BMEGT418959

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Érveléstechnika - logika
A tárgy angol címe: 
Argumentation - Logic
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
vizsga
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Előadás, (írott és video-film) anyagok elemzése.

Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A hallgatók vitakészségének és érvelni tudásának fejlesztése. A racionális konfliktuskezelési képesség kialakítása. Az argumentációelemzés szempontjainak és technikájának bemutatása.

Követelmény: 

Az aláírás szükséges feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel.
A tárgy a félév végén vizsgával zárul. A félévközi vagy vizsgajegy megszerzésének (szükséges) feltétele: szóbeli referátum (a félév során) és/vagy a félév végén egy (írásbeli házi dolgozat).
A félév folyamán egy röpdolgozatra kerül sor. Ennek megírása szükséges feltétele a vizsgajegy (aláírás) megszerzésének.

Tematika: 

A témák egy része nem szerepel az elôadásokon, ezek az irodalom alapján dolgozandók fel. A sorrend nem feltétlenül tükrözi a félév menetét.
1. A meggyõzés különbözõ oldalai: logikai, pszichológiai, szociálpszichológiai aspektusok. A vita mint konfliktusszituáció és mint probléma megoldási eljárás. A racionális vita feltételei: Hogyan ismerjük fel, ha nem teljesülnek a feltételek? Hogyan reagáljunk ilyenkor?
2. A gondolatmenet rekonstrukciójának a technikája. Premisszák, konklúziók azonosítása, részérvelések keresése. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.
3. Bizonyító érvelések. Tartalom és forma. A formális logika néhány fogalma: állítás, igazságérték, negáció, alternáció, konjunkció, kondicionális, bikondicionális, individuum-predikátum forma. A kvantifikációk nyelvi formái és tagadásuk.
4. - 5. Érvényesség, helytállóság. Gyakran elõforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus, univerzális és diszjunktív szillogizmusok. Feltételes érvelések: modus ponens és modus tollens, tipikus hibák. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.
6. -7. Bizonyító és meggyõzõ érvelések összehasonlítása. A logikai valószínûség bevezetése. Meggyõzõ érvelések értékelés forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere, az információ jelentõsége.
8. Analogikus érvelések logikai és tartalmi analógiák. Az analógiák vizsgálatának különbözõ sémái. Az analógiák szerepe az érvelésekben és a magyarázatokban.
9. Informális hibákról általában Irreleváns megjegyzések. Globális és lokális irrelevencia. Témaváltás és árnyék bokszolás.
10. Az általánosítások különbözõ formái. Induktív hibák, a statisztikák elfogultsága, a statisztikák értelmezése. Korreláció és Kauzális kapcsolat. A kauzális kapcsolatok formái. Oksági hibák. A vitatható ok hiba.
11. Személyeskedés: a partner személyének, illetve körülményeinek a támadása. Hibás és jogos személyeskedések. Egy algoritmus a személyeskedések értékeléséhez. Lehetséges válaszok a személyeskedésre.
12. A tekintélyre való hivatkozás. Hamis dilemma, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás hibák. Egy morális érvelésekre jellemzõ hiba: más is így csinálja. Az érzelmekre való apellálás jellegû hibák: argumentum ad populum, argumentum ad baculum, a szerencsétlenségre való apellálás. A csúszda argumentum.
13. A nyelvhasználatból eredõ hibák: Kétértelmûség, homályosság. Definíciók, terminusok. Retorikai fogások, a nyelv érzelmi töltete. Eufemizmusok.
14. Kommunikáció és befolyásolás. Visszaélés a kommunikációval.
15. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések hibái: túl sokat, túl keveset állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történõ válaszolás. A kérdések elemzése. A tudatlanságra való apellálás. Körbenforgás hiba.
16. Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.

Ajánlott irodalom: 

Pólos L. és Ruzsa I. (1987): A logika elemei. Bp. Tankönyvkiadó
Zentai I.: A meggyôzés útjai, Typotex, Bp. 1998.
Tóth O.-Zentai I.: A meggyôzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.
egyéb segédanyagok Arisztotelész: Rétorika. Telosz Kiadó, Bp. 1999
Aronson, E. - Pratkanis, A. R.: A rábeszélõgép. AB OVO, Bp. 1992
Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése. Gondolat, Bp. 1984
Pléh Cs.- Síklaki I.- Terescsényi T. (szerk.): Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Bp. 1997
Ruzsa I. - Máté A.: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Bp. 1997

Kontakt óra: 
30 óra
Házi feladattal töltött idő: 
10 óra
Felkészülés zárthelyire: 
20 óra
Összesen: 
60 óra