BMEGT411004

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Filozófia
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
3
Órabontás: 
2+0+0 f
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

 

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy célkitűzése: 

A hallgatók betekintést kapnak a filozófia néhány fontos problémájába és módszerébe. A kiválasztott témák segítik a hallgatókat, hogy szakmájukat és szaktárgyaikat jobban megértsék, illetve, hogy reflektált viszonyt tudjanak kialakítani azokkal kapcsolatban.

Követelmény: 

a. Részvétel az órákon. Három félévközi ZH megírása legalább elégségesre a félévközi jegyesekenek, két félévközi ZH megírása legalább elégségesre a vizsgázóknak (a megajánlott jegyhez három ZH megírása szükséges).

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

c. Elővizsga: Lehetséges.

Tematika: 

 

 1. A filozófia önreflexiója: a filozófiai megközelítés jellegzetességei, a filozófiai tapasztalat, a filozófia módszerei
 2. Filozófiai emberképek/antropológia: én és egyén, a gondolkodó lény, behaviorizmus, az én azonossága, egzisztencializmus, a naturalizált ember, a tudományos emberkép, az én/egyén feloldódása
 3. Ismeretelmélet I.: szkepszis, tudás, igazolás, megismerési formák
 4. Ismeretelmélet II.: tudásszociológia, naturalizálás, szociálkonstruktivizmus
 5. Nyelvfilozófia I.: a nyelv (szimbolikus rendszerek) funkciói, alapproblémái, jel-jelentés-jelölet, interpretatív szemantikák
 6. Nyelvfilozófia II.: pragmatika, a nyelv használat-elmélete, beszédaktus-elmélet, A kontextus szerepe a kommunikációban, a társalgás logikája
 7. Elmefilozófia: dualizmus, materializmus, redukció és emergencia, interakcionizmus
 8. Istenérvek: a teizmus istenképe, ontológiai, kozmológiai, teleológiai istenérvek, intelligens tervezés
 9. Esztétika „A szép aktualitása”: mimézis, izlés és megítélés; tradíció és modernség; esztétikai objektum – esztétikai szubjektum.
 10. Etika: erényetikák, kötelességetikák, normatív etika, erkölcs és politika, igazságosságelméletek
 11. Politika filozófia/Modern társadalomkritikák I.: a politikai filozófia tárgya; az alapvető nézetrendszer: liberalizmus
 12. Politika filozófia/Modern társadalomkritikák II.: a liberalizmus bírálóinak reflexiói: konzervativizmus, kommunitarianizmus, kritikai elméletek
 13. A technikai civilizáció, modern, posztmodern: modernitás-posztmodern, technikafilozófia, technikakritika
 14. Zárthelyi számonkérés, pótlás
 15. Értékelés, jegybeírás, elővizsga
Kötelező irodalom: 

 A tananyag ppt formátumban letölthető a honlapról.

Ajánlott irodalom: 

Steiger K. (szerk.) 1992: Bevezetés a filozófiába, Szöveggyűjtemény, Bp.: Holnap Kiadó

Störig, H. J. 1997: A filozófiai világtörténete, (ford.: Frenyó Z., Neumer K. és Zoltai D.) Bp.: Helikon Kiadó

Warburton, N., 2000: Bevezetés a filozófiába, 3. kiad., (ford.: Bánki D.) Bp.: Kossuth Kiadó

Konzultációs lehetőségek: 

2 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.

Pótlási lehetőségek: 

-

Előtanulmányok: 

-

Előismeretek: 

-

Kontakt óra: 
30 óra
Félévközi készülés órákra: 
15 óra
Felkészülés zárthelyire: 
30 óra
Vizsgafelkészülés: 
15 óra
Összesen: 
90 óra