BMEGT418706

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Érvelés- és tárgyalástechnika
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
2+0+0 f
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Előadás, (írott és video-film) anyagok elemzése

Tárgyfelelős: 
A tárgy célkitűzése: 

A hallgatók vitakészségének és érvelni tudásának fejlesztése. A racionális konfliktuskezelési képesség kialakítása. Az argumentáció­elem­zés szempontjainak és technikájának bemutatása.

Tematika: 

A témák egy része nem szerepel az előadásokon, ezek az irodalom alapján dolgozandók fel. A sorrend nem feltétlenül tükrözi a félév menetét.

1. A meggyőzés különböző oldalai: logikai, pszichológiai, szociálpszichológiai aspektusok. A vita mint konfliktusszituáció és mint probléma megoldási eljárás. A racionális vita feltételei: Hogyan ismerjük fel, ha nem teljesülnek a feltételek? Hogyan reagáljunk ilyenkor?

2. A gondolatmenet rekonstrukciójának a technikája. Premisszák, konklúziók azonosítása, részérvelések keresése. A szövegbe való beavatkozás és ennek veszélyei.

3. Bizonyító érvelések. Tartalom és forma. A formális logika néhány fogalma: állítás, igazságérték, negáció, alternáció, konjunkció, kondicionális, bikondicionális, individuum-predikátum forma. A kvantifikációk nyelvi formái és tagadásuk.

4. – 5. Érvényesség, helytállóság. Gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus, univerzális és diszjunktív szillogizmusok. Feltételes érvelések: modus ponens és modus tollens, tipikus hibák. Érvelések kritizálásának stratégiája: formai és tartalmi kritika.

6. –7. Bizonyító és meggyőző érvelések összehasonlítása. A logikai valószínűség bevezetése. Meggyőző érvelések értékelés forma-tartalom sémában. Érvek és ellenérvek szisztematikus figyelembe vételének módszere, az információ jelentősége.

8. Analogikus érvelések logikai és tartalmi analógiák. Az analógiák vizsgálatának különböző sémái. Az analógiák szerepe az érvelésekben és a magyarázatokban.

9. Informális hibákról általában Irreleváns megjegyzések. Globális és lokális irrelevencia. Témaváltás és árnyék bokszolás.

10. Az általánosítások különböző formái. Induktív hibák, a statisztikák elfogultsága, a statisztikák értelmezése. Korreláció és Kauzális kapcsolat. A kauzális kapcsolatok formái. Oksági hibák. A vitatható ok hiba.

11. Személyeskedés: a partner személyének, illetve körülményeinek a támadása. Hibás és jogos személyeskedések. Egy algoritmus a személyeskedések értékeléséhez. Lehetséges válaszok a személyeskedésre.

12. A tekintélyre való hivatkozás. Hamis dilemma, kontrafaktuális hipotézis és a múltra való hivatkozás hibák. Egy morális érvelésekre jellemző hiba: más is így csinálja. Az érzelmekre való apellálás jellegű hibák: argumentum ad populum, argumentum ad baculum, a szerencsétlenségre való apellálás. A csúszda argumentum.

13. A nyelvhasználatból eredő hibák: Kétértelműség, homályosság. Definíciók, terminusok. Retorikai fogások, a nyelv érzelmi töltete. Eufemizmusok.

14. Kommunikáció és befolyásolás. Visszaélés a kommunikációval.

15. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések hibái: túl sokat, túl keveset állító kérdések, komplex kérdések, kérdéssel történő válaszolás. A kérdések elemzése. A tudatlanságra való apellálás. Körbenforgás hiba.

16. Az érvelések és ellenérvelések stratégiái: internális és externális kritika. A bizonyítás kényszere. Kritika és konstruktív ellenérvelés.

Ajánlott irodalom: 

Polos L. és Ruzsa I. (1987): A logika elemei. Bp. Tankönyvkiadó

Zentai I.: A meggyôzés útjai, Typotex, Bp. 1998.

Tóth O.-Zentai I.: A meggyôzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.

Arisztotelész: Rétorika. Telosz Kiadó, Bp. 1999

Aronson, E. – Pratkanis, A. R.: A rábeszélőgép. AB OVO, Bp. 1992

Kneale, W. – Kneale, M.: A logika fejlődése. Gondolat, Bp. 1984

Pléh Cs.- Síklaki I.- Terescsényi T. (szerk.): Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Bp. 1997

Ruzsa I. – Máté A.: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Bp. 1997

Kontakt óra: 
30 óra
Félévközi készülés órákra: 
10 óra
Házi feladattal töltött idő: 
20 óra
Összesen: 
60 óra