BMEGT41A311

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Filozófia
A tárgy angol címe: 
Philosophy
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
3
Lezárás: 
félévközi jegy
Heti óraszám: 
2
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A hallgatók betekintést kapnak a filozófia néhány fontos problémájába és módszerébe. A kiválasztott témák segítik a hallgatókat, hogy szakmájukat és szaktárgyaikat jobban megértsék, illetve, hogy reflektált viszonyt tudjanak kialakítani azokkal kapcsolatban.

Követelmény: 

a. A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi):

  • 2 db., egyaránt 20 pontos ZH

  • szorgalmi beadandó (max. 8 pont): dolgozat előre megadott témákból

  • A két ZHát (hozzászámítva az esetleges szorgalmit) / összességében elégséges szinten kell teljesíteni, nincsenek külön-külön értékelve.

 

b. A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja): 

Tematika: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus

5. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

6. Etika: milyen szempontok alapján ítélhető meg, hogy valami erkölcsileg helyes vagy helytelen

7. Írásbeli zárthelyi

8. Politikai filozófia I: mi teszi legitimmé a politikai hatalmat?

9. Politikai filozófia II: mikor igazságos egy társadalom?

10. Ismeretelmélet I.: mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

11. Ismeretelmélet II.: mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

13. Írásbeli zárthelyi

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

9. A tantárgy oktatásának módja: (előadás, számítási gyakorlat, laboratórium)

előadás

Kötelező irodalom: 

A tananyag ppt formátumban letölthető a tanszéki honlapról: http://www.filozofia.bme.hu/targyak

Konzultációs lehetőségek: 

1 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban

Pótlási lehetőségek: 

4 db. pótlási lehetőségek a pótlási héten 

Összesen: 
0 óra