,  az ábrázolás, az  ízlés és a megítélés. A fő hangsúly modern és kortárs épületek és tárgyak elemzésére és megvitatására kerül, de foglalkozunk különböző művészeti ágak alkotásaival, a magas kultúra és tömegkultúra viszonyával, a művészeti intézmények és fórumok kérdéseivel valamint  a kritika jelentőségével is.

Követelmény: 

Az aláírás szükséges feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel, illetve az egyes témákhoz kapcsolódó félévközi kisfeladatok időre történő beadása.

A félév vizsgával zárul, amelyre egy tanulmányt kell beadni egyeztetett témában. Ennek megvédése, értékelése valamelyik vizsgaidőpontban.

Az értékelés a félévi munka és a tanulmány alapján történik, 50-50%-os arányban.

Tematika: 

1. Bevezetés, a félév témái. Közelítések az esztétikához. Szépség, művészet, építészet. Tárgyak és épületek.

2. Formák és stílusok. A tárgyaktól az épületekig. Építészet és design. Forma, formálás. Összművészeti alkotás.

3. Modern építészet, modern tárgykultúra. A Bauhaus mint integrációs kísérlet. A funkció. Kézművesség és technika. Tömegtermelés, szabványosítás, minőség. Molnár Farkas. Moholy-Nagy. Breuer Marcell.

4-5. A forma tényezői: arány, ritmus, szimmetria – aszimmetria, kontrasztok, geometrikus formák.  Szövegfeldolgozás tárgy és épületpéldákkal. Könyv: Lissák György: A formáról. Láng  Kiadó és Holding Rt.

6. Anyag, szerkezet, jelentés: Fa,beton, üveg. A KÉK látszóbeton szimpóziumának gyűjtése, elérhető anyagai. Könyvek: Forty, Adrian: Concrete and Culture. Reaction Books 2012;  Liquid stone. Birkhäuser, cop. 2006. Látszóbeton – látványbeton. Terc Kiadó 2013

7. Észlelés, érzékelés, tapasztalás: anyag, technika, eljárás, jelentés. Szöveg: Peter Zumthor: A szépség kemény magva. Könyv: Zumthor: Architektur Denken (Thinking Architecture)

8. Képzőművészet és építészet: fejezetek a modern és kortárs építészetből. Wright, de Stijl; Art Deco, Corbusier/kubizmus; Herzog és de Meuron építésziroda munkái. Könyvek: Herzog & de Meuron: Natural History; David Chipperfield: Form matters

9. Építészet, képzőművészet, kiállítás. A múzeum: épület, intézmény, kiállítás. Kulturális épületek és múzeumok építésének nemzetközi trendjei. A Művészetek Palotája és intézményei. Könyvek: Contemporary museums / Marotta, Antonello. - Milano : Skira, 2010; Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Typotex 2004

10. Közös múzeumlátogatás a Ludwig Múzeum kortárs gyűjteményében, illetve aktuális kiállításán

11. A kiállítás tapasztalatai. Kortárs művészeti példák bemutatás, elemzése – hallgatói vélemények alapján. Kortárs művészet és befogadás. Közegek és műfajok sokszorozódása és keveredése. High and low. Könyv: Hans Belting: A művészettörténet vége. Atlantisz Kiadó 2008

12. Performativitás a művészetekben és az építészetben: digitális technika, média és építészet.

Könyvek: Antoine Picon: Digital Culture in Architecture. An Introduction to Design Profession. Birkhäuser 2010.

13. A befogadó szerepe, az ízlés problémája Összegzés, tapasztalatok. Az egyéni témák egyeztetése

Kötelező irodalom: 

Belting, Hans: A művészettörténet vége. Budapest: Atlantisz 2006

Picon, Antoine: Digital Culture in Architecture. An Introduction to Design Profession. Basel: Birkhäuser 2010

Scruton, Roger: The aesthetics of architecture. Princeton University Press 1979 (új kiadás 2013)

Tatarkiewicz, Wladislaw:  Az esztétika alapfogalmai. Kossuth Kiadó 2000

Ajánlott irodalom: 

Benjamin, Walter: Kommentár és prófécia. Gondolat Kiadó 1968

Eco, Umberto: A nyitott mű.  Európa Kiadó 1976

Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Typotex Kiadó 2005

Shusterman, Richard: Pragmatista esztétika. A szépség megélése és a művészet újragondolása. Pozsony, Budapest: Kalligram Kiadó 2003

Zalavári József: A forma tervezése. Desingökológia. Scolar Kiadó 2008

Konzultációs lehetőségek: 

Minden héten a tanrendben megadott és a tanszéken kifüggesztett időpontban. Ezen túl megegyezés szerint.

Pótlási lehetőségek: 

Az elmaradt vagy nem időben beadott feladatok pótlása egyeztetett formában legkésőbb a feldologzási héten.

Kontakt óra: 
30 óra
Félévközi készülés órákra: 
15 óra
Vizsgafelkészülés: 
15 óra
Összesen: 
60 óra