BMEGT411158

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
A meggyőzéstechnika alapjai
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
2+1+0 v
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
2
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Elõadás, (írott és video-film) anyagok elemzése

Tárgyfelelős: 
Kidolgozta: 
A tárgy célkitűzése: 

A hallgatók kommunikációs (elsõsorban érvelési, tárgyalási és vita) készségének fejlesztése. A diskurzus- és argumentációelemzés szempontjainak megismertetése.

Követelmény: 

Az aláírás feltétele az órák legalább 70%-án való részvétel.
A félév folyamán két röpdolgozatra kerül sor. Ezek megírása szükséges feltétele a vizsgajegy (aláírás) megszerzésének.

Tematika: 

1. A meggyõzés kommunikációmodelljei- A kétszemélyes kommunikáció modellje, a modell változói (komunikátor, cél, üzenet, jelentés). A kommunikáció individuális és társadalmi szintjei, a társadalmi kommunikáció modelljei (kommunikátor, környezet, adaptáció, megismerés). Kommunikáció és befolyásolás, a tudatosság problémája.
2. A társas befolyásolás jelenségei- A befolyásolás alaptípusai. Akciók és reakciók, a szociális attitûd fogalma. Az attitûdök funkcionális és kognitív megközelítései. A társas befolyásolás alapjellemzõi: konformitás és annak paraméterei. A társas befolyásolásra való reagálás típusai: behódolás, azonosulás, internalizáció.
3. A meggyõzés folyamatmodelljei- Az üzenet befogadása: figyelem és megértés. Az üzenet feldolgozása: releváns vs. irreleváns-, szisztematikus vs. heurisztikus feldolgozás. Motivációs és képesség összetevõk a befogadásban és a feldolgozásban. A viselkedés mozgatói: attitûdök és szubjektív normák, erõfeszítés és képesség. A szokások és a kontroll szerepe.
4. A meggyõzés pszichológiája- Az emberi megismerés sajátosságai. Az érzékelés és észlelés, a figyelem jellemzõi és hatása a meggyõzõ kommunikációra. Mentális reprezentáció és a tudás szervezõdése: fogalmak, hierarchiák, sémák. A megismerések konzisztenciája és disszonanciája. A társas világ megismerése: a szociális információk szervezése és használata: személysémák, forgatókönyvek, identitás, szerepelmélet. Következtetési és problémamegoldási folyamatok és hatásuk a meggyõzõ kommunikáció mozzanataira. Nyelvfeldolgozás és jelentéshasználat.
5. A meggyõzõ kommunikáció szerkezete és dinamikája- A kommunikáció csatornái, a közvetlen személyközi és a mediált kommunikációk sajátosságai. Üzenet- és jelentésösszetevõk: verbális, nem verbális közlemények, kulturális szigálok; biológiai, szociális és kultúrális meghatározottságok. A metakommunikáció modellje. A hitelesség problematikája: kongruencia, megtévesztés, színlelés. A nem verbális üzenetek szerkezete és jellemzõi. A nem verbális kommunikáció kutatási területei. A verbális közlemények szerkezete: beszédaktus elmélet.
6. Visszaélés a kommunikációval- A meggyõzések elemzésének logikai, pszichológiai és kommunikációs szemléletmódjai. Egyenes beszéd és együttmûködés. A visszaélések természete és mechanizmusai. Trükkök és stratégiák, a helyes reagálás technikái konkrét példákban.

Kötelező irodalom: 

Zentai István: A meggyõzés útjai. Typotex, Bp. 1998.
Tóth O.-Zentai I.: A meggyõzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.
egyéb segédanyagok

Ajánlott irodalom: 

Aronson: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1994
Allport, G. W.: A személyiség alakulása Gondolat, Bp. 1985
Buda, B.: Empátia. A beleélés lélektana. Gondolat, Budapest, 1985
Buda, B.: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszeruségei. Animula, Budapest, 1994
Buda, B.- László, J.: Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1981
Eysenck, M. W.- Keane, M. T.: Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
Forgas J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat-Kairosz, Bp. 1996
Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. (Tanulmányok) Gondolat, Budapest, 1981
Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Gondolat, Budapest, 1975
Horányi, Ö.(szerk): Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977
Horányi, Ö.(szerk): Kommunikáció II. A kommunikáció világa. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978

Konzultációs lehetőségek: 

2 óra hetente a honlap főlapján és a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.

Pótlási lehetőségek: 

Legfeljebb egy ZH pótolható a pótlási időszakban.

Előtanulmányok: 

A tárgy felvételének nincsenek elõkövetelményei.

Előismeretek: 

Nem szükségesek

Kontakt óra: 
28 óra
Felkészülés zárthelyire: 
32 óra
Összesen: 
60 óra